Skip to main content
Predaj - navigácia

Navigačné menu modulu Predaj

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Modul slúži na evidenciu všetkých potrebných údajov pre predaj tovaru, materiálu a služieb. Tu môžete evidovať vydané faktúry, prijaté objednávky, prijaté dopyty, vydané ponuky, predaj k objednávkam. ABRA Flexi podporuje používanie čiarových kódov. Faktúry je možné vystaviť aj v cudzej mene a posielať e-mailom.

Modul obsahuje všetky zoznamy potrebné na prehľadné vedenie všetkých dokumentov týkajúcich sa zákazníka. Pomocou typov dokladov a pravidiel účtovania sa nastaví predkontácia pre každú skupinu vystavených faktúr, čo následne uľahčí účtovanie.

Modul veľmi jednoducho a prehľadne spracováva zálohové faktúry aj zálohové daňové poukazy. Na konci účtovného obdobia program vyrovná kurzové rozdiely a vygeneruje interné účtovné doklady.

Ke všetkým dokumentom môžete pripojiť štítky s ďalšími pre vás dôležitými informáciami.
Modul umožňuje vybrať a vytlačiť rôzne zostavy, obálky podľa zadaných podmienok.

V prípade skladovej evidencie je predpokladom správneho používania vyplnenie potrebných číselníkov v module "Tovar".

Systém ABRA Flexi podporuje export údajov do formátu Microsoft Excel (XLS) alebo do textového súboru XML. Môžete ich tiež importovať z textového súboru XML.

Bočná navigácia

+Vydat novou fakturu

Potvrdením tejto voľby sa na pracovnej ploche otvorí prázdna karta Vydaná faktúra, ktorú môžete použiť na vystavenie faktúry - daňového dokladu, zálohovej faktúry, preddavkového daňového dokladu. Najprv je potrebné vyplniť pole "Typ faktúry", od ktorého závisí interné číslo aj predpis účtovania. Ak faktúra obsahuje skladové položky, program automaticky vygeneruje expedície. Ak v skladovej evidencii používate kódy EAN, môžete pomocou čítačky kódov ľahko predávať položky priamo zo skladu. Pomocou tlačidla Služby môžete vo vystavenej faktúre odpočítať zálohu a zálohový daňový doklad a v prípade platby v hotovosti ihneď vystaviť pokladničný doklad. Vzájomné prepojenie týchto dokladov, prípadne aj skladových dokladov, môžete sledovať prostredníctvom tlačidla Väzby. Obálky na faktúry môžete vytlačiť alebo ich môžete poslať e-mailom.

+Prijatie novej objednávky

Potvrdením tejto možnosti otvoríte na pracovnej ploche prázdnu kartu Prijatá objednávka, ktorú použijete na vystavenie prijatej objednávky. Najprv je potrebné vyplniť pole "Typ dokumentu", od ktorého závisí interné číslo. V jednotlivých cenníkových položkách objednávky môžete ihneď uviesť, či chcete tovar rezervovať pre zákazníka na sklade alebo objednať od dodávateľa.Ak v skladovej evidencii používate EAN kódy, môžete pomocou čítačky kódov jednoducho prijať objednávku na cenníkový tovar. Použite tlačidlo

Služby k prijatej objednávke môžete vystaviť vydanú faktúru, príjemku, vydanú objednávku a vydaný dopyt. Ako sú tieto dokumenty navzájom prepojené, si môžete pozrieť prostredníctvom tlačidla Väzby

.

