Skip to main content
Služby 1/2 (prvá časť)

Tlačidlo Služby v systéme ABRA Flexi

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Na hornej lište tabuľkového prehľadu dokumentov, ale aj na hornej lište jednotlivých dokumentov sa nachádza tlačidlo Služby, ktoré skrýva množstvo ďalších možností na zjednodušenie získavania napríklad súvisiacich dokumentov.

Tak ako sa líši povaha dokumentov, líši sa aj ponuka skrytá pod týmto tlačidlom. Jediná rovnaká ponuka je"Súhrnné informácie o spoločnosti". Potvrdením tejto možnosti sa otvorí rovnomenná karta v module "Obchodní partneri -> Adresy firiem", ktorá obsahuje celý rad informácií, ktoré môžete použiť napríklad pre vlastné malé štatistiky.

Môžete zistiť, koľko fakturujete a ako spoločnosť platí. Čo ešte musíte pre spoločnosť urobiť, sa dozviete v tzv. obchodnom kolese.

Vo väčšine prípadov toto tlačidlo umožňuje vytvárať súvisiace doklady, pričom údaje z jedného dokladu sa prenesú do novovytvoreného dokladu a zároveň sa vytvoria vzájomné väzby medzi dokladmi. Tieto odkazy potom môžete zobraziť pomocou tlačidla Odkazy na hornej lište.

Tu je prehľad možností, ktoré toto tlačidlo ponúka v jednotlivých moduloch. Je k dispozícii v tabuľkách dokumentov aj priamo v jednotlivých formulároch. V niektorých prípadoch sa ponuka môže líšiť:

Modul "Tovar"

Príjmy/výdavky

Služba

Pomocou tejto funkcie môžete najprv vytvoriť skladové doklady - príjemky/výdajky a potom z nich automaticky vytvoriť faktúru. Najprv sa zobrazí výzva na výber typu dokumentu. Potom sa zobrazí formulár vybranej faktúry, položky skladového dokladu sa prenesú do položiek faktúry, prenesie sa aj firma. Údaje môžete skontrolovať, doplniť a uložiť.

Služba

Ak potrebujete najprv vytvoriť skladové doklady - príjemky/výdajky, nechcete vystaviť faktúru, ale platba bude v hotovosti. Najprv sa zobrazí výzva na výber typu dokumentu. Potom sa zobrazí príslušný formulár pokladničného dokladu, položky skladového dokladu sa prenesú do položiek faktúry, prenesie sa aj firma. Údaje môžete skontrolovať, doplniť a uložiť.

Služba

Táto možnosť vám umožňuje jednoduchým spôsobom vytvoriť prevod medzi skladmi. V prvom kroku vytvoríte odoslanie klasickým spôsobom. Potom potvrdením tejto ponuky budete vyzvaní na výber typu dokumentu. Tým sa vlastne určí sklad, do ktorého chcete tovar preniesť. Potom sa zobrazí formulár príjemky, do ktorého sa prenesú položky z expedície. Údaje môžete skontrolovať, doplniť a uložiť.

Služba

Táto možnosť súvisí s nastaveniami spoločnosti v záložke " Moduly" -> "Tovar", kde máte možnosť zaškrtnúť možnosť Povoliť generovanie požiadaviek na odoslanie.

Ak ste fakturovali a nezásobili tovar, použite túto možnosť na vymazanie požiadavky na odoslanie s nulovým množstvom - tovar sa odstráni a stav dokladu (požiadavky na odoslanie) sa zmení na "Vygenerované z faktúry".

V položkách skladového dokladu sa v stĺpci "Množstvo/Vydané MJ" vyplní skutočne vyskladnené množstvo. Hodnota polí "Požiadavka MJ" a "Množstvo/výstup MJ " bude rovnaká.

Modul "Predaj"

Vydané faktúry

Služba

Vytlačí dokument, ktorý je vybraný kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokumentu, ktorý poskytuje predstavu o tom, ako bude dokument vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Pri zobrazení náhľadu je možné zmeniť jazyk dokumentu. Ak je dokument v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo "Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať vytlačený formulár do štandardného formátu PDF (tlačidlo "PDF/Acrobat") alebo poslať dokument e-mailom (tlačidlo "List").

