Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIPokročilé príkazy
Účtovné výstupy v rozhraní REST API
Účtovné výstupy v rozhraní REST API

Nové účtovné výstupy dostupné v rozhraní REST API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Účtovné výstupy sa nemusia generovať len prostredníctvom desktopovej aplikácie alebo webového rozhrania. Rovnako ako ostatné údaje ich môžete získať pomocou rozhrania REST API systému ABRA Flexi.

Všetky nové účtovné výstupy s možnosťou generovania cez REST API nájdete v dokumentácii.

Súhrnná správa o DPH

Adresa

/c/company/summary-reporting-dph.pdf

spoločnosť - nahradiť identifikátorom spoločnosti

Parametre

Dva parametre obdobia sú vždy povinné (buď rok a štvrťrok, alebo rok a mesiac).

 • rok - rok podania výkazu (napr. 2018)

 • štvrťročne - pre štvrťročné podávanie (hodnoty 1 až 4)

 • mesic - pre mesačné podania (hodnoty 1 až 12)

 • statId - stav pre spracovanie vrátenia (id objektu zo záznamu /stat), predvolene je nastavený stav legislatívy z nastavení firmy

Príklady

GET/c/firma/souhrnne-vyhlasenie-dph.pdf?rok=2018&mesic=2&statId=38

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Účtovná analýza zmluvy

Adresa

/c/company/contract-analysis.pdf

spoločnosť - nahradiť identifikátorom spoločnosti

Parametre

Vyžadujú sa len parametre obdobia(uctovaniOd a uctovaniDo).

 • report-name - predvolené je analyzeOrders, ak nie je zadaný žiadny parameter

 • uctovaniOd - dátum začiatku účtovania vo formáte "rrrr-MM-dd" (napr. 2017-01-01)

 • uctovaniDo - dátum ukončenia účtovania vo formáte "rrrr-MM-dd" (napr. 2017-12-31)

 • centreId - id objektu z registra /centre (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. centreId=1&centreId=2)

 • zakazkaId - identifikátor objektu z registra /objednávky (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. zakazkaId=4&zakazkaId=6)

 • cinnostId - id objektu z registra /cinnost (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. cinnostId=1&cinnostId=2)

Príklady

GET/c/firma/analyza-zakazky.pdf?uctovaniOd=2017-01-01&uctovaniDo=2017-12-31&zakazkaId=4&zakazkaId=6

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Neuhradené/nesplatené pohľadávky/záväzky

Adresa

/c/company/overdue.pdf

spoločnosť - nahradiť identifikátorom spoločnosti

Parametre

Ak sú zadané parametre v rozsahu1-6, každá hodnota musí byť rovnaká alebo väčšia ako predchádzajúca hodnota. Parameter datePayment je povinný.

 • report-name - predvolené nastavenie je afterAccounts payable, ak nie je zadaný žiadny parameter

 • dateCalculated - dátum výpočtu správy vo formáte "rrrr-MM-dd" (napr. 2018-09-01)

 • module - kódy účtovných modulov (FAP, FAV, PHL, ZAV), možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. module=FAV&module=PHL

 • range1 - rozsah splatnosti v dňoch (predvolené 30)

 • range2 - rozsah splatnosti v dňoch (predvolene 60)

 • range3 - rozsah splatnosti v dňoch (predvolene 90)

 • range4 - rozsah splatnosti v dňoch (predvolené 180)

 • range5 - rozsah splatnosti v dňoch (predvolené 360)

 • range6 - rozsah splatnosti v dňoch (predvolené 720)

Príklady

GET/c/company/after-payments.pdf?report-name=After-PaymentsAccordingToDocument&DateOfCalculation=2018-09-01&Range1=0&module=FAP&module=PHL

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Prehľad nákladov a výnosov

Adresa

/c/company/statement-of-return-on-taxes.pdf

spoločnosť - nahradiť identifikátorom spoločnosti

Parametre

 • názov správy

 • ucetniObdobi - kód účtovného obdobia (napr. 2018), predvolené je aktuálne účtovné obdobie

