Skip to main content
Prepočet zostatkov na účtoch v systéme WUI

Ako spustím prepočet zostatkov na účtoch vo webovom rozhraní?

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Podobne ako v prípade aplikácie pre počítače a rozhrania API možno webové rozhranie použiť na spustenie prepočtu stavu účtu.

Účelom prepočtu zostatkov na účtoch je skontrolovať a v prípade potreby prepočítať sumy na jednotlivých účtoch na správne hodnoty. Po spustení sa prechádzajú všetky účtovné transakcie v danom období.

Vo webovom rozhraní sa prepočet zostatkov účtov nachádza v agende Zostatky účtov.

Najjednoduchší spôsob prístupu k zostatkom na účtoch je použiť vyhľadávač.

Po potvrdení výberu, a teda prechode do príslušnej agendy, nájdete vľavo dole prepočet zostatkov na účtoch.

Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí formulár s možnosťou výberu účtovného obdobia. Prepočet zostatkov na účtoch je vždy spojený len s jedným z nich.

Ak chcete potvrdiť, stlačte tlačidlo Spustiť a ak chcete ukončiť formulár, stlačte tlačidlo Zatvoriť.

Did this answer your question?