Skip to main content
Účtovné obdobie

Účtovné obdobie je obdobie, za ktoré účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Zoznam "Účtovné obdobia"

Účtovné obdobie je obdobie, za ktoré účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku. Účtovné obdobie je spravidla jeden rok (alebo 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov). Len vo výnimočných prípadoch môže byť kratšie (napr. pri zrušení účtovnej jednotky), ale môže byť aj dlhšie (táto situácia môže nastať pri zmene účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky alebo fiškálny rok).

Účtovné obdobia sú časovo súvislé, t. j. nasledujúce účtovné obdobie musí priamo nadväzovať na predchádzajúce. Kód účtovného obdobia možno použiť ako prefix alebo postfix v číselných radoch dokladov, kde číslo vystupuje ako variabilný symbol.

Pre účtovné obdobie platí:

kalendárne účtovné obdobie: je rovnaké ako kalendárny rok (začína sa 1. januára a končí 31. decembra)
fiškálne účtovné obdobie: nemusí sa vždy začínať 1. januára a má stanovenú dĺžku 12 mesiacov.

Pri založení novej firmy sa automaticky vytvorí predvolené účtovné obdobie, ktoré je rovnaké ako aktuálny kalendárny rok. V tomto zozname môžete toto účtovné obdobie opraviť alebo vytvoriť nové účtovné obdobie.

V prípade spoločností účtujúcich vo fiškálnom roku, kde tento rok nie je totožný s kalendárnym rokom, je napríklad účtovné obdobie 2009 vymedzené dátumami od 1. júla 2009 do 30. júna 2010.

Vybrané účtovné obdobie sa zobrazuje v záhlaví bočnej navigácie. Definuje časový interval, v ktorom môžete v systéme pracovať, t. j. získavať účtovné doklady, opravovať ich a vytvárať účtovné výkazy. Pre tento účel je relevantný dátum zaúčtovania na doklade v záložke "Riadok účtovníctva a DPH". Ide o kalendárny dátum, podľa ktorého sa doklady zaúčtujú.

Na prepínanie medzi účtovnými obdobiami existuje samostatné dialógové okno,

kde v rozbaľovacom zozname pomocou

môžete vybrať požadované účtovné obdobie. Toto dialógové okno "Účtovné obdobie" možno otvoriť niekoľkými spôsobmi:

Ak ste vybrali účtovné obdobie 2016, doklady sa obstarávajú v účtovnom období 2016. Ak chcete získať doklad s dátumom zaúčtovania 31. 12. 2015 alebo starším, alebo s dátumom zaúčtovania 1. 1. 2017 alebo neskorším, zobrazí sa chybové hlásenie:

a doklad sa neuloží do účtovného obdobia 2016. Musíte buď zmeniť dátum zaúčtovania, alebo účtovné obdobie.

Mimo vybrané účtovné obdobie môžete doklady len prezerať. Ak to chcete urobiť, musíte nastaviť hodnotu "Rok neobmedzený" v ľavom paneli v lište filtra.

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Keď vytvoríte novú spoločnosť, automaticky sa vytvorí predvolené účtovné obdobie, ktoré je rovnaké ako aktuálny kalendárny rok a uloží sa v zozname účtovných období, ktorý môžete otvoriť dvoma spôsobmi:

 • v ponuke "Firma" potvrdením možnosti "Zmeniť alebo pridať účtovné obdobie" potvrdením tlačidla "Spravovať účtovné obdobia",

 • kliknite na skratku účtovného obdobia (zvyčajne rok) v hornom navigačnom záhlaví potvrdením tlačidla "Spravovať účtovné obdobie".

Ak chcete prejsť na nové účtovné obdobie, v ktorom ste doteraz nepracovali, musíte najprv vytvoriť toto obdobie, t. j. vytvoriť nový riadok v tabuľke s novým rokom. Systém sám sleduje časovú platnosť jednotlivých účtovných období podľa hodnôt "Platí od dátumu" a "Platí do dátumu".

Väčšina číselníkov, ktoré sa viažu na účtovné obdobie, ako napr. účtovný rozvrh, riadok DPH, strediská, zmluvy, ..., má v záložke "Správa" údaje "Platnosť od" a "Platnosť do", ktoré sú naviazané na hodnoty zadané v tomto dialógovom okne "Účtovné obdobie" a podľa ktorých sa definuje platnosť (viditeľnosť) daného záznamu v účtovnom období. Automaticky sa nastaví na "Platné od 0" a "Platné do 9999". Potom sa tieto záznamy zobrazia bez obmedzenia.

