Skip to main content
Služby v module "Tovar"

Služby ich funkcie pre modul "Tovar"

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tlačidlo sa používa v module "Tovar" len v možnosti príjem-odmena. Pomocou neho môžete zo skladových dokladov vytvoriť nasledujúce položky:

  • faktúra

  • pokladničný doklad

  • príjem

Vytvorenie faktúry

Túto možnosť použite, ak potrebujete automaticky vytvoriť faktúru prijatú alebo vydanú zo skladových dokladov. Systém sám rozpozná na základe typu pohybu (príjem/výdaj), či má vytvoriť faktúru ako prijatú alebo vydanú.

Najprv sa zobrazí výzva na výber typu vystavenej faktúry alebo typu prijatej faktúry. Po výbere a potvrdení sa zobrazí vybraný formulár faktúry s vyplneným interným číslom a aktuálnym dátumom vystavenia. V poli "Dat.tax.pl." sa automaticky prenesie hodnota z poľa "Dátum vystavenia" zo skladového dokladu. Všetky údaje na faktúre môžete upraviť podľa vlastných potrieb.

Ak ste na skladovom doklade vyplnili názov firmy, prenesie sa do faktúry. Záznamy skladových dokladov sa prenesú rovnakým spôsobom. Môžete skontrolovať vyplnené údaje a podľa potreby ich doplniť.

Po uložení faktúry sa do skladového dokladu v poli "Stav dokladu" automaticky pridá hodnota "Fakturované"

.

Ak potrebujete vytvoriť jednu faktúru (vydanú alebo prijatú), ku ktorej bude pripojených viac skladových dokladov (predajných alebo príjmových), použite klasickú možnosť vytvorenia faktúry v module "Predaj" alebo "Nákup". Pri pridávaní položiek pomocou pravej časti dvojtlačidla Pridať máte možnosť hromadne fakturovať tržby alebo účtenky.

Vytvorenie pokladničného dokladu

Túto možnosť použite, ak ste vytvorili skladový doklad (príjemku/výdajku), ktorý je potrebné zaplatiť v hotovosti. Systém sám rozpozná na základe typu pohybu (príjemka/výdajka), či má vytvoriť pokladničný doklad alebo výdajku.

Najprv sa zobrazí výzva na výber typu pokladničného dokladu. Po jeho výbere a potvrdení sa zobrazí formulár vybranej pokladnice zo zoznamu pokladníc s typom pohybu, ktorý zodpovedá typu pohybu skladovej príjemky, s vyplneným číslom príjemky a aktuálnym dátumom vystavenia. V poli "Dat.tax.pl." sa automaticky prenesie hodnota z poľa "Dátum vystavenia" skladového dokladu. Všetky údaje na pokladničnom doklade môžete upraviť podľa vlastných potrieb.

Ak ste vyplnili názov spoločnosti na skladovom doklade, prenesie sa do pokladničného dokladu. Rovnakým spôsobom sa prenesú aj položky skladových dokladov. Môžete skontrolovať vyplnené údaje a podľa potreby ich doplniť.

Po uložení pokladničného dokladu sa do skladového dokladu v poli "Stav dokladu" automaticky pridá hodnota "Zaplatené v hotovosti"

.

Vytvorenie prenosu

Túto možnosť použite, ak si nezvolíte automatické vytvorenie prevodu v čase, keď ukladáte skladovú výdajku so špecifikáciou typu pohybu "Výdajka prevodu", t. j. na otázku, či chcete vytvoriť prevod, odpoviete Nie.

Najprv sa zobrazí výzva na výber akcie. Po výbere a potvrdení sa zobrazí formulár vybraného skladu zo zoznamu skladov, do ktorého chcete tovar preniesť, s typom pohybu "Príjemka" a aktuálnym dátumom vystavenia, ktorý môžete prepísať. V poli "Špecifikácia typu pohybu" sa automaticky vyplní "Príjemka na prevod", v poli "Stav dokladu" sa vyplní "Prevod". Samozrejme, záznamy sa opäť prenesú. Po uložení dokladu sa tento stav nastaví aj pre prepojené odoslanie. Nákupné ceny oboch dokumentov budú vždy rovnaké.

Ak nemáte položky zoskupené, môžete vytvoriť jeden účtovný výkaz pre prevodky pre oba skladové doklady - príjemku aj výdajku. Potom sa podľa neho zaúčtujú oba takto vytvorené doklady a nastavený účet vyrovná oba doklady.

Ak máte tovar zaradený do skupín, účet zo skupiny sa prenesie do expedície, použije sa pre príjemku a dôjde aj k vyrovnaniu tohto účtu. Prevod nebude mať vplyv na zostatok na účte.

Súvisiace

Did this answer your question?