Skip to main content
Licencia

Platná licencia je potrebná na plné používanie ABRA Flexi.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Platná licencia je potrebná na plné používanie ABRA Flexi. Nasledujúce kapitoly nápovedy sa zaoberajú licenciou a spracovaním licenčného súboru:

Nahrajte licenčný súbor pri prvom spustení aplikácie.

Informácie o licencii na webovom serveri ABRA Flexi.

Zobraziť podrobné informácie o aktuálnej licencii aplikácie.

Importujte nový alebo aktualizovaný licenčný súbor.

Trvanie licencie

V prípade prenájmu aplikácie ABRA Flexi je v licencii uvedené obdobie, počas ktorého je možné aplikáciu používať. Po uplynutí platnosti licencie je možné aplikáciu po určitú dobu plne používať, čo poskytuje čas na ďalšie predĺženie. Ak lízing nie je zaplatený, používateľ je pri prihlásení do aplikácie najprv upozornený na chýbajúcu platbu. Po uplynutí nasledujúceho obdobia je používateľ upozornený na blížiace sa zablokovanie aplikácie a počas jej behu je na to upozornený. Trvalé používanie aplikácie po uplynutí dátumu platnosti spôsobí, že sa aplikácia prepne do režimu len na čítanie a opakovane sa pripomenie potreba zaplatiť nájomné. V poslednom kroku je aplikácia úplne uzamknutá s výnimkou funkcie nahrávania licencie.

Keď si kúpite aplikáciu ABRA Flexi, jej používanie je časovo neobmedzené. Počas obdobia predplatného ročnej podpory je možné aplikáciu aktualizovať na najnovšie verzie; po skončení ročnej podpory nie sú aktualizácie k dispozícii.

Did this answer your question?