Seznam "Majetek"

Majetek – Majetek

Formulář nabízí seznam drobného, dlouhodobého a neodepisovaného majetku.

Údaje majetku jsou rozděleny do jednotlivých Záložek. V záložce Základní list naleznete základní informace o majetku. Záložka Odepisování zahrnuje informace o nákupu a odepisování majetku. Další záložky obsahují události nad majetkem, dále daňové a účetní odpisy a nakonec seznam zápůjček (odpovědných osob).

Rychlé výběry

Seznam majetku má pod horní nástrojovou lištou výběrové rolety. Slouží k rychlému přístupu k často používaným výběrům.

Roleta „Druh majetku“

 • Hmotný dlouhodobý

 • Nehmotný dlouhodobý

 • Drobný

 • Neodepisovaný

Roleta „Typ majetku“

 • Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný majetek, atd.

Roleta „Kalendářní rok“

Od: Aktuální počítačový rok+1

Do: 1990

Roleta „Měsíc zařazení“

1-12 měsíc, 4x čtvrtletí, poslední den, poslední týden

Rok a měsíc se filtruje podle data zařazení majetku

Karta "Majetek"
Hlavní okno

 • Inventární číslo

Mělo by se nabízet další v pořadí. (možný případ A00001, A00002, …)

 • EAN Kód

 • Název

Záložka „Základní list“

 • Typ majetku

Povinné pole

Vyplníte hodnotu ze seznamu typů majetku. Hodnota je povinná.

 • Druh majetku

Povinné pole

 • Druh majetku může nabývat následujících hodnot. Hmotný dlouhodobý Nehmotný dlouhodobý Drobný Neodpisovaný (pouhá evidence)

 • Cena při zařazení

Povinné pole

Cena majetku v okamžiku jeho pořízení (nákupu) – na počátku jeho odpisování. Jedná-li se o majetek již dříve odepisovaný, může tato cena obsahovat i Technické zhodnocení. Pak je nutné zaškrtnout hodnotu „Před zařazením došlo k technickému zhodnocení“.

 • Počet kusů v souboru

Standardně je hodnota 1. V případě, že chcete evidovat a odepisovat najednou více kusů v souboru (např. 20 stejných židlí, zadáte 20 ks), vyplníte hodnotu počtem kusů. Cena se zadá za celý soubor dohromady.

 • Datum koupě

Povinné pole

U odpisovaného majetku je toto datum výchozí hodnotou pro datum zařazení a data odepisování (viz popis níže).

U neodepisovaného majetku je datum koupě zároveň datem zařazení do evidence.

 • Způsob pořízení

Hodnota je přístupná pro drobný a dlouhodobý majetek.

 • Doklad pořízení

 • Doklad faktury

Vazba na přijatou fakturu v modulu Přijaté faktury

 • Standardní klasifikace produkce

 • Středisko

Povinný údaj z tabulky středisek

 • MJ záruky

Měrné jednotky – roky měsíce a dny, prostě pouze časové jednotky

 • Záruka

Počet předchozích jednotek

 • Místnost

Nepovinný údaj za tabulky umístění

 • Sekce

Nepovinný údaj za tabulky umístění

 • Objekt

Nepovinný údaj za tabulky umístění

 • Zakázka

Nepovinný údaj z tabulky zakázek

 • Dodavatel

Kód firmy s adresáře-nepovinné

 • Výrobce

 • Datum výroby

Datum neovlivňuje odepisování. Je pouze informativní.

 • Výrobní číslo

Záložka „Odpisování“

Záložka je přístupná pouze pro odepisovaný majetek!

Všechny hodnoty v záložce jsou přístupné pouze v tom účetním období, do kterého spadá datum zařazení.

Datum zařazení

Povinné pole

Datum, kdy byl majetek zařazen do evidence – zapsán do databáze. Datum zařazení je převzato z data koupě, je měnitelné.

Odepsáno při zař. [měsíce]

Povinné a přístupné pro odpisovaný majetek

Počet měsíců, které byl majetek odepisován předtím, než byl zařazen do databáze Flexi. U nového majetku je tato hodnota NULA. Hodnota rovná NULE zamyká Zůstatek účetní a daňový, tyto pole poté obsahují pořizovací cenu. Jinak jsou hodnoty editovatelné. Nezadávají se roky ale měsíce a to z důvodu přesného vytvoření měsíčních odpisů. Pro účely rovnoměrných a zrychlených daňových odpisů je potřeba hodnotu dělit 12.

