Skip to main content
Daňové priznanie v MOSS

Vytvorenie daňového priznania v MOSS

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Daňové priznanie v MOSS

Ak je účtovaná spoločnosť registrovaná v špeciálnom režime jedného kontaktného miesta (MOSS), je povinná podať daňové priznanie k DPH v rámci MOSS. ABRA Flexi ponúka sprievodcu na vytvorenie tohto daňového priznania.

Prvá hodnota nájdená v nasledujúcich poliach sa zadá do výstupu Flexi ako Číslo DPH pre MOSS účtovanej spoločnosti:

  1. DPI pre MOSS uvedené pre krajinu centra

  2. Kód krajiny DPH pre MOSS

  3. Číslo DPH zadané do poľa DPH v sprievodcovi

Česká republika

Zdaňovacím obdobím na účely MOSS je kalendárny štvrťrok (§ 110q zákona o DPH). Daňové priznanie sa podáva výlučne prostredníctvom daňového portálu. Užívateľ je povinný podať daňové priznanie do 20 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, a to aj v prípade, ak za príslušné zdaňovacie obdobie neposkytol vybrané služby (§ 110r ods. 1 ZDPH). Takto sa podáva aj tzv. "nulové priznanie". Termíny na podanie daňového priznania sú teda 20. apríl, 20. júl, 20. október a 20. január, a to aj v prípade, že tento dátum pripadne na víkend alebo štátny sviatok.

Príručka na vytvorenie daňového priznania

Príslušný súbor XML môžete vygenerovať vo Flexi v časti "Účtovníctvo" - "Výstupy z účtovníctva" - "Daňové priznanie MOSS". Kliknutím na "Daňové priznanie MOSS" otvorte sprievodcu.

Určenie obdobia

V prvom kroku zadáte obdobie, za ktoré chcete vygenerovať výnos. Môžete vybrať kombináciu rok a štvrťrok alebo vybrať obdobie určené presným dátumom začiatku a konca.

Účet, režim, sadzba

Stlačením tlačidla "Ďalej" prejdite na ďalší krok sprievodcu.

V druhom kroku vyberiete bankový účet (mena EURO), z ktorého budete platiť DPH, a typ vrátenia.

Existujú dva typy:

Systém EÚ

Vyplňte identifikačné číslo predchádzajúcej registrácie Mini One Stop Shop (VAT, DIČ pre MOSS).

Režim mimo EÚ

Vyplňte kód VOES a číslo bankového účtu vo formáte OBAN (bez medzier).

Posledná dvojica polí umožňuje nastaviť výmenný kurz eura voči mene účtovanej spoločnosti platný v posledný deň zvoleného obdobia. Polia sa automaticky vyplnia sadzbou Európskej centrálnej banky. Ak spoločnosť vo vybranom období účtuje primárne v eurách, polia na nastavenie výmenného kurzu sa nezobrazia.

Tlačidlo next postupuje na posledný krok sprievodcu.

Výstupný formát

V treťom kroku sprievodcu vyberte typ výstupu Vrátenie DPH, napr. na vygenerovanie súboru XML vyberte možnosť "Vrátenie v XML" a pomocou tlačidla priečinka vyberte cestu na uloženie vygenerovaného súboru XML. Pomocou tlačidla "Dokončiť" ukončite sprievodcu.

Slovensko

Príručka na vytvorenie daňového priznania k DPH v MOSS pre spoločnosti účtujúce podľa slovenských právnych predpisov je podobná ako pre spoločnosti v Českej republike. Najväčším rozdielom je absencia druhého kroku, t. j. nie je potrebné vyberať bankový účet, typ výnosu a samozrejme výmenný kurz voči euru. Oba zostávajúce kroky sa kontrolujú rovnakým spôsobom ako v kontexte českej legislatívy a popis ich kontroly nájdete vyššie.

Did this answer your question?