Služba

Pri vytváraní alebo aktualizácii dokumentu je niekedy dôležité získať informácie o vašom "finančnom vzťahu" s obchodným partnerom, aby ste mohli zvoliť vhodnú odpoveď alebo vhodný postup pri vytváraní ďalších dokumentov.

Program zobrazí kartu spoločnosti so záložkou Súhrnné informácie:

Záložka zobrazuje v prvom stĺpci údaje o fakturačnej a platobnej morálke: Celkovo fakturované, Nezaplatené, Zaplatené po lehote splatnosti, Priemerné oneskorenie v dňoch, Limit fakturácie, Definovaný dátum splatnosti.

Druhý stĺpec bude obsahovať všetky neukončené a nezaúčtované "obchodné" doklady: Prijaté nezodpovedajúce požiadavky, Vystavené nezodpovedajúce ponuky, Prijaté nezodpovedajúce objednávky, Vystavené nezodpovedajúce požiadavky, Prijaté nezodpovedajúce ponuky, Vystavené nezodpovedajúce objednávky

Ak vás zaujímajú ďalšie informácie o spoločnosti, nájdete ich v ďalších záložkách.

Služba

Po stlačení tlačidla program vygeneruje pokladničný doklad (pokladničný blok), ktorým sa uhradí faktúra. Na tomto doklade bude uvedená suma faktúry. Protiúčet sa preberá z primárneho účtu uhrádzanej faktúry. Pokladničný doklad nebude obsahovať DPH. Faktúra prejde do stavu Zaplatené a medzi faktúrou a pokladničným dokladom sa vytvorí prepojenie.

Podrobný popis párovania nájdete v časti "Popis párovania spoločného pre banku, pokladňu a interné doklady".

Program vyplní pre pokladničný doklad tieto hodnoty

 • Štátna pokladnica - Vyberie pokladnicu zo zoznamu pokladníc, do ktorej sa vytvára doklad o úhrade.

 • Interné číslo - Ak pre pokladňu nie je definovaný žiadny rad dokladov, zobrazí sa výzva na jeho zadanie.

 • Číslo došlej faktúry - variabilný symbol uhrádzanej faktúry.

 • Variabilný symbol - variabilný symbol platenej faktúry

 • Dátum vystavenia - dátum sa preberá z dátumu faktúry.

 • Popis - Názov spoločnosti na faktúre

 • Stredisko - Ak je zadané pre typ pokladničného dokladu, program uprednostní tento záznam. V opačnom prípade sa z faktúry vyberie stredisko.

 • Objednávka - preberá sa z faktúry.

Pre vystavené faktúry:

 • Účet MD - Účet štátnej pokladnice

 • Účet DAL - Účet MD z vystavenej faktúry.

Pre prijaté faktúry:

 • Účet MD - účet DAL z prijatej faktúry

 • Účet DAL - Pokladničný účet

 • Rozpis DPH - Nepodlieha DPH

 • Dátum zaúčtovania - dátum sa preberá z faktúry

Služba

Po výbere tejto služby program umožní vytvoriť väzbu (prepojenie) medzi zálohovým daňovým dokladom a bankovým výpisom alebo pokladničným dokladom, ku ktorému bol zálohový daňový doklad vytvorený (ručne). Predvolene sa daňový zálohový doklad vytvára automaticky z banky alebo pokladne pri úhrade zálohy.

Po výbere funkcie najprv určíte, či bola zálohová platba vykonaná v banke alebo v pokladni. Potom nájdete príslušný dokument a vykonáte pripojenie stlačením tlačidla Vybrať.

Služba

Táto funkcia umožňuje vytvárať a odosielať upomienky pre jednu faktúru alebo pre viacero faktúr, ktoré spĺňajú požadovaný limit (počet dní po splatnosti, prekročenie fakturovanej sumy atď.).

Služba

Táto funkcia umožňuje vytvárať sankčné faktúry pre jednotlivé neuhradené faktúry. Má podobu sprievodcu, v ktorom vyberiete Typ dokladu sankčných faktúr, Percento sankcie a Dátum od-do.

Potom vyberiete vystavené faktúry, pre ktoré chcete vytvoriť sankčné faktúry. Po vytvorení sankčných faktúr sa vám zobrazí oznámenie o vytvorení týchto faktúr.