Je-li zaškrtnuta hodnota "Před zařazením došlo k technickému zhodnocení", pak je "stářím technického zhodnocení" myšlena doba, která uplynula od posledního technického zhodnocení (v měsících). Tento údaj vstupuje u zrychlených odpisů do výpočtu daňového odpisu.

Stáří majetku, který byl před zařazením již odepisován (ručně, jiný software), je zadáno v měsících. Pro potřeby výpočtu daňových odpisů “Rovnoměrného” nebo ”Zrychleného” majetku je potřeba tuto hodnotu vydělit 12 a zaokrouhlit nahoru.

Pro daňové “Měsíční” odpisy a pro účetní odpisy je zbývající doba odpisování rovna rozdílu délky odpisování a stáří v měsících.

Zůstatek účetní

Přístupné pro dlouhodobý majetek s účetními odpisy – pouze v případě, že stáří je > 0.

V případě zařazení již částečně odepsaného majetku zde uvedete zůstatek na počátku účetního období. U nového majetku je hodnota rovna jeho pořizovací ceně.

Zůstatek daňový

Přístupné pro odpisovaný majetek pouze v případě, že stáří je > 0.

U nového majetku je hodnota rovna ceně.

Dlouhodobý majetek

V případě zařazení již částečně odepsaného majetku zde uvedete daňový zůstatek na počátku účetního období.

V případě, že zařazujete majetek, který již byl v minulých účetních obdobích odepisován (např. navazování na jiné účetnictví), je nutno si uvědomit, že oprávky předmětu se rovnají rozdílu pořizovací a zůstatkové ceny předmětu.

Drobný majetek – způsobu odepisování je vybráno „%ročně“

V tomto případě musí uživatel zadat daňový zůstatek po předchozích odpisech.

Drobný majetek – způsobu odepisování je vybráno 50% při zařazení, 50% při vyřazení“

V tomto případě musí uživatel zadat daňový zůstatek po předchozích polovičním odpisu při zařazení.

Začátek daňových odpisů

Povinné a přístupné dlouhodobý majetek.

Povinné a nepřístupné pro drobný majetek = datum zařazení

Od tohoto data budou generovány daňové odpisy.

Začátek účetních odpisů

Povinné a přístupné pouze u dlouhodobého majetku po volbě „Účetní odpisy-ANO“

Pro drobný majetek není pole povinné a je nepřístupné.

Od tohoto data budou generovány účetní odpisy a to pouze v případě, že zaškrtnete pole „Vytvářet účetní odpisy“.

Způsob odepisování

Povinné a přístupné odpisovaný majetek

Možnosti pro dlouhodobý majetek

Rovnoměrný

Zrychlený

Měsíční

Možnosti pro drobný majetek

100 % při zařazení

50% při zařazení, 50% při vyřazení

% Ročně

Vyberete-li tuto možnost, pak je nutné vyplnit pole „% ročně“

Možnosti pro neodepisovaný majetek

Hodnota je nepřístupná

Odepsat 0/10/15/20 % v prvním roce u zrychlených odpisů

Povinné a přístupné pro dlouhodobý hmotný majetek se zrychleným odepisováním.

Odpisová sazba

povinné a přístupné pouze pro dlouhodobý majetek

Seznam odpisových sazeb je ovlivněn hodnotou v předchozím poli Způsob odepisování. Máte vždy k dispozici výběr sazeb, které odpovídají vybranému způsobu odepisování.

U majetku, který se neodepisuje (např. stavby a pozemky), lze zadat nulovou sazbu odpisů.

Primární účet

Povinné a přístupné pro odpisovaný majetek

Vyplňují se z typu majetku.

Nepřístupné pro neodepisovaný majetek

Protiúčet zařazení

Povinné a přístupné pro odpisovaný majetek

Účet odpisu

Povinné a přístupné pro odpisovaný majetek

Účet oprávek

Povinné a přístupné pro odpisovaný majetek

Dojde-li ke změně údajů, které jsou kopírovány do odpisů a událostí (středisko, zakázka, účty), je nutné promítnout tuto změnu do příslušných polí v odpisech a událostech.

