Skip to main content
Vrátenie DPH - REST API

Ako získať daňové priznanie k DPH vo formáte XML alebo PDF prostredníctvom rozhrania API?

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Daňové priznanie k DPH je možné získať vo formáte XML a prostredníctvom rozhrania Flexi API. Táto funkcia bola vyvinutá pre webové rozhranie a z tohto dôvodu budeme používať rozhranie REST API V2.

Môže sa použiť metóda HTTP POST.

Daňové priznanie k DPH je k dispozícii na adrese:

https://demo.flexibee.eu/v2/c/demo/priznani-dph

Na generovanie výstupu sú k dispozícii parametre, ktoré vložíme do tela požiadavky:

koeficient - povinný parameter, zadajte predvolenú hodnotu 1 (100 %).

year - povinný parameter, uveďte rok, od ktorého generujete výkaz (napr. 2020, 2021 atď.)

period - povinný parameter, zadajte štvrťrok pre štvrťročné výkazy alebo mesiac pre mesačné výkazy

month - povinný parameter v prípade mesačného obdobia, uveďte počiatočný mesiac, od ktorého sa generuje výkaz (napr. 1, 3 atď.)

quarter - povinný parameter pre štvrťročné obdobie, uveďte štvrťrok, za ktorý sa generuje výkaz - Q1, Q2, Q3 alebo Q4.

format - povinný parameter, určujúci výstupný formát, v našom prípade XML, podobne je možné stiahnuť PDF

output - povinný parameter v prípade formátu PDF, je to kód tlačovej zostavy, zvyčajne je hodnota returnDPH2019%24%24SUM (%24 predstavuje $, zostava sa sčíta)

typ - povinný parameter, určuje typ priznania DPH - riadne, riadne opravné, dodatočné, dodatočné opravné, hodnoty parametrov sú - radne, radneOpravne, dodatecne, dodatecneOpravne

vyporadaciKoeficient - nepovinný parameter, tento koeficient program neprepočítava, preto ho treba vypočítať a zadať ručne

changeDeduction - nepovinný parameter , zmena odpočtu znamená rozdiel medzi vypočítaným odpočtom a použitým odpočtom. (ř. 53)

dodatecneOproti - povinný parameter v prípade dodatočných priznaní, je to odkaz na riadky priznania DPH, kde sú uložené predchádzajúce priznania, odkaz je podľa ID predchádzajúceho priznania.

ID predchádzajúceho vrátenia môžete získať v registri https://demo.flexibee.eu/c/demo/radek-priznani-dph/properties.

Filtrovanie na vyhľadanie daného predchádzajúceho výnosu môžete vykonať takto:

/radek-priznani-dph/((year eq "2021") and ((month eq "8") and ((clenDph is null) and (typSzbDphK is null))))

Rovnakým spôsobom sa mesiac opäť zmení na štvrťrok eq "Q3"

DateDetected - povinný parameter v prípade dodatočného vrátenia, dátum zistenia zmeny vo formáte RRRR-MM-DD

Výsledok

Stav HTTP odpovede možno skontrolovať, aby sa zistilo, či bola služba úspešne vykonaná.

V prípade úspešného vykonania služby sa vráti stav HTTP 200 a dokument zodpovedajúci zvolenému formátu XML alebo PDF.

V prípade neúspechu sa vráti stav 4xx/5xx a správa s uvedením dôvodu neúspechu.

Vzorové výzvy

Pravidelné daňové priznanie k DPH v XML za 2. štvrťrok 2021:

URL:

https://demo.flexibee.eu/v2/c/demo/priznani-dph

Body:

year=2021&period=ctvrtleti&ctvrtleti=Q2&type=radne&coefficient=1&format=xml

Riadne opravné priznanie k DPH vo formáte PDF za marec 2021:

URL:

https://demo.flexibee.eu/v2/c/demo/priznani-dph

Body:

rok=2021&perioda=mesic&mesic=3&druh=radneOpravne&koeficient=1&format=pdf

Dodatočné priznanie k DPH v XML za 3. štvrťrok 2021:

URL:

https://demo.flexibee.eu/v2/c/demo/priznani-dph

Body:

year=2021&period=ctvrtleti&ctvrtleti=Q3&druh=addatecne&coefficient=1&format=xml&datumZjisteni=2021-04-04&dodatecneOproti=123

Did this answer your question?