Skip to main content
Výkaz ziskov a strát

Vytvorenie výkazu ziskov a strát v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát alebo výkaz ziskov a strát je povinnou súčasťou účtovnej závierky, ktorá zobrazuje náklady a výnosy a informuje o hospodárskom výsledku spoločnosti za určité obdobie.

Vymedzenie pojmov výkazu ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát nájdete na pracovnej ploche modulu "Účtovníctvo" v ponuke "Účtovné výstupy". Po výbere výkazu ziskov a strát sa zobrazí otázka, či chcete výkaz iba zobraziť alebo aj prepočítať.

Ak vyberiete "Zobraziť", zobrazí sa "Zoznam zostáv":

Ak vyberiete "Prepočítať", zobrazí sa najprv formulár "Určiť umiestnenie účtov v správe", v ktorom vyberiete umiestnenie účtov v správe.

Výpočet správy

Sezóna

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadovaný rok.

Od

To

Zmena predvoleného predchádzajúceho obdobia

Zaokrúhľovanie

Nezaokrúhľujte

Zaokrúhlenie na jednotky

Zaokrúhlite na tisíce

Centrá

Pomocou šípok vyberte strediská, ktoré chcete zahrnúť do súvahy.

Všetky strediská

Začiarknutím príznaku vyberiete všetky strediská.

Tlačidlo "Výpočet" zaškrtnite, ak chcete vypočítať správu.

Dialógové okno pre tlač

Dialógové okno tlače obsahuje tieto prvky:

  • Jazyk správy

  • Dostupné správy

Výkaz ziskov a strát v skrátenom formáte (do roku 2015 vrátane v zjednodušenom formáte)

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu

Položky správy

Riadky výkazov (Rozdelenie na účty)

Čiary hlásenia (štandardný predpis, užívateľský predpis)

  • Tlač

Vylepšená verzia tlačových zostáv

Tlačte vodiace linky

Preview

Tlač

PDF

Odoslať

Export do XLS

Podrobnejšie informácie o výtlačkoch nájdete na Stránke pomoci s výtlačkami.

Did this answer your question?