Účtovat zařazení (není v databázi)

Povinné a přístupné pro odpisovaný majetek

Hodnota je automaticky zaškrtnuta v případě zařazení nového majetku. Zařazujete-li majetek již odepisovaný jiným způsobem (např. “Ručně”), tak je zaškrtnutí automaticky zrušeno. Účtuje-li se zařazení, pak je generována událost Zařazení v tabulce Událostí.

Datum události zařazení

Tato hodnota nebude zobrazena v editačním okně ale pouze v seznamu majetku. Když je datum vyplněno, signalizuje, že událost Zařazení existuje a bude obsahovat datum této události.

Vytvářet účetní odpisy

Povinné a přístupné pro dlouhodobý majetek

Ne

Nedojde ke generování účetních odpisů.

Ano-počet měsíců

V tomto případě se do účetnictví budou nahrávat účetní odpisy a ne daňové. Program automaticky vygeneruje všechny účetní odpisy o začátku odepisování až do konce. Popis výpočtu je popsán později v kapitole Účetní odpisy.

Počet měsíců odepisování (pro Dlouhodobý majetek)

Povinné v případě, že je předchozí pole typu “Ano-počet měsíců”.

%Ročně (pro Drobný majetek)

Povinné a přístupné pouze v případě, že odepisujete drobný majetek a pole Způsob odepisování=%Ročně.

Před zařazením došlo k technickému zhodnocení

Přístupné a povinné pouze pro dlouhodobý majetek v případě, že stáří je > 0.

Jestliže zaškrtnete tuto hodnou, výpočet odpisů se tím bude řídit. Tuto hodnotu má smysl zaškrtnout pouze v případě, že zařazený majetek již byl dříve odepisován a jsou vyplněné hodnoty zůstatků.

Je-li zaškrtnuta tato hodnota, pak u zrychlených odpisů stáří při zařazení je míněno dobou od posledního technického zhodnocení. Tento údaj vstupuje u zrychlených odpisů do výpočtu daňového odpisu.

Staří od posledních technického zhodnocení [měsíce]

Přístupné a povinné pouze dlouhodobý majetek v případě, že stáří je > 0 a majetek je dopisován zrychleně.

Hodnota vstupuje do vzorce pro výpočet zrychlených odpisů, u nichž došlo technickému zhodnocení.

Záložka „Texty“

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis

Bližší popis skladu.

Poznámka

Další poznámka ke skladu.

Záložka "Vozidlo"

Záložka "Ostatní"

Záložka "Správa"

Platí od

Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

Platí do

Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Tento štítek pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

V případě, že vyplníte pole Platí od hodnotou „2014“ a pole Platí do hodnotou „2014“, bude možné tento štítek používat v roce 2009, tj. pouze v tomto roce bude vidět v seznamu (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

Záložka „Daňové odpisy“

Záložka je přístupná pouze pro odepisovaný dlouhodobý a drobný majetek!

Záložka obsahuje plán všech odpisů, které jsou automaticky vygenerovány po zadání všech údajů v předchozích třech záložkách a stisku tlačítka Použít. Výpočet daňových odpisů bude proveden v paměti programu, nikoliv uloženou procedurou na serveru.

Záložka „Účetní odpisy“

Záložka je přístupná pouze pro odepisovaný dlouhodobý majetek, kde v kartě majetku zvolíte „Vytvářet účetní odpisy – ANO“!
Účetní odpisy program generuje pouze v případě, že v kartě majetku zaškrtnete volbu „Vytvářet účetní odpisy“.

Dojde-li v kartě majetku k přepnutí „Vytvářet účetní odpisy – NE“ a existují účetní odpisy, pak po novém generování dopisů budou účetní odpisy vymazány z tabulky.

Záložka „Události“

Během života odepisovaného drobného majetku vznikají události. Následuje jejich seznam.

 • Zařazení

 • Úplné vyřazení

Během života odepisovaného dlouhodobého majetku vznikají události. Následuje jejich seznam.