Služba

Pomocou tejto funkcie otvoríte sprievodcu, v ktorom vyberiete dátum, pre ktorý chcete vypočítať stav platby. Vyberiete výpočet a zobrazenie. Ak chcete zobraziť stav platby v novom okne, začiarknite príznak "Otvoriť v novom okne".

Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa zobrazí zoznam stavov úhrad k vybranému dátumu.

Služba

Pomocou tejto funkcie môžete vytvoriť dobropis. Po stlačení sa zobrazí formulár, v ktorom vyberiete položky a množstvá, pre ktoré chcete vytvoriť dobropis. V prípade opravy vystavíte dobropis k vystavenej faktúre. Napríklad, ak ste nesprávne vystavili faktúru alebo ak vám bol tovar vrátený.

Služba

Popis používania tohto tlačidla nájdete v časti Formy dopravy.

Služba

Pomocou tejto funkcie môžete vystaviť faktúru na úhradu preplatkov, ktoré evidujete v banke. Po stlačení tlačidla vám program ponúkne prijaté platby, ktoré ešte neboli spárované s faktúrou.

Služba

Túto funkciu použite na prijatie faktúry z prijatej zálohovej platby. Ak chcete vystaviť faktúru z nezaplatenej zálohy, musíte mať v nastaveniach firmy povolený odpočet nezaplatenej vystavenej zálohy. Služba overuje stav zásob a nemôže ísť do mínusu. Ak chcete povoliť odpočet nezaplatenej zálohy, nastavte vo "Firme" - "Nastavenia " - záložka "Moduly" - záložka "Predaj" - záložka "Faktúra" - zaškrtnite príznak "Povoliť odpočet nezaplatenej vydanej zálohy".

Predajná pokladňa

Služba

Vytlačí dokument, ktorý je vybraný kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokumentu, ktorý poskytuje predstavu o tom, ako bude dokument vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Pri zobrazení náhľadu je možné zmeniť jazyk dokumentu. Ak je dokument v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo "Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať vytlačený formulár do štandardného formátu PDF (tlačidlo "PDF/Acrobat") alebo poslať dokument e-mailom (tlačidlo "List").

Služba

Pri vytváraní alebo aktualizácii dokumentu je niekedy dôležité získať informácie o vašom "finančnom vzťahu" s obchodným partnerom, aby ste mohli zvoliť vhodnú odpoveď alebo vhodný postup pri vytváraní ďalších dokumentov.

Program zobrazí kartu spoločnosti so záložkou Súhrnné informácie:

Záložka zobrazuje v prvom stĺpci údaje o fakturačnej a platobnej morálke: Celkovo fakturované, Nezaplatené, Zaplatené po lehote splatnosti, Priemerné oneskorenie v dňoch, Limit fakturácie, Definovaný dátum splatnosti.

Druhý stĺpec bude obsahovať všetky neukončené a nezaúčtované "obchodné" doklady: Prijaté nezodpovedajúce požiadavky, Vystavené nezodpovedajúce ponuky, Prijaté nezodpovedajúce objednávky, Vystavené nezodpovedajúce požiadavky, Prijaté nezodpovedajúce ponuky, Vystavené nezodpovedajúce objednávky

Ak vás zaujímajú ďalšie informácie o spoločnosti, nájdete ich v ďalších záložkách.

Služba

Ide v podstate o účtovný prevod peňazí z predajnej pokladne do pokladnice. Používajte ho vždy po skončení denného predaja. Otvorí sa dialógové okno, v ktorom sa automaticky ponúkne aktuálny dátum (môžete vybrať iný), vyberte typ predajnej pokladnice a typ pokladnice.

Vždy vytvorte doklad bez položiek, ktorý sa automaticky zaúčtuje. Kontra účet je rovnaký ako účet, ktorý ste zadali v zozname predajných účtov.

Ak vyberiete možnosť Vytlačiť vytvorený pokladničný doklad, po stlačení tlačidla

Po stlačení tlačidlaDokončiť sa vytvorený pokladničný doklad okamžite vytlačí.

Systém vás informuje o zaúčtovaní predaja a vytvorenom pokladničnom doklade.

