Ak vaša spoločnosť poskytuje telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby (t. j. vybrané služby), tieto služby sa musia zdaňovať v členskom štáte príjemcu služby. Osobitný systém jedného kontaktného miesta (tzv. Mini One Stop Shop) je určený na uľahčenie dodržiavania daňových predpisov
v prípadoch, keď sú tieto služby poskytované osobe, ktorá nie je platiteľom dane. To znamená, že sa nemusíte registrovať vo viacerých členských štátoch, ale môžete priznať
a zaplatiť DPH splatnú v iných členských štátoch prostredníctvom Mini One Stop Shop.

Príklady rôznych služieb, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim (úplný zoznam nájdete vo vykonávacom nariadení Rady 282/2011 v znení nariadenia Rady 1042/2013):

elektronicky poskytované služby:

webové stránky,

Sťahovanie aplikácií, hudby, filmov, počítačových hier,

prístup k online počítačovým hrám, antivírusovým programom,

e-knihy,

online aukcie atď.

V každom prípade musí ísť o službu poskytovanú prostredníctvom dátovej alebo elektronickej siete; nejde o online predaj tovaru na fyzickom nosiči (napr. knihy na CD/DVD).

Telekomunikačné služby:

pevné a mobilné telefónne služby, videotelefonické služby,

telefonické služby poskytované cez internet,

fax, telegraf, telex,

Prístup na internet atď.

rozhlasové a televízne vysielanie:

vysielanie rozhlasových alebo televíznych programov prostredníctvom rozhlasovej alebo televíznej siete,

živé vysielanie rozhlasových alebo televíznych programov na internete (IP streaming) atď.

Počiatočné nastavenie

Predtým, ako začnete vydávať účtenky v režime Mini One Stop Shop, musíte vykonať niekoľko počiatočných nastavení pre správnu funkčnosť:

1) V ponuke "Firma" - "Nastavenia" na karte "Legislatíva" začiarknite príznak "Špeciálny režim jednotného kontaktného miesta"

2) V ponuke "Nástroje - Denníky - Pravidlá účtovania" vytvorte nové pravidlo účtovania, ktoré sa bude používať pri vystavovaní faktúr v režime MOSS. V tomto pravidle účtovania vyberte zo zoznamu "Kód transakcie pre DPH"- "Špeciálny jednorazový obchod (Mini One Stop Shop)".

3) V ponuke "Peniaze - Zoznam bankových účtov" vyplňte kódy "BIC" a "IBAN" bankových účtov, z ktorých budete poukazovať daň. Bez zadania týchto údajov nie je možné vygenerovať daňové priznanie pre MOSS pre daný bankový účet.

Vytvorenie vystavenej faktúry

1) Prejdite do ponuky"Predaj" na zoznam "Vydané faktúry", pomocou tlačidla"Nový" otvorte nový formulár.

2) Na príslušných kartách vyplňte všetky potrebné údaje ako pri štandardnej faktúre.

3) Vyberte zákazníka. V závislosti od krajiny zákazníka sa automaticky zmení "Krajina DPH"
na karte "Účtovníctvo a riadok DPH". Ručne vybrať riadok DPH (riadok 26).

4) Vyberte pravidlo odosielania pre MOSS, ktoré ste vytvorili v časti "Pravidlá odosielania".

5) Uložte faktúru pomocou tlačidla "Uložiť a zavrieť".

Daňové priznanie v systéme MOSS

Zdaňovacím obdobím na účely MOSS je kalendárny štvrťrok (§ 110q ZDP). Daňové priznanie sa podáva výlučne prostredníctvom daňového portálu. Užívateľ je povinný podať daňové priznanie do 20 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, a to aj v prípade, ak za príslušné zdaňovacie obdobie neposkytol vybrané služby (§ 110r ods. 1 ZDPH). Preto sa podáva aj tzv. "nulové priznanie". Termíny na podanie daňového priznania sú teda 20. apríla, 20. júla, 20. októbra a 20. januára, a to aj v prípade, že tento dátum pripadne na víkend alebo štátny sviatok.

Príslušný súbor XML môžete vygenerovať vo Flexi v časti Účtovníctvo - "Výstupy z účtovníctva" - "Daňové priznanie MOSS". Kliknutím na "Daňové priznanie MOSS" otvoríte sprievodcu, v ktorom vyberiete rok a štvrťrok, za ktorý chcete vygenerovať priznanie, a ručne vyplníte kurz Európskej centrálnej banky platný v posledný deň vybraného obdobia.

Stlačením tlačidla "Ďalej" prejdite na ďalší krok sprievodcu.

Tu vyberiete bankový účet (mena EURO), z ktorého budete platiť DPH, a typ vrátenia. Ponúkame dva typy:

  • .

    Systém EÚ

Vyplňte identifikačné číslo predchádzajúcej registrácie Mini One Stop Shop (VAT).

  • Režim mimo EÚ

Vyplňte kód VOES a číslo bankového účtu vo formáte IBAN (bez medzier).

Tlačidlom vedľa sa posuniete na poslednú stránku sprievodcu, kde vyberiete typ výstupu pre vrátenie DPH (Vrátenie v XML) a cestu na uloženie vygenerovaného XML. Kliknutím na tlačidlo "Dokončiť" ukončíte sprievodcu.

Did this answer your question?