Spustenie CLIENT-1 verzia 2017.2.0

...

výnimkajava.awt.HeadlessException:

Linux: Nebola nastavená žiadna premenná X11 DISPLAY, ale tento program vykonal operáciu, ktorá ju vyžaduje.

Táto výnimka nastáva, keď je klientská aplikácia spustená na serveri bez možnosti zobrazenia rozhrania aplikácie.

Riešenie: spustite aplikáciu servera, nie klientskú aplikáciu

http://podpora.flexibee.eu/en/articles/3422274-spusteni-nebeziciho-serveru

Did this answer your question?