Po zaúčtovaní dokladu o predaji sa v tabuľkovom zobrazení v stĺpci "Stav užívateľa" vyplní hodnota "Stav užívateľa". Predajný doklad je možné opraviť (hodnota v stĺpci "Stav užívateľa" sa zmení na Uziv.zauczmena), je možné vytvoriť aj iný predajný doklad (pole v stĺpci "Stav užívateľa" je prázdne).

V obidvoch týchto prípadoch je potrebné tržby znovu zaúčtovať. Predchádzajúci doklad v pokladni sa vymaže a vygeneruje sa nový. Zároveň vás o tom budeme informovať.

Služba

Táto funkcia umožňuje vytvárať sankčné faktúry pre jednotlivé neuhradené faktúry. Má podobu sprievodcu, v ktorom vyberiete Typ dokladu sankčných faktúr, Percento sankcie a Dátum od-do. potvrdíte tlačidlom Dokončiť. Potom vyberiete vystavené faktúry, pre ktoré chcete vytvoriť sankčné faktúry. Po vytvorení sankčných faktúr sa vám zobrazí oznámenie o vytvorení týchto faktúr.

Služba

Pomocou tejto funkcie otvoríte sprievodcu, v ktorom vyberiete dátum, pre ktorý chcete vypočítať stav platby. Vyberiete výpočet a zobrazenie. Ak chcete zobraziť stav platby v novom okne, začiarknite príznak "Otvoriť v novom okne".


Po stlačení tlačidla sa zobrazí zoznam stavov úhrad k vybranému dátumu.

Služba

Popis používania tohto tlačidla nájdete v kapitole Transportné formuláre

Služba

Keďže z tohto modulu možno vytvárať aj faktúry, umožňuje tiež vytvárať a odosielať upomienky pre jednu faktúru alebo pre viacero faktúr, ktoré spĺňajú požadovaný limit (počet dní po splatnosti, prekročenie fakturovanej sumy atď.).

Prijaté otázky

Služba

Vytlačí dokument, ktorý je vybraný kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokumentu, ktorý poskytuje predstavu o tom, ako bude dokument vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Pri zobrazení náhľadu je možné zmeniť jazyk dokumentu. Ak je dokument v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo "Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať vytlačený formulár do štandardného formátu PDF (tlačidlo "PDF/Acrobat") alebo poslať dokument e-mailom (tlačidlo "List").

Služba

Pri vytváraní alebo aktualizácii dokumentu je niekedy dôležité získať informácie o vašom "finančnom vzťahu" s obchodným partnerom, aby ste mohli zvoliť vhodnú odpoveď alebo vhodný postup pri vytváraní ďalších dokumentov.

Program zobrazí kartu spoločnosti so záložkou Súhrnné informácie:

Záložka zobrazuje v prvom stĺpci údaje o fakturačnej a platobnej morálke: Celkovo fakturované, Nezaplatené, Zaplatené po lehote splatnosti, Priemerné oneskorenie v dňoch, Limit fakturácie, Definovaný dátum splatnosti.

Druhý stĺpec bude obsahovať všetky neukončené a nezaúčtované "obchodné" doklady: Prijaté nezodpovedajúce požiadavky, Vystavené nezodpovedajúce ponuky, Prijaté nezodpovedajúce objednávky, Vystavené nezodpovedajúce požiadavky, Prijaté nezodpovedajúce ponuky, Vystavené nezodpovedajúce objednávky

Ak vás zaujímajú ďalšie informácie o spoločnosti, nájdete ich v ďalších záložkách.

Služba

Aby ste mohli túto možnosť použiť, musíte mať vyplnené údaje v položkách prijatého dopytu na karte "Rozšírené", konkrétne firmu v poli "Dodávateľ " a v poli " Objednávka u dodáv ateľa" vybrať hodnotu " Objednávka u dodávateľa". Potom stačí vybrať typ dokladu a vystavená požiadavka sa automaticky vytvorí podľa týchto údajov. Na karte "Rozšírené " sa hodnota "Objednať" automaticky zmení na "Už objednané". V prípade potreby to možno zmeniť a vystavený dopyt vytvoriť pre iného dodávateľa.

