Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyImporty z programu Excel
Import z programu Excel (11/18) - Príjemky/potvrdenia
Import z programu Excel (11/18) - Príjemky/potvrdenia

Jedenásta časť návodu na import do programu Excel - Príjmy/výdavky

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tejto časti sa pozrieme na konkrétny príklad importu z programu Excel do záznamov Príjemky/Výdajky. Všeobecné zásady importu z programu Excel odporúčame preštudovať v prvej kapitole - Úvod. Import do aplikácie Excel je k dispozícii vo verzii Business.

Ak vaša licencia obsahuje importy vystavených faktúr, budú k dispozícii v module Nástroje(Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Účtenky/výdavky).

Import hlavičky dokumentu a jeho položiek by mal byť vždy rozdelený do dvoch krokov - najprv hlavička, potom položky. Pokyny na importovanie položiek príjmov/výdavkov nájdete tu.

Hlavička príjemky/výdaja obsahuje informácie o type dokladu, type pohybu, firme, zaúčtovaní atď.; položky príjemky/výdaja oproti nej obsahujú len konkrétne položky cenníka so skladom, množstvom, cenou atď.

Na testovanie importujeme nasledujúci súbor: účty/receipts.xlsx

Interné číslo

Typ dokumentu

Typ pohybu

Predpis na vysielanie

Skratka spoločnosti

Sklad

Mena

S+01/2021

STANDARD

typeMovement.receipt

PRÍJEM TOVARU

TEST

PLZEN

CZK

S+02/2021

STANDARD

typeMovement.reception

PRÍJEM TOVARU

TEST

PLZEN

CZK

Váš individuálny import môže obsahovať rôzne stĺpce v závislosti od toho, ktoré údaje potrebujete mať zahrnuté v skladových dokladoch. Na výučbový materiál však použijeme len všeobecný súbor.

Je potrebné poznamenať, že množstvo údajov už môže byť obsiahnutých v type skladového dokladu. Ak ich typ obsahuje, nie je potrebné ich zahrnúť do importovaného súboru. Novovytvorený dokument ich prevezme z typu, podobne ako aplikácia.

Niektoré stĺpce zároveň vyžadujú jednu z hodnôt interného kódovníka. Tieto možné hodnoty nájdete vždy v okne pred potvrdením importu. Na obrázku nižšie je to stĺpec Typ pohybu.

Budeme importovať nasledujúce stĺpce:

Poradie stĺpcov vybraných na import musí presne zodpovedať poradiu týchto stĺpcov v importovanom programe Excel.

Interné číslo - kód/číslo interného dokladu

Typ dokumentu - uveďte typ dokumentu; uveďte pole Kód/Krátky typ

Typ pohybu - uveďte typ pohybu; uveďte požadovanú formu interného kódu

Odoslanie predpisu - odoslanie predpisu; uveďte pole Kód/skratka predpisu

Skratka spoločnosti - spoločnosť/obchodný partner; zadajte pole Kód spoločnosti/skratka

Sklad - prednastavený sklad (pre položky možno zadať iný sklad); zadajte pole Kód skladu/skratka

Mena - označenie meny; zadajte pole Kód/skratka meny

Ak ste vybrali stĺpce, ktoré chcete importovať, môžete výber potvrdiť tlačidlom Ok. Kliknutím naň sa otvorí ďalšie okno s potvrdením vybraných stĺpcov a ich očakávaných typov údajov.

Ak všetko súhlasí, môžeme to opäť potvrdiť tlačidlom Ok a vybrať príslušný súbor.

Ak je v programe Excel všetko v poriadku a súbor je vhodný na import, zobrazí sa vyššie uvedené okno s počtom záznamov, ktoré sa majú importovať - buď nové, alebo aktualizované.

Stlačením tlačidla Áno dokončite import.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Pri práci s importom sa môžete stretnúť s viacerými chybami, tu sú odkazy na niektoré z nich.

Chyba: Ak sa má generovať skladový doklad, musí byť vyplnený typ skladového dokladu.

Chyba pri importe z programu Excel: má váš POIFS kruhové alebo duplicitné odkazy na bloky

Import z programu Excel hlási chybu - alfa-2

Did this answer your question?