Vydané faktúry

Toto je zoznam všetkých vydaných faktúr so všetkými údajmi, ktoré sa vyplnia pri vystavení faktúry. Tu môžete pridať vystavenú faktúru alebo aktualizovať, vymazať, zrušiť, vytlačiť existujúcu faktúru. Môže byť tiež odoslaná e-mailom vo formáte PDF.V tomto zozname je uložená aj vystavená faktúra, ktorá bola vytvorená z prijatej objednávky alebo z príjmového dokladu. Pomocou tlačidla Služby vo vystavenej faktúre je možné odpočítať zálohu aj zálohový daňový doklad, v prípade platby v hotovosti je možné ihneď vystaviť pokladničný doklad. Vzájomné prepojenie týchto dokumentov môžete sledovať prostredníctvom tlačidla Väzby. Pri spracovaní faktúry jednotlivými funkciami modulu sa jej stav postupne mení. Samotná úhrada faktúr sa realizuje bankou alebo pokladničnými dokladmi, ktoré je možné spárovať s faktúrou. V závislosti od výšky uskutočnenej platby sa faktúra prevedie do stavu "UCHOVANÁ" alebo "ČASTOU UCHOVANÁ". Ak sú všetky "účtovné" údaje - predkontácia a stredisko - prednastavené, doklad sa zaúčtuje ihneď po vytvorení faktúry, pole "zaúčtované" je zaškrtnuté. Ak niektorý z nich chýba, pole "vyslaný" zostane nezačiarknuté, čo znamená NIE.

Ďalšou dôležitou funkciou je pevné prepojenie účtovania medzi súvisiacimi dokladmi (úhrady, zálohy a zálohové daňové doklady). Akonáhle zmeníte účet zákazníka (napr. vyberiete inú "analytiku"), program túto zmenu premietne do uhrádzaného dokladu na strane DAL a naopak.Môžete si prezerať a tlačiť faktúry vrátane zaúčtovania, dodacích listov, tlačiť obálky a kontrolovať doklady podľa mnohých voliteľných kritérií, ktoré si môžete vopred pripraviť.V tejto možnosti môžete pomocou dvoch tlačidiel so šípkami exportovať údaje do programu Microsoft Excel (XLS) alebo do textového súboru XML. Môžete tiež importovať z textového súboru XML.

Prijaté objednávky

Toto je zoznam všetkých akceptovaných objednávok so všetkými informáciami požadovanými pri akceptovaní objednávky. Tu môžete pridať prijatú objednávku alebo aktualizovať, vymazať, zrušiť, vytlačiť existujúcu objednávku. Môže byť tiež odoslaná e-mailom vo formáte PDF.Objednávka, ktorú vytvoríte z prijatého dopytu alebo vydanej ponuky, je tiež uložená v tomto zozname. Tlačidlo Služby môžete použiť na vytvorenie vydanej faktúry, príjmového dokladu, vydaný príkaz, hromadný vydaný príkaz, vydaný dopyt a hromadný vydaný dopyt. Ako sú tieto dokumenty navzájom prepojené, môžete vidieť pomocou tlačidla Väzby. Pomocou štandardného globálneho filtrovania sa vytvárajú zostavy.V tejto možnosti môžete pomocou dvoch tlačidiel so šípkami exportovať údaje do programu Microsoft Excel (XLS) alebo do textového súboru XML. Môžete tiež importovať z textového súboru XML.

Predplatitelia

Potvrdením tejto možnosti sa zobrazí časť obchodných partnerov, ktorí sú zahrnutí v module Obchodní partneri, ktorí majú v položke "Typ vzťahu" vybranú možnosť "Odberateľ" alebo "Odberateľ./Dodávka". Ich dostupnosť v tomto module má umožniť väčšiu flexibilitu pre časť obchodných partnerov, ktorí tento modul používajú na rýchlejšiu aktualizáciu účastníkov, ich kontaktov, udalostí, bankových spojení, rezervácií atď.

Pracovný priestor - hlavný

Podrobný popis niektorých možností ("Vydané faktúry" a "Prijaté objednávky") v tomto pracovnom priestore modulu je totožný s popisom možností v navigácii stránky. O týchto možnostiach si môžete prečítať viac.

Podrobnejšie informácie o obsahu týchto polí nájdete v nápovede k systému ABRA Flexi v časti Predaj:

Predajný pult

Predajná pokladnica je rozširujúcim formulárom v systéme ABRA Flexi a je určená na maloobchodný predaj. Ide o zjednodušenú a rýchlu formu vytvorenia predajného dokladu s platbou v hotovosti a kreditnou kartou.

