Skip to main content
All CollectionsDatabáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)Modul: účtovníctvo
Nastavenie počiatočných zostatkov na účtoch pri začatí práce s Flexi
Nastavenie počiatočných zostatkov na účtoch pri začatí práce s Flexi

Ako nastaviť počiatočné zostatky na účtoch pri začatí práce s Flexi

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prechádzate na Flexi 1. januára

  1. vytvoriť predchádzajúce účtovné obdobie (ponuka Firma - Zmena alebo pridanie účtovného obdobia),

  2. zadajte koncové zostatky účtov do položiek interných dokladov (ponuka Účtovníctvo - Interné doklady), prepojenie cez účet 395 (napríklad majetok/395, 395/pasíva, náklady/395, 395/výnosy). Nezaplatené faktúry možno zaúčtovať na príslušné účty s prepojením na účet 395.

  3. potom vykonajte uzávierku obdobia a počiatočné zostatky sa premietnu do nového obdobia.

Prechod na Flexi počas roka

  1. vytvoriť predchádzajúce účtovné obdobie (ponuka Firma - Zmena alebo pridanie účtovného obdobia),

  2. zadať konečné zostatky účtov do záznamov interných dokladov (ponuka Účtovníctvo - Interné doklady), prepojenie cez účet 395,

  3. potom uzavrite obdobie a počiatočné zostatky sa premietnu do nového obdobia,

  4. v bežnom roku zadajte obraty účtov od 1.1. do dátumu prechodu v položkách interných dokladov.

Základné zostatky účtov môžete zadať aj prostredníctvom ponuky Účtovníctvo - Začiatočné zostatky účtov. Túto možnosť však neodporúčame, pretože tak pri zostavovaní súvahy a výkazu ziskov a strát stratíte nadväznosť
na predchádzajúce účtovné obdobie.

Did this answer your question?