Skip to main content
Výkaz ziskov a strát pre neziskovú organizáciu

Výkaz ziskov a strát pre neziskovú organizáciu

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V prípade neziskovej organizácie vytvorte hlavnú a hospodársku činnosť v Nástrojoch -> Číselníky -> Činnosť. Pre každú z nich musíte vybrať daný Typ činnosti.

Pri každom vytváraní dokumentu potom vyberieme, o akú činnosť ide. Tento výber sa potom automaticky zapíše do VOP.

Did this answer your question?