Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaÚčtovníctvo
Špeciálny režim jednoduchej správy
Špeciálny režim jednoduchej správy

Speciálny režim jednoduchej správy v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Speciálny režim jednoduchej správy

Ak vaša spoločnosť poskytuje telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby (t. j. vybrané služby), tieto služby musia byť zdanené v členskom štáte príjemcu služby. Speciálny systém jedného kontaktného miesta (Mini One Stop Shop) je určený na uľahčenie dodržiavania daňových predpisov v prípade, že sa tieto služby poskytujú osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou. To znamená, že sa nemusíte registrovať vo viacerých členských štátoch, ale môžete priznať a zaplatiť DPH splatnú v iných členských štátoch prostredníctvom Mini One Stop Shop.

Príklady jednotlivých služieb, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim (úplný zoznam nájdete vo vykonávacom nariadení Rady 282/2011 v znení nariadenia Rady 1042/2013)

 • elektronicky poskytované služby

 • webové stránky,

 • Sťahovanie aplikácií,

 • hudba,

 • filmy,

 • počítačové hry,

 • prístup k online počítačovým hrám,

 • antivírusové programy,

 • elektronické knihy,

 • online aukcie atď.

 • Poznámka: Vo všetkých prípadoch sa služba musí poskytovať prostredníctvom dátovej alebo elektronickej siete, nejde o online predaj tovaru na fyzických nosičoch (napr. knihy na CD/DVD).

 • telekomunikačné služby

 • pevné a mobilné telefónne služby,

 • služba videotelefónu,

 • telefonické služby poskytované cez internet,

 • fax,

 • telegraf,

 • digitálny list,

 • Prístup na internet atď.

 • rozhlasové a televízne vysielanie:

 • vysielanie rozhlasových alebo televíznych programov prostredníctvom rozhlasovej alebo televíznej siete,

 • živé vysielanie rozhlasových alebo televíznych programov na internete (IP streaming) atď.

Iniciálne nastavenie

Predtým, ako začnete vystavovať doklady v režime Mini One Stop Shop, musíte vykonať niekoľko počiatočných nastavení pre správnu funkčnosť:

 1. V ponuke "Firma" - "Nastavenia" na karte "Legislatíva" začiarknite príznak "Špeciálny režim jednotného kontaktného miesta".

 2. V ponuke "Nástroje - Číselníky - Pravidlá účtovania" vytvorte nové pravidlo účtovania, ktoré sa bude používať pri vystavovaní faktúr v režime MOSS. V tomto pravidle účtovania vyberte zo zoznamu "Kód transakcie pre DPH" - "Špeciálny režim jednotného kontaktného miesta (Mini One Stop Shop)".

 3. V ponuke "Peniaze - Zoznam bankových účtov" vyplňte kódy "BIC" a "IBAN" bankových účtov, z ktorých budete poukazovať daň. Bez zadania týchto údajov nie je možné vygenerovať daňové priznanie pre MOSS pre daný bankový účet.

Vytvorenie vystavenej faktúry

 1. V ponuke Predaj vyberte ponuku "Vydané faktúry", pomocou tlačidla "Nový" otvorte nový formulár.

 2. Vyplňte všetky potrebné informácie v časti "Typ faktúry".

 3. Vyberte kupujúceho. Zákazník musí uviesť krajinu a nesmie byť označený ako platca DPH.

 4. Na karte Specifikácie zadajte predpis zaúčtovania, pre ktorý je v poli Kód transakcie DPH uvedený údaj Minimálny špeciálny režim pre jednu objednávku (MOSS).

 5. Na karte "Účtovanie a riadok DPH" je už načítaná krajina sídla zákazníka a riadok DPH "26", sadzby DPH sú aktualizované pre vybranú krajinu DPH.

 6. Uloženie faktúry pomocou tlačidla "Uložiť a zavrieť".

Daňové priznanie v MOSS

Zdaňovacím obdobím na účely MOSS je kalendárny štvrťrok (§ 110q ZDP). Daňové priznanie sa podáva výlučne prostredníctvom daňového portálu. Užívateľ je povinný podať daňové priznanie do 20 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, a to aj v prípade, ak za príslušné zdaňovacie obdobie neposkytol vybrané služby (§ 110r ods. 1 ZDPH). Preto sa podáva aj tzv. "nulové priznanie". Termíny na podanie daňového priznania sú teda 20. apríl, 20. júl, 20. október a 20. január, a to aj v prípade, že tento dátum pripadne na víkend alebo štátny sviatok.

V ABRA Flexi môžete vygenerovať príslušný XML súbor v menu "Účtovníctvo" - "Výstupy z účtovníctva" - "Daňové priznanie MOSS". Podrobné pokyny nájdete v sekcii Pomoc tejto príručky.

Did this answer your question?