Skip to main content
Vrátenie DPH

Vytvorenie vrátenia DPH v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vrátenie DPH pre daňový úrad

Priznanie k DPH podáva fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu. Priznanie sa generuje na základe Dokumentácie DPH, výstupné súbory je možné previesť do elektronickej podoby.

Vytvorenie daňového priznania k DPH

Return Year

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte rok.

Zaškrtnutím políčka vyberte, či chcete podávať daňové priznania mesačne alebo štvrťročne.

Mesiac

Ak ste vybrali mesačný výnos, pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte mesiac.

Čtvrt roka

Ak ste vybrali štvrťročný výnos, pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte štvrťrok.

Faktor na výpočet pomernej časti odpočítanej dane (§ 76).

Koeficient

Koeficient 1 (100 %) sa vyplní automaticky. Hodnota koeficientu sa nastaví podľa hodnoty, ktorá bola použitá pri predchádzajúcom spustení sprievodcu.

Zúčtovanie odpočtu dane (§ 76 ods. 7 až 10)

Koeficient vyrovnania

Tento koeficient softvér neprepočítava, preto ho treba vypočítať a zadať ručne.

Zmena odpočtu

Zmena odpočtu znamená rozdiel medzi vypočítaným odpočtom a nárokovaným odpočtom. (riadok 53)

Dedukcia

Dodatočný výnos

Dodatočný výnos

Dodatočná opravná návratnosť

Dátum zistenia zmien

Vrátenie papiera

Elektronický formát na elektronické podanie

Cielový súbor

Kliknutím na tlačidlo "Dokončiť" ukončite sprievodcu vrátením DPH.

Ak daňové priznanie k DPH nie je konečné a nebudete ho podávať, neukladajte ho. Po uložení priznania k DPH a vykonaní zmien je možné vygenerovať dodatočné priznanie k DPH.

Formát pre elektronické podanie

Priznanie DPH sa vyplní údajmi zadanými v nastaveniach spoločnosti, tieto údaje sú dôležité pre správne vyplnenie. Sú to:

Číslo DPH

Názov firmy

Lokalita

Okresný daňový úrad

Teritoriálny úrad

Zástupca (daňový poradca)

Prevažujúca činnosť (kód NACE)

Ak sú tieto údaje nesprávne, budete na to upozornení pri nahrávaní prostredníctvom elektronického podania. Chyby je možné opraviť priamo počas procesu predkladania.

Dialógové okno Tlač

Dialógové okno tlače obsahuje tieto prvky:

  • Jazyk správy

  • Dostupné správy

Pohyby na účte

Pohyby na účte - zásoby

  • Tlač

Vylepšená verzia tlačových zostáv

Tlačte vodiace linky

Preview

Tlač

PDF

Odoslať

Export do XLS

Podrobnejšie informácie o výtlačkoch nájdete na stránke Printy nápovedy.

Did this answer your question?