Služba

Na základe prijatého dopytu vám táto možnosť umožňuje rýchlo prijať objednávku. Jednoducho vyberte typ dokumentu. Použite, ak máte požadovaný tovar na sklade. Potom sa akceptovaná požiadavka prenesie do stavu "Hotovo " a nie je možné z nej vytvárať ďalšie doklady. Ak ešte potrebujete žiadosť ďalej používať, stačí v poli " Status" ( Stav) na karte " Main" (Hlavné) opraviť hodnotu " Done" (Hotovo) na "Unspecified" (Neurčené) a môžete so žiadosťou ďalej pracovať.

Služba

Táto možnosť umožňuje rýchlo vytvoriť ponuku pre zákazníka na základe prijatého dopytu. Stačí vybrať typ dokumentu. Použite, ak máte požadovaný tovar a zásoby. Potom sa prijatá požiadavka prenesie do stavu "Hotovo" a nie je možné z nej vytvárať ďalšie doklady. Ak ešte potrebujete dopyt použiť napríklad na vytvorenie prijatej objednávky, stačí v poli " Stav " na karte " Hlavné" opraviť " Hotovo " na "Neurčené " a môžete s dopytom ďalej pracovať.

Služba

Zobrazí tabuľku s výberom tovaru vhodného pre danú požiadavku.

V hornej lište máte začiarkavacie políčko na výber dodávateľa. V susednom poli môžete použiť

rozbaľovacieho zoznamu, môžete vidieť zoznam dodávateľov, ktorí sú vyplnení v tabuľke alebo ktorí sú vyplnení v cenníku na karte " Dodávateľ". To vám umožní vybrať len položky, ktoré chcete zadávať len jednému dodávateľovi.

V hornom paneli môžete stále vyberať položky len z jedného skladu a Skryť neobjednané položky, t. j. položky, ktorých množstvo na sklade je vyššie ako dopyt po danej položke.

Potom sa zobrazí zoznam všetkých čakajúcich položiek pre každý dotaz.

Ak máte dodávateľa označeného ako primárneho v cenníku na karte Dodávateľ, automaticky sa prenesie do tejto tabuľky. Rovnaký výsledok môžete dosiahnuť vyplnením dodávateľa na karte "Rozšírené".

V opačnom prípade zostane pole prázdne. Môžete ho vyplniť dvoma spôsobmi:

 • výberom zo zoznamu dodávateľov, ktorý ste zadali v cenníku na karte " Dodávateľ".

 • výberom spoločnosti priamo zo zoznamu spoločností v module "Obchodní partneri".

V stĺpci "Cena" sa zobrazí cena, ktorú ste vyplnili v cenníku. Ak ste v nastaveniach firmy zaškrtli možnosť Aktualizovať nákupnú cenu v cenníku pri príjme, v tomto stĺpci sa zobrazí aktualizovaná cena.

V každom riadku na ľavej strane môžete ešte ručne označiť položky, na ktoré sa chcete opýtať. Tým sa vytvorí hromadný dotaz, ktorý zoskupí položky podľa dodávateľa. Ak je nejaký tovar na sklade, vytvorí sa dopyt v takom množstve, aby pri predaji zostala nulová zásoba. Táto suma sa mení manuálne.

Ak stlačíte tlačidlo "+" na ľavej strane, rozbalí sa zoznam, v ktorom môžete vykonať kontrolu:

 • Kto požadoval tovar

 • Keď bol tovar požadovaný

 • Koľko sa požadovalo

 • Tu máte možnosť otvoriť prijatú žiadosť

Vydané ponuky

Služba

Táto možnosť vám umožňuje opätovne odoslať ponuku v nezmenenej podobe, napr. inej spoločnosti alebo tej istej spoločnosti s upravenými hodnotami.

Služba

Pomocou tejto možnosti môžete automaticky prijať objednávku na základe vystavenej cenovej ponuky. Vystavená ponuka sa potom prenesie do stavu "Hotovo" a nie je možné z nej vytvárať ďalšie objednávky.

Prijaté objednávky

Služba

Vytlačí dokument, ktorý je vybraný kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokumentu, ktorý vám poskytne predstavu o tom, ako bude dokument vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Pri zobrazení náhľadu je možné zmeniť jazyk dokumentu. Ak je dokument v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo "Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať vytlačený formulár do štandardného formátu PDF (tlačidlo "PDF/Acrobat") alebo poslať dokument e-mailom (tlačidlo "List").

