Cena v cenníku (počet desatinných miest)

Cena "Spolu" v cenníku sa prepíše na dve desatinné miesta

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?