Skip to main content
Bankové účty

Je to zoznam bankových účtov, ktoré používa vaša spoločnosť

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Peniaze - Zoznam bankových účtov

Toto je zoznam bankových účtov, ktoré vaša firma používa. Bankové účty môžu byť vedené v rôznych menách a môžu obsahovať prepojenie na elektronickú banku. Používa sa na vystavovanie bankových dokladov.

Seznam môžete spustiť v module "Peniaze" v rámci možnosti "Zoznam bankových účtov".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Zkratka (tiež kód) je skrátené vyjadrenie záznamu. Zadaním skratky je možné vybrať konkrétny záznam a vyhnúť sa jeho hľadaniu napríklad medzi stovkami záznamov.

Odporúčame zvoliť skratku tak, aby ste z nej vedeli rozpoznať názov záznamu (a naopak, aby ste vedeli odhadnúť skratku z názvu záznamu). Skratky sa zobrazujú v jednotlivých riadkoch zostáv, preto je vhodné zvoliť kratšie skratky.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov

Všeobecne predstavuje záznam v prehľadoch, tlačových zostavách alebo zoznamoch na výber, takže záznam by mal byť reprezentovaný jedinečným spôsobom.

Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom môžete pole "Názov" vyplniť vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla plus. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla mínus zatvoríte pole s cudzojazyčným názvom.

Riadok príjemky, pre vydanie

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte riadok dokumentu zo zoznamu riadkov dokumentov. Ak máte vyplnené rady dokumentov pre typy bankových dokumentov, nemusíte ich tu vypĺňať.

Formulár je kvôli prehľadnosti rozdelený na niekoľko kariet:

__________________________________________________________________

Karta Bankovníctvo

Číslo účtu

Číslo vášho bankového účtu vrátane prefixu.

Kód banky

Zadajte ho ručne alebo použite tlačidlo lupy a vyberte kód svojej banky zo zoznamu peňažných ústavov. Ide o štvormiestne číslo, ktoré jednoznačne identifikuje banku.

Špecifický symbol

Ak používate špecifický symbol, musíte ho tu vyplniť.

IBAN

Medzinárodné číslo účtu podľa medzinárodnej normy ISO.

BIC

Jednoznačná identifikácia banky príjemcu (identifikačný kód banky).

Primárny účet

Ak začiarknete príznak, definujete tento účet ako primárny účet. Pri vytváraní dokumentov sa bude ponúkať ako "predvolený" v mriežkach.

__________________________________________________________________

Bankové informácie

Na tejto karte vyplňte informácie týkajúce sa banky.

Názov

Toto pole sa vyplní hodnotou podľa zadaného kódu banky z číselníka "Peňažné inštitúcie". Ak je presný názov príliš dlhý a na faktúre sa vytlačí nečitateľne, vymažte banku v číselníku "Peňažné inštitúcie" a znovu ju zaregistrujte s rovnakým kódom banky, ale s kratším názvom.

Ulice

VÝKON

Mesto

Stát

Vyberať môžete pomocou šípky posúvania.

Banková mena

Hodnota v tomto poli sa automaticky nastaví podľa meny krajiny spoločnosti pri založení spoločnosti. Ak chcete zmeniť menu, použite šípku posúvania.

Telefón

Mobilný

Fax

E-mail

WWW

__________________________________________________________________

Elektronická banka

Informácie na tejto karte poskytuje banka, ktorej elektronické bankovníctvo chcete používať.

Format

Pomocou rolovacej šípky vyberte formáty, ktoré systém ABRA Flexi podporuje:

 • formát ABO,

 • Citibank,

 • Citibank direct,

 • Gemini,

 • Gemini XML,

 • KB Best,

 • MultiCash (UTF-8),

 • MultiCash (windows-1250),

 • MultiCash (cp852),

 • SEPA XML - Camt.053|Pain.001

 • PayPal (formát dátumu CZ [31.12.2018]),

 • PayPal (formát dátumu v Spojenom kráľovstve [31/12/2018]),

 • PayPal (formát dátumu v USA [31.12.2018]),

 • Poštový peňažný poukaz A,

 • Platobný kalendár bez dokladov na dobierku,

 • SIPO.

Ak neviete, ktorý formát si vybrať, pozrite si náš prehľad bankových formátov.

Meno zákazníka

Toto je voliteľné.

Názov protistrany v texte príkazu

Opis dokumentu v texte výkazu

Priečinok použite na výber cesty k priečinku, do ktorého budete ukladať výpisy.

zložka

Napíšte rozšírenie pre zoznamy.

príkazy

Priečinok použite na výber cesty k priečinku, do ktorého budete ukladať príkazy na úhradu.

rozšírenie

Napíšte príponu pre platobné príkazy.

Kontrola duplicitných výpisov

 • Ignorovať už načítané ponuky,

 • Ignorovať už načítané položky,

 • Nezačiarknuté.

__________________________________________________________________

Karta fakturácie

Pole na karte "Vyúčtovanie" nie je potrebné vyplniť, ale ich nastavenie vám uľahčí zaúčtovanie bankových výpisov.

Bankové účtovníctvo

Ručne alebo výberom zo zoznamu účtov. Účet bude pridaný do bankových dokladov v časti Bankový účet v Riadku Účtovníctvo a DPH.

Centrum

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu stredísk. Stredisko sa vloží do záložky bankových dokladov "Špecifikácie dokladov".

Mena

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu men. Pri vystavení bankovej zmenky sa pre tento typ nastaví požadovaná mena. Ak vyberiete CZK: česká koruna, nastaví sa vyplnenie záložky "CZK". Ak vyberiete cudziu menu, nastaví sa vyplnenie karty "Mena".

__________________________________________________________________

Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Tieto dve polia sú nepovinné.

Opis

Lepší popis

Poznámka

Poznámka

__________________________________________________________________

Kľúče výberu

Štítky - ku konkrétnemu bankovému účtu môžete priradiť rôzne štítky; pomocou tlačidla zobrazte tabuľku výberu štítkov; z ľavej časti tabuľky Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť k zmluve, do pravej časti tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom; ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, pomocou tlačidla ; otvorte číselník štítkov (ponuka Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka "Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Vzhľadom na to, že doba platnosti je založená na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

Platí od

Kalendárny rok začiatku záznamu.

platné do

Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli Platnosť od a hodnotu "9999" v poli Platnosť do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do údajom "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

__________________________________________________________________

Pripojenie

Did this answer your question?