Skip to main content
All CollectionsZnalostná databáza webových aplikácií (WUI)Modul: účtovníctvo
Ako vytvoriť nové typy dokumentov a série dokumentov v rozhraní WUI
Ako vytvoriť nové typy dokumentov a série dokumentov v rozhraní WUI

Vytvorenie nových typov dokumentov a radov dokumentov vo webovom rozhraní

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V programe sú Typy dokumentov v jednotlivých moduloch prednastavené už pri ich prvom otvorení. Pre lepšiu prehľadnosť pri prenose neuhradených pohľadávok/záväzkov odporúčame vytvoriť nové typy dokladov v moduloch Predaj, Nákup, Ostatné pohľadávky a Ostatné záväzky, všetky so súvzťažnými analytickými účtami.

Nové typy dokladov umožnia aj priradenie nových radov dokladov tak, aby sa interné čísla zadaných dokladov zhodovali s pôvodnými. Ak však zadávame doklady ručne, musíme dočasne zaškrtnúť možnosť"Povoliť ručné prepisovanie interných čísel dokladov"v ponuke Firma - Nastavenia - Ostatné, aby sme mohli doklad zaevidovať pod pôvodným číslom. Ak importujeme dokumenty pomocou programu Excel, povinné hodnoty sú "Interné číslo" a "Typ dokumentu".

V type dokladu pre neuhradené záväzky môžeme priradiť aj bankový účet firmy, z ktorého bude záväzok uhradený - uľahčí to následnú prácu spojenú s vytváraním platobných príkazov.

Príklad pre podvojné účtovníctvo:

Spoločnosť prechádza na softvér ABRA Flexi od 1. 1. 2021. Ku koncu predchádzajúceho účtovného obdobia má spoločnosť neuhradené pohľadávky/záväzky z rokov 2018, 2019 a 2020. "Počet takto vytvorených typov dokladov je daný počtom použitých prvotných analytických účtov pohľadávok/záväzkov podľa účtovania v predchádzajúcom softvéri. V type dokladu je vhodné zadať aj kód účtovania s analytickým účtom 395xxx, prostredníctvom ktorého sa vykoná kompletný účtovný prechod. Priraďte novo definovaný rad dokladov (Predaj - Rad dokladov) k typu dokladu "VF do 31.12.20 nezaplatené".

Pre daňové záznamy:

V daňovej evidencii nie sú žiadne účty - sú nahradené predpismi o účtovaní s odkazom na príslušný paragraf zákona o dani z príjmov alebo a s odkazom na daňové neuznanie príjmov a výdavkov. Preto sa predpis o účtovaní spravidla neuvádza priamo v type dokladu (pokiaľ nie je jednotný), ale len v hlavičke jednotlivých dokladov alebo v ich položkách.

Did this answer your question?