Prijaté otázky

Toto je zoznam všetkých prijatých dopytov so všetkými informáciami potrebnými na zaznamenanie prijatého dopytu. Tu môžete pridať prijatý dopyt alebo aktualizovať, vymazať, zrušiť, vytlačiť existujúci dopyt.Pomocou tlačidla Služby môžete k prijatému dopytu vystaviť vydanú ponuku, prijatú objednávku, vydaný dopyt. Ako sú tieto dokumenty navzájom prepojené, môžete vidieť pomocou tlačidla Väzby. Pomocou štandardného globálneho filtrovania sa vytvárajú zostavy.V tejto možnosti môžete pomocou dvoch tlačidiel so šípkami exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Vydané ponuky

Toto je zoznam všetkých vydaných ponúk so všetkými údajmi potrebnými na vydanie vydanej ponuky. Tu môžete pridať vydanú ponuku alebo ju aktualizovať, vymazať, zrušiť, vytlačiť, poslať e-mailom ako PDF.Tento zoznam obsahuje aj vydanú ponuku, ktorá bola vytvorená z prijatého dopytu. Pomocou tlačidla Služby môžete vystaviť akceptovanú objednávku k vystavenej ponuke alebo vytvoriť iný variant ponuky. Ako sú tieto dokumenty navzájom prepojené, môžete vidieť pomocou tlačidla Väzby. Na vytváranie zostáv použite štandardné globálne filtrovanie. V tejto možnosti môžete pomocou dvoch tlačidiel so šípkami exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Táto možnosť umožňuje rôzne zobrazenie predaja zásob - podľa konkrétneho tovaru, skupín tovaru, skladov, stredísk, objednávok, podľa firiem, skupín firiem a podľa miesta určenia. Vidíte nielen predaj, ale aj zisk.

Prehľady položiek dokumentov

Tieto sú vlastne zoznamy všetkých položiek, ktoré sú vytvorené v module "Predaj". Položky, ktoré sú tu prístupné, sa ďalej delia podľa typu dokumentu na:

Jednotlivé položky možno prechádzať, triediť, vyhľadávať podľa zadaných kritérií. Pomocou tlačidla Väzby môžete zobraziť odkazy na iné dokumenty. Položky sa tu nedajú opraviť. Na vytvorenie zostáv položiek použite štandardné globálne filtrovanie.

V tejto možnosti môžete exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Pracovný priestor - poznámka pod čiarou

Táto časť pracovného priestoru obsahuje niekoľko ďalších možností používaných týmto modulom, ktoré sú potrebné na uľahčenie účtovania.

Odběratelé

Potvrdením tejto možnosti sa zobrazí časť obchodných partnerov, ktorí sú zahrnutí v module Obchodní partneri, ktorí majú v poli "Typ vzťahu" vybratú možnosť "Odberateľ" alebo "Odberateľ./Dodávka". Ich dostupnosť v tomto module má umožniť väčšiu flexibilitu pre časť obchodných partnerov, ktorí tento modul používajú na rýchlejšiu aktualizáciu účastníkov, ich kontaktov, udalostí, bankových spojení, rezervácií atď.

Objednávky

Je to vlastne klasická tabuľka dokumentov, ktorú môžete použiť vo všetkých dokumentoch, s ktorými program pracuje. Tu potom môžete pomocou tlačidla Väzby zobraziť všetky dokumenty, ktoré súvisia s danou úlohou. Podľa iniciálneho nastavenia je možné vyplniť názov objednávky až v 3 cudzích jazykoch.V tomto číselníku môžete vybrať, o aký typ objednávky ide, ktorého strediska, ktorej firmy sa týka, kto je za túto objednávku zodpovedný, kedy bola objednávka prijatá a kedy bola ukončená. Môžete tiež pridať stav objednávky - prebieha, čiastočne dokončená, dokončená. Môžete tiež pridať podrobnejší opis zmluvy. Nie sú to povinné údaje, ale pomáhajú vytvárať prehľady, rýchlejšie nájsť konkrétnu zákazku.V tejto možnosti môžete exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Typy dokumentov

