Skip to main content
Inventár - webové rozhranie

Ako vytvoriť inventár vo webovom rozhraní?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Podobne ako v aplikácii pre počítače, aj vo webovom rozhraní môžete vytvoriť inventár. Ukážeme vám, ako na to.

Agendu Inventúra nájdete pod rovnakým názvom - Inventúra.

Nájdete ho aj v zozname agendy.

Ak sa prepneme do agendy Zásoby, môžeme vytvoriť novú zásobu pomocou tlačidla Nový.

Záhlavie zásob

Záhlavie súpisu obsahuje niekoľko polí, ktoré môžete vyplniť. Niektoré z nich sú povinné.

Typ inventára - inými slovami, názov, t. j. váš názov inventára (nepovinné)

Dátum začatia - dátum, ku ktorému sa do inventúry načítajú naprogramované stavy položiek, a teda aj dátum, ku ktorému sa vygenerujú inventúrne rozdiely

Dátum ukončenia - dátum ukončenia inventúry

Sklad - sklad a k nemu pripojené skladové karty, pre ktoré budete generovať inventúrne rozdiely

Stav zásob - voliteľný stav zásob

Podrobnejšie informácie o jednotlivých poliach inventára nájdete v našej dokumentácii.

Inventárne položky

Jednotlivé skladové karty zadávame do skladových položiek. Tie sa do inventúry načítavajú vždy so stavom programu, t. j. so stavom inventúry zaznamenaným vo Flexi.

Položky načítame pomocou tlačidla Vložiť položky.

Po stlačení tlačidla sa automaticky vyfiltrujú zásoby uvedené v hlavičke zásoby. Zobrazujú sa teda len skladové karty pre daný sklad.

Zaškrtnutím jednotlivých skladových kariet (alebo hromadne v záhlaví) zabezpečíme výber príslušných kariet, ktorý potvrdíme stlačením tlačidla Vložiť (rozbaľovací zoznam vedľa tohto tlačidla obsahuje možnosť vložiť položky s nulovým množstvom).

Ak máme položky (skladové karty) načítané do inventúry, môžeme pristúpiť k úprave poľa Skutočný stav v položke inventúry.

Pomocou tlačidla Upraviť v riadku položky inventára otvorte okno úprav.

Skutočný stav určuje skutočný stav zásob, a preto sa pri generovaní inventarizačných rozdielov vygeneruje rozdiel medzi programovým a skutočným stavom.

Preto zadajte skutočný stav zásob do poľa Skutočný stav a uložte položku zásob. Rovnaký postup zopakujte pre všetky ostatné položky zásob.

Ak ste nastavili skutočný stav pre všetky položky inventára, môžeme prejsť k používaniu dvoch funkčných tlačidiel inventára. Opäť sú podrobnejšie opísané v dokumentácii.

Aktualizácia stavov

Môže nastať situácia, že stav skladu sa zmení v čase vytvárania zásob, a teda aj v čase načítania stavov programu (napr. iný používateľ vytvorí skladový pohyb, ktorý ovplyvní stav skladu).

Kliknutím na vyššie uvedené tlačidlo zabezpečíte, aby boli stavy programov inventárnych položiek vždy aktuálne. Preto sa medzi programovým a skutočným stavom vytvorí správny inventarizačný rozdiel.

Generovanie dokumentov

Po kliknutí na toto tlačidlo sa vygenerujú inventúrne rozdiely. Pred samotným generovaním stačí zadať, ktorý typ skladového dokladu sa bude z inventúry generovať. Pre inventarizačné rozdiely sa odporúča vytvoriť samostatný typ.

Ako bolo uvedené vyššie, vždy sa generuje rozdiel medzi programovým a skutočným stavom.

Z inventúry je preto možné vygenerovať maximálne dva doklady - príjemku a výdajku.

O úspešnom vygenerovaní inventúrnych rozdielov budete informovaní upozornením.

Ak sa to nepodarí, zobrazí sa chybové hlásenie s podrobnosťami.

Od verzie 2021.5.0 inventúry zásob zohľadňujú požiadavky na výdaj

  • Stav programu v inventúre teraz zodpovedá stavu skladovej karty v deň začatia inventúry, pričom sa zohľadňujú požiadavky na výdaj, ktoré vznikli v danom období. To znamená, že nie je nevyhnutne potrebné vykonať aktualizáciu požiadaviek na výdaj pred začiatkom inventúry. V prípade potreby sa na inventúrnom doklade vyrovnajú požiadavky z aktuálneho obdobia (ako nákupná cena sa použije prvá dostupná nákupná cena: priemerná cena zo skladovej karty, posledná nákupná cena zo skladovej karty alebo nákupná cena z cenníka).

  • Stále je potrebné zaoberať sa požiadavkami na výdaj vo všetkých predchádzajúcich obdobiach. Z technického hľadiska nie je možné zúčtovať požiadavky na zásoby nahromadené zo skladových kariet z predchádzajúcich období.

Did this answer your question?