Skip to main content
Pohyby zásob vo webovej aplikácii

Ako pracovať s príjmami, platbami a prevodmi vo webovom rozhraní?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Webové rozhranie je z hľadiska logiky pohybov zásob identické s aplikáciou pre počítače. Podobne ako v počítačovej aplikácii môžete vytvoriť príjem, odoslanie alebo prevod prostredníctvom webového rozhrania.

Na vytvorenie všetkých týchto troch dokladov používate záznamy Príjemky/Dodávky.

V prípade, že ide o často používanú agendu, môžete ju jednoducho presunúť (potiahnutím myšou) do ponuky na ľavej strane. Táto možnosť je k dispozícii aj pre všetky ostatné agendy.

Ak chcete vytvoriť niektorý z dokladov v rámci agendy, prejdite do sekcie Príjemky/Výdajky.

Vytvorenie účtenky

Podobne ako akýkoľvek iný dokument, aj príjemku vytvoríte pomocou tlačidla Nový.

Kľúčovými údajmi pre skladový doklad sú vždy Typ pohybu, Typ pohybu + spresnenie a Sklad. Každý skladový doklad však musí mať aj typ dokladu.

V prípade poznámky o odoslaní je možné vyplniť vyššie uvedené údaje, ako je uvedené v nasledujúcom príklade.

Význam všetkých polí príjemky (alebo skladového dokladu všeobecne) nájdete v dokumentácii. Rovnaké polia desktopovej aplikácie a webového rozhrania plnia vždy rovnakú úlohu.

Ďalším dôležitým krokom je pridanie položiek do účtenky. Do príjemky je logicky možné pridávať len skladové položky z cenníka.

Pri pridávaní položky sa načítajú všetky údaje zaznamenané na karte cenníka, rovnako ako v počítačovej aplikácii. V položke príjemky je možné upravovať všetky údaje týkajúce sa priamo položky príjemky vrátane ceny.

Z ceny zadanej tu v príjemke sa vypočíta priemerná cena na príslušnej skladovej karte. Ak na oceňovanie zásob používate metódu FIFO, vytvorí sa prepojenie FIFO medzi položkou príjmu a ďalšou možnou položkou výdaja, aby sa zabezpečilo pridanie správnej zodpovedajúcej ceny.

Pridanie ďalšej položky možno ľahko zariadiť pomocou tlačidla Pridať ďalší riadok. Môžete zadať ľubovoľný počet položiek.

Ak ste už pridali všetky potrebné položky, môžete účtenku uložiť.

Uložením príjemky sa do skladu pridá príslušný počet jednotiek všetkých uvedených položiek. V našom príklade sú to položky TEST a TEST2, obe po jednom kuse.

Stav zásob možno sledovať priamo na skladových kartách alebo pomocou stavu zásob k dátumu.

Vytvorenie odoslania

Podobne ako akýkoľvek iný dokument, aj príjemku vytvoríte pomocou tlačidla Nový.

Základnými údajmi skladovej príjemky sú vždy Typ pohybu, Typ pohybu + spresnenie a Sklad. Každý skladový doklad však musí mať aj typ dokladu.

V prípade poznámky o odoslaní je možné vyplniť vyššie uvedené údaje, ako je uvedené v nasledujúcom príklade.

Význam všetkých polí dokladu vydania (alebo skladového dokladu všeobecne) nájdete v dokumentácii. Rovnaké polia desktopovej aplikácie a webového rozhrania majú vždy rovnakú úlohu.

Ďalším dôležitým krokom je pridanie položiek do expedičného listu. Do expedície je logicky možné pridať iba položky z cenníka.

Po pridaní položky sa načítajú všetky údaje zaznamenané na karte cenníka, rovnako ako v počítačovej aplikácii. V položke výdaja môžete upraviť niekoľko polí, ale nie jej cenu.

Cena sa pripočíta k výdajovej položke z príslušnej skladovej ceny podľa nastaveného spôsobu oceňovania zásob. To znamená, že sa pripočíta buď priemerná cena, alebo cena s použitím metódy FIFO (alebo väzby FIFO).

Pridanie ďalšej položky možno ľahko zariadiť pomocou tlačidla Pridať ďalší riadok. Môžete zadať ľubovoľný počet položiek.

Ak ste už pridali všetky potrebné položky, môžete odoslanie uložiť.

Uložením výdajného zariadenia sa vydá príslušný počet položiek zo zadanej zásoby pre všetky uvedené položky. V našom príklade vyššie je jeden kus položky TEST.

Stav zásob je možné sledovať priamo na skladových kartách alebo pomocou stavu zásob k dátumu.

Vytvorenie prenosu

V systéme Flexi nie je prevod ničím iným ako vydaním z jedného skladu a následným prijatím do iného skladu. Preto má vždy dve strany - odoslanie a prijatie.

Vždy musíte začať s odoslaním. Pred jeho vytvorením však odporúčame vytvoriť typy skladových dokladov, ktoré sa budú používať na prenos. Odporúčame, aby ste vždy vytvorili dva typy dokladov - pre odoslanie na prevod a pre príjem po prevode.

Prejdite teda na typy skladových dokladov. Môžete použiť vyhľadávací nástroj v záhlaví webového rozhrania.

Najprv vytvorte typ dokladu pre príjem v cieľovom sklade prevodu. Môžete do neho pridať ľubovoľné údaje, ale pre náš postup stačí vytvoriť prázdny typ len s typom pohybu - Príjemka.

Po prevode uložte príjemku a priamo vytvorte výstup pre prevod. Prípadne môžete po prenose vytvoriť kópiu účtenky a zmeniť jej údaje. Dôležité je doplniť v prevodke expedície tzv. typ dokladu Prevodka, ktorý určuje, akým typom dokladu sa má príjemka do cieľového skladu vykonať.

Okrem toho vyplňte údaje, ako je typ pohybu a špecifikácia typu pohybu.

Ak máte nastavené vyššie uvedené typy dokumentov, môžete jednoducho prejsť k nastaveniu prenosu.

Ako bolo uvedené vyššie, prvým krokom je vždy vytvorenie výstupu pre prenos. Preto pomocou tlačidla Nový v zázname Príjemky/Výdajky vytvoríme nový doklad.

V ňom vyplníte Typ dokladu - Výdaj na prevod, Sklad (odkiaľ sa má tovar odpočítať) a Skladové určenie (kam sa má tovar pridať). V časti Položky vyplníte položky, ktoré sa majú preniesť, s príslušným počtom položiek.

Ak ste vyplnili vyššie uvedené informácie, môžete jednoducho dokončiť prevod bez toho, aby ste museli vytvárať nový dokument.

Po stlačení tlačidla Dokončiť prenos sa vytvorí príjemka s príslušnými položkami do cieľového skladu.

Po úspešnom uložení sa zobrazí nasledujúce upozornenie a položky sa pridajú do cieľového skladu.

Did this answer your question?