Skip to main content
Zavedenie cenníka (WUI)

Ako implementovať cenník vo webovom rozhraní

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V mnohých firmách sa veľmi často používa modul Tovar, ktorý obsahuje Cenník. Cenníkové položky môžu byť tzv. skladové položky (pri ich použití v dokladoch sa dôsledne vyžaduje označenie skladu) alebo neskladové položky.

Optimálnym spôsobom naplnenia cenníka je import z programu Excel. Jediným povinným údajom pri importe je kód/skratka cenníkovej položky; import však ponúka veľké množstvo jednoznačných údajov týkajúcich sa každej cenníkovej položky.


Mali by sme použiť minimálne tieto hodnoty importu:

  • Kód/skratka;

  • Názov;

  • Merná jednotka;

  • Sklad (identifikuje, či ide o skladovú alebo neskladovú položku);

  • Sadzba DPH (ak nie je uvedená, automaticky sa pripočíta sadzba 21 %);

  • Typ ceny (ak nie je zadaná, automaticky sa pridá "bez DPH");

  • typ zásob;

  • predajná cena (vzhľadom na typ ceny).

Odporúčame, aby ste najskôr vyskúšali import jednej položky, skontrolovali ju, upravili a prípadne pridali; až potom začnite importovať všetky položky.

Did this answer your question?