Nadmerná dovolenka

Nadmerná dovolenka

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak zamestnanec ukončil pracovný pomer napr. v priebehu roka, ale čerpal viac dovolenky, ako mal nárok, upravíme mu konečný plat takto:

  1. V Aktualizácii miezd na karte Časový fond pridajte zložku Úprava mzdy na nárok na dovolenku a zadajte počet pracovných dní, ktoré zamestnanec prečerpal, a zaškrtnite políčko Zmena času užívateľa. Tým sa nárok na dovolenku pri ukončení pracovného pomeru vyrovná na 0 dní.

  2. Na karte Základná mzda pridajte zložku Zrážka zo mzdy za prečerpanú dovolenku, mínusom zadajte sumu, o ktorú sme zamestnancovi vyplatili viac za dovolenku, ako mal nárok, a zaškrtnite pole Suma zmeny užívateľa.

Did this answer your question?