 • Zařazení

 • Úplné vyřazení

 • Částečné vyřazení

 • Technické zhodnocení

 • Přerušení odpisování

 • Opětovné zahájení odpisování

 • Změna doby odepisování (pouze pro účetní odpisy)

První čtyři události jsou také účetními položkami.

S výjimkou Zařazení mají zbylé události vliv na hodnotu odpisu. Po zadání takové události dojde k přepočtu nebo k odstranění (u plného vyřazení) všech odpisů v odpisovém plánu, jejichž datum je větší než datum události.

Poslední událost, Změna doby odepisování… lze vybrat pouze v případě, že jsou generovány i účetní odpisy.

Pravidla pro jednotlivé události

Událost zařazení lze smazat – uživatel zařazoval starší majetek a omylem vygeneroval událost zařazení.

Po úplném vyřazení nelze přidat událost

Událost zařazení či úplné vyřazení nelze zadat vícekrát

Událost Opětovné zahájení odpisování nelze zadat bez předchozí události přerušení

Po události přerušení odepisování bez opětovného zahájení lze zadat technické zhodnocení, částečné vyřazení a úplné vyřazení.

Technické zhodnocení a částečné vyřazení se promítne do odpisů až po události opětovného zahájení.

Dojde-li k úplnému vyřazení v čase přerušení a v tomto čase existuje technické zhodnocení a částečné vyřazení, pak tyto události ovlivní částku vyřazení a zůstatek k doodepsání.

Záložka „Zápůjčky/odpovědná osoba“

Tabulka obsahuje seznam, kdo je zodpovědný za majetek, nebo evidenci, komu byl majetek svěřen do užívání nebo zapůjčen.

Tlačítko Generovat odpisy

Po stisku tlačítka "Generovat odpisy" je zadaný majetek uložen do databáze a následuje generování daňových a účetních odpisů (když je zaškrtnuta hodnota Vytvářet účetní odpisy). Dále je do událostí vytvořen záznam o zařazení majetku do evidence.

Po stisku tlačítka Použít a následné generování daňových a účetních odpisů je tlačítko nepřístupné. Změníte-li libovolnou hodnotu, která ovlivňuje odpisy, tlačítko bude opět přístupné s tím, že po dotazu „Došlo ke změně parametrů odpisování? – Mám znovu generovat odpisy?“ dojde k novému generování obojího. V případě, že uživatel provede změnu a nestiskne tlačítko použít, bude upozorněn při uložení dat do databáze na tuto nepříjemnou skutečnost.

Účtování událostí a účetních respektive daňových odpisů

Po zadání základních parametrů karty majetku (týká se to pouze účtovaného majetku) a stisku tlačítka Generovat je automaticky vygenerován plán odpisování a pro nový majetek i událost Zařazení majetku. U všech je vyplněno datum. Datum účtování odpisu bude vyplněno pouze pro ty odpisy, jejichž datum spadá do zadaného aktuálního účetního roku. Datum účtování události bude vyplněno, protože daná událost musí spadat do aktuálního účetního roku. To způsobí automatické zaúčtování a připojení položek k hlavičkám příslušných interních dokladů. Interní doklady jsou vytvořeny pro následující typy majetkových pohybů: všechny události, daňové odpisy, účetní odpisy.

Změny v majetku a uzavřené období

V případě, že věta majetku je uzamčena, nesmí uživatel změnit žádný údaj, který by ovlivnil hodnotu vypočtených odpisů. Netýká se to událostí v neuzamčených období. Může změnit účty nebo středisko, ale změněné hodnoty se promítnou do neuzamčených období.

Karta „Daňové odpisy“

Je účetní

Hodnota bude zaškrtnuta pouze v případě, že nebudou generovány účetní odpisy.

Datum odpisu

Povinné pole

Datum prvního odpisu nově založeného majetku typu Rovnoměrný nebo Zrychlený (netýká se měsíčních odpisů) bude vždy posledním dnem aktuálního účetního období. Následující daňové odpisy budou mít toto datum o kalendářní rok větší.