Každý doklad obstaraný v systéme ABRA Flexi musí mať vyplnený typ dokladu, ktorý so sebou nesie základné údaje, ktoré sa v danej skupine dokladov opakujú. Podľa predvoleného nastavenia je možné vyplniť názov typu dokumentu až v 3 cudzích jazykoch. V závislosti od zvoleného typu dokumentu sa na určenie interných čísel dokumentov používajú série dokumentov. Podľa tohto typu sa dokumenty zoskupujú podľa spoločných znakov. Z toho vyplýva, že každý modul má aj svoje vlastné typy dokumentov. Tu sú typy dokumentov modulu "Predaj":

  • typy faktúr - tu nastavíte údaje dôležité pre vystavovanú faktúru - konštantný symbol, dátum splatnosti, formu úhrady, bankový účet, spôsob zaokrúhľovania. Vyberá sa, pre aký typ faktúry sa bude používať - štandardná faktúra, dobropis, zálohová faktúra, zálohový daňový doklad, dodací list, proforma. Tu zaškrtnete, či chcete automaticky generovať skladové (expedičné) alebo účtovné doklady. Tu môžete prednastaviť stredisko, menu, účet pre stránku MD (311... - Zákazníci), ale aj predpis účtovania na stránke Dal. Základná predvoľba je pripravená pre faktúru, dobropis, zálohu. Tieto nastavenia je však potrebné upraviť a pridať podľa vlastných požiadaviek:

Pravidlá uverejňovania

V rámci tejto možnosti je k dispozícii možnosť Predpisy účtovania - Vydané faktúry. Predpis sa používa v nastavení typ vystavenej faktúry. Je k dispozícii aj v vydaných faktúrach, a to v hlavičke dokladu aj v položkách, kde môžete zmeniť prednastavené zaúčtovanie. Podľa predvoleného nastavenia je názov predpisu povolené vyplniť až v 3 cudzích jazykoch. tu sa nastavujú účty pre stranu Dal (strana MD sa nastavuje v typ faktúry vydanej) a účty pre daň z pridanej hodnoty. Je možné nastaviť aj kód transakcie pre DPH. Základná predvoľba je pripravená pre tržby za služby, tržby za tovar a pre prijaté zálohy. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek.Je možné napísať popisy týchto predpisov, vytvoriť rôzne poznámky.V tejto možnosti môžete exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Séria dokumentov

Tu nastavíte série dokladov pre všetky doklady, ktoré sú vytvorené v module "Predaj". Podľa prvotných nastavení je povolené vyplniť názov radu dokumentov až v 3 cudzích jazykoch. Je to šablóna na automatické generovanie interných čísel dokladov. To nám umožňuje zistiť povahu dokumentu na základe čísla dokumentu. Skladajú sa z prefixu (môžu to byť skratky radov dokladov, napr. FAV = faktúra vydaná, POP = dopyt prijatý), číselnej časti (napr. 0001-9999 - môžete nastaviť až 8-miestne číslo s tým, že sa nezobrazujú nuly) a prípony (napr. označenie roku). Je tiež potrebné uviesť, pre ktoré účtovné obdobie sa tento číselný rad používa. Niektoré z nich sú už preddefinované a možno ich upraviť.

Formy platby

Jedná sa o veľmi jednoduchý zoznam kódov, ktorý je potrebné vyplniť za predpokladu, že používate rozširujúci modul "Pokladňa" a chcete používať aj iné možnosti platby ako len hotovostný predaj. Formy platby si môžete nastaviť podľa svojich potrieb. Viac informácií nájdete v Číslovanie - > Formy platby.
Niektoré formy platby sú tu prednastavené:

  • Dodanie

  • Pripravené

  • Platobná karta

  • Neurčené

  • Transfer

  • šekom

  • Složky

  • Na úver

Debetný príkaz

Debetným príkazom sa rozumie bezhotovostný spôsob platby, pri ktorom si príjemca vyberie z vášho účtu určitú sumu peňazí. Príkazy na inkaso môžete vytvárať aj v module Peniaze.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Číslovanie -> Príkaz na inkaso.

Súvisiace

Did this answer your question?