Import sa skončí s chybou - Nekonečno alebo NaN

Chybou počas importu: Nekonečno alebo NaN

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

vyskytla sa matematická operácia s neplatnou hodnotou (napr. nekonečno, delenie nulou alebo počítanie s nulou).

Najčastejšie sa vyskytuje pri importe vystavenej faktúry (z XML alebo Excelu), keď sa do hlavičky pridávajú sumy v cudzej mene. Pravdepodobne sa vyskytol problém s výmenným kurzom (napr. výmenný kurz je uvedený ako 0, čo pri faktúre v cudzej mene nemôže nastať).

To isté môže nastať aj pri majetku, napr. pri ukončení udalosti, pri ktorej potvrdíte, že zmena sa má premietnuť do odpisov, hoci pre daný majetok žiadne odpisy neexistujú.

Did this answer your question?