Může nastat situace, kdy při vytváření následujícího účetního období obsluha toto období definuje kratší nebo delší. V tomto případě je nutné opravit datum odpisu spadajícího do tohoto nového období podle posledního dne období. Následující odpisy budou také opraveny tak, že budou o rok větší než je datum odpisu ve změněném období. Malý příklad: Majetek je odepisován 5 let. Program vygeneruje odpisy s daty 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012. V roce 2014 firma prodlužuje účetního období o 3 měsíce. Odpisy od roku 2009 budou mít data 31.03.2010, 31.03.2011, 31.03.2012, 31.03.2013.

Datum účtování=Okamžik uskutečnění účetního případu

Datum účtování je automaticky vyplněno z data odpisu. Toto automatické vyplnění nastane vždy, když datum odpisu spadá do aktuálního účetního roku. V praxi to vypadá tak, že zadáte do tabulky konkrétní majetek a program vygeneruje odpisy. Ten odpis (pro způsob měsíčního odpisování bude daňových odpisů více), který spadá do aktuálního účetního roku, bude mít vyplněné datum účtování a u zbylých odpisů zůstane datum účtování prázdné. Při přechodu na nové účetní období musí být toto období inicializováno. Součástí této inicializace bude také vyplnění dat účtování spadajících do inicializovaného období. Tím dojde i k jejich zaúčtování – budou aktualizovány stavy příslušných účtů a vytvořeny hlavičky dokladů, které “seskupují” účetní dopad všech odpisů. Toto se děje samozřejmě jen v případě, že obsluha zvolí účtování daňových odpisů.

Stáří majetku [měsíce]

Povinné

Částka daňového odpisu [Kč]

Povinné pole

Zůstatek

Povinné (může nabývat hodnoty 0)

Účet MD odpisu

Povinné v případě, že nejsou generovány účetní odpisy.

Převzat z karty majetku-Účet odpisu

Účet DAL odpisu

Povinné v případě, že nejsou generovány účetní odpisy.

Převzat z karty majetku-Účet oprávek

Uživatelsky změněno

Odpisy je možné modifikovat ve standardním editačním okně. Učiníte-li tak, pak je po uložení zaškrtnuta hodnota Uživatelsky změněno a dojde k přepočtu následujících položek odpisů v plánu odepisování.

Částka

Zůstatek

Když chcete změnit částku odpisu stisknete tlačítko Změna. Zobrazí se vám editační formulář pro odpis, kde jsou všechna pole kromě „Uživatelsky změněno“ nepřístupná. Zaškrtnete-li toto pole, program zpřístupní datum, hodnotu odpisu a poznámku. Po uložení dojde k přepočtu následujících odpisů a zůstatků.

Poznámka

255 znaků

Středisko

Zakázka

Karta „Účetní odpisy“

Je účetní

Povinné pole

Hodnota bude vždy zaškrtnuta (ANO)

Datum odpisu

Povinné pole

Datum účtování=Okamžik uskutečnění účetního případu

Nepřístupné pole

Datum účtování je automaticky vyplněn z data odpisu. Toto automatické vyplnění nastane vždy, když datum odpisu spadá do aktuálního účetního roku. V praxi to vypadá tak, že zadáte do tabulky konkrétní majetek a program vygeneruje odpisy. Ty odpisy, které spadají do aktuálního účetního roku budou mít vyplněné období a u zbytku odpisů zůstane rok a období prázdné. Při přechodu na nový rok musí být tento rok inicializován. Součástí této inicializace bude také vyplnění dat účtování spadajících do inicializovaného roku. Tím dojde i k jejich zaúčtování – budou aktualizovány stavy příslušných účtů a vytvořeny hlavičky dokladů, které “seskupují” účetní dopad všech odpisů. Toto se děje samozřejmě jen v případě, že obsluha zvolí účtování daňových odpisů.

Částka účetního odpisu [Kč]

Částku odpisu vypočtete:

Neexistuje událost Změny doby odpisu

Částka = Cena / počet měsíců odepisování

Částka odpisu je zaokrouhlena na jednotky nahoru

Částku odpisu mění některé události – Technické zhodnocení, Částečné vyřazení a Změna doby odepisování.

Zůstatek

Zůstatek = Zůstatek (předchozí) – Částka odpisu

Účet MD odpisu

Převzat z karty majetku-účet odpisu

Účet DAL odpisu

Převzat z karty majetku-účet oprávek

Uživatelsky změněno

Odpisy je možné modifikovat ve standardním editačním okně. Učiníte-li tak, pak je po uložení zaškrtnuta hodnota Uživatelsky změněno a dojde k přepočtu následujících položek odpisů v plánu odepisování.