Služba

Pri vytváraní alebo aktualizácii dokumentu je niekedy dôležité získať informácie o vašom "finančnom vzťahu" s obchodným partnerom, aby ste mohli zvoliť vhodnú odpoveď alebo vhodný postup pri vytváraní ďalších dokumentov.

Program zobrazí kartu spoločnosti so záložkou Súhrnné informácie:

Záložka zobrazuje v prvom stĺpci údaje o fakturačnej a platobnej morálke: Celkovo fakturované, Nezaplatené, Zaplatené po lehote splatnosti, Priemerné oneskorenie v dňoch, Limit fakturácie, Definovaný dátum splatnosti.

Druhý stĺpec bude obsahovať všetky neukončené a nezaúčtované "obchodné" doklady: Prijaté nezodpovedajúce požiadavky, Vystavené nezodpovedajúce ponuky, Prijaté nezodpovedajúce objednávky, Vystavené nezodpovedajúce požiadavky, Prijaté nezodpovedajúce ponuky, Vystavené nezodpovedajúce objednávky

Ak vás zaujímajú ďalšie informácie o spoločnosti, nájdete ich v ďalších záložkách.

Služba

Po výbere tejto funkcie dôjde k vygenerovaniu vydaných dopytov. Podmienkou správneho vygenerovania je, že pre každú položku musí byť zadaný dodávateľ (v prípade viacerých dodávateľov sa automaticky vyberie primárny dodávateľ) a pre požadované položky je zaškrtnuté "Objednať". Po výbere objednávaných položiek a potvrdení tlačidlom"OK " sa vytvorí požiadavka na vystavenie s odkazom na prijatú objednávku. Na karte "Rozšírené " sa hodnota "Objednať" automaticky zmení na "Už objednané". V prípade potreby to možno zmeniť a vytvoriť požiadavku na vydanie pre iného dodávateľa.

Služba

Táto možnosť umožňuje vytvoriť hromadnú požiadavku z viacerých prijatých objednávok. Musia byť splnené rovnaké podmienky ako pri vytváraní individuálne vytvorenej požiadavky.

Služba

Po výbere tejto možnosti sa vygeneruje príkaz na odoslanie. Podmienkou správneho vygenerovania je, že všetky položky prijatej objednávky sú na sklade. Ak niektorá z položiek nie je na sklade, generovanie príkazu na odoslanie bude zamietnuté.

Pred potvrdením je možné vybrať množstvo vydanej položky v poli "Realizovať", do tohto poľa sa automaticky zadá množstvo, ktoré bolo objednané. Po potvrdení systém vytvorí poznámku o odoslaní s odkazom na prijatú objednávku.

V poli "Špecifikácia typu pohybu " sa vyplní "Výdaj po objednávke". Pole "Stav dokumentu" zostáva prázdne. Hodnota "Fakturované " sa vyplní, ak z tejto vytvorenej expedície vystavíte faktúru pomocou tlačidla služieb v module " Tovar ".

Služba

Po výbere tejto funkcie dôjde k vygenerovaniu vystavenej faktúry. Podmienkou správneho vygenerovania objednávky je, že všetky položky objednávky sú na sklade. Ak niektorá z položiek nie je na sklade, generovanie faktúry bude zamietnuté a generovanie faktúry sa bude môcť vykonať ručne.

Služba

Týmto tlačidlom vykonáte priamu rezerváciu objednaných položiek na sklade. Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár, v ktorom začiarknutím príznaku " Rezervovať" uvoľníte stĺpec "množstvo", do ktorého zadáte množstvo, ktoré chcete rezervovať. Potvrďte tlačidlom "OK".

Služba

Túto funkciu možno použiť na vytvorenie vydaného vkladu, po potvrdení tlačidla sa zobrazí formulár na zadanie sumy vkladu.

Služba

Táto funkcia umožňuje vytvoriť objednávku predaja. Najskôr musíte vybrať predajňu, na ktorej sa bude predaj realizovať, a potom potvrdiť položky, ktoré sa majú predávať. Zobrazí sa predajná pokladňa, cez ktorú budete predávať tovar, a vytvorí sa predajný doklad.