 • filterUcty - kódy účtov alebo ich predpona alebo rozsah oddelené čiarkou (napr. 311000,32,3-4)

 • ucet - kód účtu (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. ucet=code:211001&ucet=code:112001)

 • taxaccounts - ak nie je uvedené, sú zahrnuté daňové aj nedaňové účty

 • centreId - id objektu zo záznamov /centre (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. centreId=1&centreId=2)

 • cinnostId - id objektu zo záznamov /cinnost (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. cinnostId=1&cinnostId=2)

 • currency - kód meny (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. currency=code:CZK&currency=code:EUR)

Príklady

GET/c/company/report-after-uctech.pdf?report-name=report-afterUctechStavy&ucetniObdobi=2018&currency=code:CZK&danaUcty=true

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Inventarizácia majetku a záväzkov

Adresa

/c/company/balance-sheet-after-uctech.pdf

spoločnosť - nahradiť identifikátorom spoločnosti

Parametre

 • názov správy

 • ucetniObdobi - kód účtovného obdobia (napr. 2018), predvolené je aktuálne účtovné obdobie

 • filterUcty - kódy účtov alebo ich predpona alebo rozsah oddelené čiarkou (napr. 311000,32,3-4)

 • ucet - kód účtu (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. ucet=code:211001&ucet=code:112001)

 • centreId - identifikátor objektu z registra /centre (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. centreId=1&centreId=2)

 • cinnostId - id objektu z registra /cinnost (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. cinnostId=1&cinnostId=2)

 • currency - kód meny (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. currency=code:CZK&currency=code:EUR)

Príklady

GET/c/company/balance-sheet-after-uctech.pdf?report-name=balance-sheetPoUctechTurns&currency=code:CZK&filterUcty=2,32,022001&ucet=code:082001&centerId=1

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Správa o riadení

Adresa

/c/company/economic-statement.pdf

spoločnosť - nahradiť identifikátorom spoločnosti

Parametre

 • report-name - hodnota reportHandling (povinné)

 • ucetniObdobi - kód účtovného obdobia (napr. 2018), predvolené je aktuálne účtovné obdobie

 • filterUcty - kódy účtov alebo ich predpona alebo rozsah oddelené čiarkou (napr. 311000,32,3-4)

 • ucet - kód účtu (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. ucet=code:211001&ucet=code:112001)

 • mesicYear - mesiac a rok vo formáte "mesiac.rok" (hodnoty mesiaca 1-12, rok zodpovedajúci účtovnému obdobiu) - napr. 4.2018 (parameter je povinný)

 • centreId - id objektu z registra /centre (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. centreId=1&centreId=2)

 • cinnostId - id objektu z registra /cinnost (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. cinnostId=1&cinnostId=2)

 • currency - kód meny (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. currency=code:CZK&currency=code:EUR)

Príklady

GET/c/company/statement-of-goods.pdf?report-name=statement-of-goods&ucetniObdobi=2018&mesicYear=4.2018&currency=code:CZK

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Súvaha a výkaz ziskov a strát v XML

Adresa

/c/company/balance-sheet-statement.xml

Parametre (povinné):

 • typ

 • rozsah

 • typ (účtovné jednotky)

Príklady

Chyba pri nevypočítaní správy

400 Bad Request

<?xml version="1.0"?> <success>false</success>

<?xml version="1.0"?> <message>Aby bolo mo&#x17E;n&#xE9; vygenerova&#x165; S&#xFA;vahu a V&#xFD;kaz ziskov a str&#xE1;t v XML, je potrebn&#xE9; vypo&#x10D;&#xED;ta&#x165; v&#xFD;kazy S&#xFA;vaha v plnom rozsahu od roku 2018 a V&#xFD;kaz ziskov a str&#xE1;t - druhov&#xE9; &#x10D;lenenie od roku 2016.</message>