Částka

Zůstatek

Když chcete změnit částku odpisu, stisknete tlačítko Změna. Zobrazí se vám editační formulář pro odpis, kde jsou všechna pole kromě „Uživatelsky změněno“ nepřístupná. Zaškrtnete-li toto pole, program zpřístupní datum, hodnotu odpisu a poznámku. Po uložení dojde k přepočtu následujících odpisů a zůstatků.

Středisko (idStred)

Zakázka (idZakazky)

Poznámka (Poznam)

255 znaků

Číslo dokladu (Kod)

Automaticky generovaná hodnota z data odpisu ve formátu RRRRMMDD

Karta „Události“

Typ události

Povinné pole

Možné hodnoty:

· Zařazení

· Úplné vyřazení dlouhodobého majetku

· Technické zhodnocení/změna hodnoty majetku (Pokud má být majetek zhodnocen k poslednímu dni v roce, použijte namísto 31.12. datum 30.12.)

· Částečné vyřazení

· Přerušení daňových odpisů

· Přerušení účetních odpisů

· Opětovné zahájení daňových odpisů

· Opětovné zahájení účetních odpisů

· Změna doby odepisování

· Rozdíl prodejní ceny a zůstatku

· Uživatelská událost

Doklad je účetní

Povinné pole – pro události 1–4 bude pole vždy zaškrtnuto. Pro ostatní události nebude zaškrtnuté. Pole je vždy nepřístupné.

Vystaveno

Povinné pole

Datum události musí být mladší než je datum zařazení, nesmí předcházet začátku daňových a účetních odpisů.

Datum nové události musí spadat do aktuálního účetního období.

Změna doby odpisu

Hodnota je přístupná pro 3 typy událostí: Technické zhodnocení, Částečné vyřazení, Změna doby odepisování (musí být v parametrech odepisování „zapnuty“ účetní odpisy).

Hodnota může být záporná = zkrácení doby odepisování

Částka

 • Typ Zařazení

Cena

 • Typ Úplné vyřazení

Cena + suma zvýšení – suma částečných vyřazení

 • Typ Hodnota technického zhodnocení

Vyplní uživatel

 • Typ Hodnota částečného vyřazení

Vyplní uživatel

Částka účetní

Částka daňová

Uživatelská změna zůstatku

Pokud je zaškrtnut tento přepínač, je možné upravovat pole pole "Částka účetní" a "Částka daňová".

Účet MD události (idZklMdUcet)

 • Typ Zařazení

Primární účet z karty majetku

 • Typ Úplné vyřazení

Účet oprávek z karty majetku

 • Typ Částečné vyřazení

Účet oprávek z karty majetku

 • Typ Technické zhodnocení

Primární účet z karty majetku

Účet DAL události

 • Typ Zařazení

Protiúčet zařazení z karty majetku

 • Typ Úplné vyřazení

Primární účet z karty majetku

 • Typ Částečné vyřazení

Primární účet z karty majetku

 • Typ Technické zhodnocení

Zadá obsluha

Účet MD zůstatkové ceny

 • Typ Částečné nebo úplné vyřazení

Doplní obsluha

Účet DAL zůstatkové ceny

 • Typ Částečné nebo úplné vyřazení

Účet oprávek z karty majetku

Středisko

Zakázka

Poznámka

255 znaků

Zámek

Pole není v editačním okně přítomné.

Po zaškrtnutí není možné majetek aktualizovat. Funkce pro zámek je v menu nebo nástrojové liště tabulky.

Číslo dokladu

Pole není v editačním okně přítomné.

Automaticky generovaná hodnota z data odpisu ve formátu RRRRMMDD.

Karta „Zápůjčky/odpovědná osoba“

Evidence drobného majetku
Drobný majetek odepisovaný

Nejprve je nutné v menu MajetekTypy majetků vytvořit nový typ majetku, kde v poli Druh vyberete hodnotu drobný a zaškrtnete příznak Majetek je odepisován. Poté vyplníte pole Středisko, které lze následně u každého majetku změnit, a uveďte hodnoty do polí pro účty – Účet majetku, odpisu, zařazení, oprávek, zůstatku vyřazení (budou pak nabízeny při zakládání nového majetku).

