Skip to main content
Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (10/16)

Zavedenie cenníka v module Tovar

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V mnohých firmách sa veľmi často používa modul Tovar obsahujúci Cenník. Cenníkové položky môžu byť takzvané skladové (pri použití v dokumentoch sa dôsledne vyžaduje označenie skladom) alebo neskladové.

Optimálny spôsob naplnenia cenníka je pomocou importu z Excelu. Jediným povinným údajom pri importe je kód/skratka cenníkovej položky; import však ponúka veľké množstvo jednoznačných údajov týkajúcich sa každej cenníkovej položky.
Minimálne by sme mali použiť nasledujúce hodnoty importu:

  • kód/skratka kódu;

  • Názov;

  • veľkosť jednotky;

  • stock (identifikuje, či ide o skladovú alebo neskladovú položku);

  • Sadzba DPH (ak nie je uvedená, automaticky sa pripočíta sadzba 21 %);

  • typ ceny (ak nie je zadaný, automaticky sa pridá "bez DPH");

  • inventárny typ;

  • predajná cena (vzhľadom na typ ceny)

Najprv odporúčame vyskúšať import na jednej položke, skontrolovať, upraviť a prípadne pridať; až potom začať importovať všetky položky.

Did this answer your question?