<?xml version="1.0"?>

Správna žiadosť

200 OK

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?> <VetaD c_nace="582000" c_ufo_cil="451" dapdpp_form="B" document="DP8" k_uladis="DPP" cat_uj="M" type_dapdpp="A" type_popldpp="1" type_zo="A" uv_vyhl="500" zdobd_do="30.06.2019" zdobd_from="01.07.2018"/>

<?xml version="1.0"?> <VetaP c_orientation="7b" c_pop="1422" c_pracufo="2005" c_telef="371124340" dic="28019920" naz_obce="Praha 15" opr_jmeno="Stanislav" opr_postaveni="Jednatel" opr_prijnami="Kurinec" psc="15500" street="Jeremi&#xE1;&#x161;ova 1422/7b" zkrobchjm="ABRA Flexi s.r.o."/>

<?xml version="1.0"?> <VetaO/>

<?xml version="1.0"?> <VetaUA c_radku="1" kc_brutto="0" kc_correction="0" kc_netto="0" kc_netto_min="0"/>

<?xml version="1.0"?> <VetaUA c_radku="2" kc_brutto="0" kc_correction="0" kc_netto="0" kc_netto_min="0"/>

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?> <VetaUB c_radku="1" kc_min="13817245.31" kc_sled="3788007.63"/>

<?xml version="1.0"?> <VetaUB c_radku="2" kc_min="0" kc_sled="0"/>

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?> <VetaUD c_radku="65" kc_min="0" kc_sled="0"/>

<?xml version="1.0"?> <VetaUD c_radku="66" kc_min="0" kc_sled="0"/>

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?>

Výkaz ziskov a strát

Adresa

/c/company/statement.pdf

Parametre

názov správy

 • result$$SUM - Výkaz ziskov a strát v zjednodušenom rozsahu

 • Výkaz ziskov a strát$$NES - Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu

Príklady

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Ak je 200 OK, vygeneruje sa príslušný súbor PDF.

Prehľad peňažných tokov

Adresa

/c/company/statement.pdf

Parametre

názov správy

 • cashFlow$$NES - Prehľad peňažných tokov

 • cashFlow$$MIN_OBDOBI - Prehľad peňažných tokov (vrátane historických údajov)

Príklady

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Ak je 200 OK, vygeneruje sa príslušný súbor PDF.

Súvaha

Adresa

/c/company/statement.pdf

Parametre

názov správy

 • balance sheet$$SUM_BALANCE SHEET - Základná súvaha

 • balance sheet$$SUM - Zjednodušená súvaha

 • bilancia$$NES - Bilancia v plnom rozsahu

Príklady

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Ak je 200 OK, vygeneruje sa príslušný súbor PDF.

Ak je 200 OK, vygeneruje sa príslušný súbor PDF.

Obratová súvaha

Adresa

/c/company/turnover-balance-sheet.pdf

Parametre

Ak nie je zadaná, predvoleným nastavením je Obratová súvaha (na výšku) za bežné účtovné obdobie.

 • názov správy

 • ucetniObdobi - kód účtovného obdobia v tvare s kódom: (napr. kód:2019)

 • endingMesicYear - len obraty do zadaného mesiaca vo formáte MM/rrr "mesiac/rok" (napr. 06/2019 pre obraty do júna 2019)

 • počet mesiacov obratu

 • strediskoId - id objektu z registra /stredisko (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. strediskoId=1&strediskoId=2)

 • currency - kód meny v tvare s kódom: (možno použiť viac týchto parametrov - napr. currency=code:CZK&currency=code:EUR)

 • filterUcty - kódy účtov alebo ich predpona alebo rozsah oddelené čiarkou (napr. 311000,32,3-4)

 • ucet - kód účtu (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. ucet=code:211001&ucet=code:112001)

Príklady

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Did this answer your question?