Odepisování drobného majetku

Pro odepisování drobného majetku jsou již nadefinovány způsoby odepisování. Ty se nastavují v detailu majetku v záložce "Odpisování" v poli "Odpisová skupina".

Odpisy jsou generovány do záložky "Daňové odpisy" a současně jsou i zaúčtovány podle nastavených účtů:

 • 100 % – majetek je v plné výši odepsán ihned při zařazení.

 • 50 % / 50 % – majetek je odepsán 50 % při zařazení a 50 % při vyřazení.

 • % ročně – současně uvedete hodnotu v poli Procento ročně.

 • Měsíčně – majetek je odepisován pravidelně podle počtu měsíců uvedených v poli Odpisová skupina (odpisovou skupinu, tj. počet měsíců odepisování, vytvoříte v modulu Majetek – Odpisové skupiny).

Nový záznam

Inventární číslo

Je předvyplněno automaticky, můžete podle potřeby změnit.

EAN

Název

Název majetku může obsahovat až 255 znaků, pokud jste si v úvodním nastavení zvolili vyplňování v cizích jazycích, pomocí tlačítka můžete vyplnit názvy v jazycích, které jste si zvolili. Pomocí tlačítka názvy v cizích jazycích zavřete.

V záložce "Základní" vyplňte ostatní údaje jako u dlouhodobého majetku.
V záložce "Odpisování" vyplňte údaje podle toho, zda je majetek v systému Flexi zařazen a odepisován nově, nebo zda byl majetek v organizaci již odepisován, např. v jiném účetním systému a do systému Flexi je převáděn.

Způsob č.1 – Majetek zařazen a odepisován v systému Flexi nově

Datum zařazení

Odepsáno při zařazení (měsíce)

Nechte hodnotu "0"

Začátek daňových odpisů

Způsob odepisování

Odpisová skupina

Pouze u zvoleného Způsobu odepisování – Měsíční.

Účtovat zařazení

Zaškrtněte pouze pokud chcete zaúčtovat zařazení majetku.

Způsob č.2 – Majetek zařazen do systému Flexi a v předchozím období byl již odepisován

Datum zařazení

vyplňte datum zařazení do systému

Odepsáno při zařazení [měsíce]

Uveďte počet měsíců odepisování majetku před zaevidováním do systému Flexi.

Datum původního zařazení

Bude vygenerován časový údaj.

Zůstatek daňový (KČ)

Napište zůstatkovou cenu před zaevidováním do systému Flexi.

Začátek daňových odpisů

Shodný s datem zařazení.

Způsob odpisování a Odpisová skupina

pouze u zvoleného Způsobu odepisování – Měsíční

Vyplňte dle potřeby zbývající záložky Texty, Vozidlo, Ostatní, Správa, Přílohy.

Záznam uložte pomocí tlačítka "Uložit a zavřít".

Služba "Generovat odpisy" naplní záložku Daňové odpisy hodnotami vypočítanými na základě vložených údajů; současně dojde k vytvoření účetních dokladů přímo do modulu Účetnictví.

Drobný majetek neodepisovaný

V menu Majetek – Typy – Typ majetku vytvořte nový typ majetku. V poli Druh vyberte hodnotu Neodepisovaný (pouhá evidence); příznak Majetek je odepisován nezaškrtávejte. Vyplňte pole Středisko (lze následně u každého majetku změnit), účty nevyplňujte.

V menu Majetek – Majetek pořiďte nový záznam pomocí tlačítka "Nový", tj. kartu majetku, a vyplňte následující údaje:

 • Inventární číslo a Název majetku

 • Záložka Základní – vyberte hodnotu v poli Typ majetku a vyplňte ostatní údaje.

 • Dle potřeby zaevidujte údaje na záložkách Texty, Vozidlo, Ostatní, Správa, Přílohy.

 • Kartu majetku uložte pomocí tlačítka "Uložit a zavřít"

Tiskové výstupy
Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

 • Jazyk reportu

 • Přístupné sestavy

 • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav

Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.

Našli jste odpověď?