Služba

Táto funkcia umožňuje vytvoriť vydanú objednávku nad prijatými objednávkami. Aby ste mohli túto možnosť použiť, musíte mať vyplnené údaje v položkách prijatej objednávky na karte "Rozšírené", konkrétne firmu v poli "Dodávateľ " a v poli " Objednávka u dodáv ateľa" vybrať hodnotu " Objednávka u dodáv ateľa".

Potom stačí vybrať typ dokladu a objednávka sa automaticky vytvorí podľa týchto údajov. Na karte "Rozšírené " sa hodnota "Objednať" automaticky zmení na "Už objednané". V prípade potreby to môžete zmeniť a vytvoriť objednávku pre iného dodávateľa.

Služba

Táto funkcia umožňuje vytvoriť hromadnú vydanú objednávku z viacerých prijatých objednávok. Pri vytváraní hromadných objednávok musíte mať zaškrtnuté objednávky, pre ktoré chcete objednať tovar, a musia byť splnené rovnaké podmienky ako pri vytváraní jednej vystavenej objednávky, t. j.

Všetky tieto možnosti sa správajú podobne.

Po ich potvrdení program skontroluje prijaté objednávky, ktoré majú v položkách na karte " Rozšírené " hodnotu " Objednávka od dodávateľa ", a zobrazí dialógové okno na výber tovaru:

Na hornom paneli máte zaškrtávacie políčko, v ktorom môžete označiť položky, ktoré chcete objednať. V ďalšom poli môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu zobraziť zoznam dodávateľov, ktorí sú vyplnení v tabuľke alebo ktorí sú vyplnení v cenníku na karte "Dodávateľ". To vám umožní vybrať len položky na vytvorenie objednávky len pre jedného dodávateľa.

V hornom paneli môžete stále vyberať položky len z jedného skladu a Skryť neobjednané položky, t. j. položky, ktorých množstvo na sklade je vyššie ako objednávka na danú položku.

Pre každú objednávku sa zobrazí aj zoznam všetkých čakajúcich položiek.

Ak máte dodávateľa označeného ako primárneho v cenníku na karte Dodávateľ, automaticky sa prenesie do tejto tabuľky. Rovnaký výsledok môžete dosiahnuť vyplnením dodávateľa na karte "Rozšírené". V opačnom prípade zostane pole prázdne.

Môžete ho vyplniť dvoma spôsobmi:

 • výberom zo zoznamu dodávateľov, ktorý ste zadali v cenníku na karte " Predajné ceny".

 • výberom spoločnosti priamo zo zoznamu spoločností v module "Obchodní partneri".

V stĺpci "Cena" sa zobrazí cena, ktorú ste vyplnili v cenníku. Ak ste v nastaveniach firmy zaškrtli možnosť Aktualizovať nákupnú cenu v cenníku pri príjme, v tomto stĺpci sa zobrazí aktualizovaná cena.

V každom riadku na ľavej strane môžete ešte ručne označiť položky, ktoré chcete objednať. Tým sa vytvorí hromadná objednávka, v ktorej sa zhrnú položky podľa dodávateľov. Ak sú nejaké položky na sklade, vytvorí sa objednávka v takom množstve, aby pri predaji zostala nulová zásoba. Táto suma sa mení manuálne.

Ak stlačíte tlačidlo "+" na ľavej strane, rozbalí sa zoznam, v ktorom môžete vykonať kontrolu:

 • kto objednal tovar

 • kedy bol tovar objednaný

 • koľko sa požadovalo

 • máte možnosť otvoriť prijatú objednávku tu

Vo všetkých položkách takto spracovaných objednávok sa "Pokročilé" hodnota "Objednávka" sa automaticky zmení na "Už objednané". V prípade potreby môžete túto hodnotu zmeniť a vytvoriť vystavenú objednávku pre iného dodávateľa.

Služba

Táto funkcia sa používa na aktualizáciu stĺpca "% dostupnosti" v závislosti od množstva objednanej položky a stavu zásob. V tomto stĺpci sa uvádza, na koľko percent ste v súčasnosti schopní uspokojiť objednávku.

Did this answer your question?