Napr. stredisko môžete zneplatniť pre účtovné obdobie 2010 tak, že na karte "Správa" zadáte "Platí od 0" a "Platí do 2009". Ak otvoríte účty v roku 2010, stredisko nebude viditeľné v kódexe stredísk.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu". Aktualizácie číselníka "Účtovné obdobie" sú povolené administrátorovi a jeho zástupcom.

Upozornenie:
V tabuľke sú ďalšie stĺpce, ktoré nie je možné zmeniť a nie je možné ich vyplniť ručne:

 • "Zmena po uzávierke" - jej kontrola sa vykonáva automaticky po začiatku uzávierky obdobia.
  Podľa nášho príkladu to znamená:
  Rok 2008 - obdobie je uzavreté, v období po uzávierke obdobia neexistuje žiadny doklad, ktorý by bol zaúčtovaný alebo opravený do roku 2008. Ak po uzavretí obdobia vytvoríte ďalší účtovný doklad alebo opravíte existujúci, po opätovnom načítaní účtovného obdobia alebo reštarte vašej aplikácie bude zaškrtnuté políčko. Zároveň sa v záhlaví bočnej navigácie zobrazí "Neuzavreté obdobie 2008"
  Rok 2009 - účtovné obdobie 2009 ešte nebolo uzavreté.

 • "Chyba z precenenia" - tento stĺpec sa v tabuľke bežne ani nezobrazuje, pretože má zmysel len v podnikoch, ktoré účtujú v cudzej mene. Tlačí sa vždy len v zostave "Účtovné obdobie". Ak ho chcete zobraziť v tabuľke, použite pravé tlačidlo myši v riadkoch tabuľky - voľba "Výber stĺpca".
  Zaškrtne sa automaticky po spustení závierky obdobia v súvislosti s prepočtom neuhradených faktúr, ostatných pohľadávok, ostatných záväzkov evidovaných v cudzej mene. Pri uzavretí obdobia sa automatický prepočet vykoná kurzom k 31.12. Ak je uvedené - uzavreté obdobie, neexistuje žiadna faktúra, iná pohľadávka alebo iný záväzok v cudzej mene, ktoré vznikli, boli zaplatené alebo upravené v období po uzavretí obdobia. Ak po uzavretí obdobia nadobudnete ďalšiu faktúru, inú pohľadávku alebo záväzok v cudzej mene, alebo ju opravíte, zaplatíte atď., zaškrtávacie políčko sa tu zaškrtne opäť po opätovnom načítaní účtovného obdobia alebo reštarte vašej aplikácie.

__________________________________________________________________

Základné informácie

Potvrdenie tlačidla na otvorenie formulára pre nový záznam,

kde sa hodnoty pre nové účtovné obdobie automaticky nastavia tak, aby nadväzovali na predchádzajúce.

Napr. máme účtovné obdobie 2009, ktoré zodpovedá kalendárnemu roku, takže je vymedzené dátumom 1.1.2009 až 31.12.2009. Nové účtovné obdobie sa automaticky nastaví na rok 2010 a bude definované ako obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010.

Ak máme za účtovné obdobie 2009 účtovný rok, ktorý je vymedzený dátumom od 1.6.2009 do 31.5.2010. Nové účtovné obdobie sa automaticky nastaví na rok 2010 a bude definované ako obdobie od 1.6.2010 do 31.5.2011.

Ak máte vytvorené skladové karty, t. j. ak pracujete so skladom, musíte po vytvorení nového účtovného obdobia spustiť v module "Účtovníctvo" možnosť "Inicializovať ďalšie účtovné obdobie", aby ste mohli pokračovať v práci so skladom.

Na hornom paneli kariet sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

Skratka: Pole "Skratka" môže obsahovať maximálne 20 znakov. Označuje rok, ktorý predstavuje účtovné obdobie. Predvolená hodnota: RRRR podľa aktuálneho roka. Ak máte finančný rok, môžete nastaviť skratku, napr. 2009/2010. Pri vytváraní nového účtovného obdobia sa skratka v tomto formáte nenastaví automaticky, budete ju musieť znova ručne opraviť.

Kód roka pre sériu: Hodnota poľa je obmedzená na štyri číslice. Obsahuje hodnotu, zvyčajne rok, z ktorej sa vytvorí interné číslo dokladu. V nastaveniach príslušného série dokumentov sa nachádza postfix, ktorý môže byť v tvare /%RRRR%, kde za hodnotou RRRR nasleduje údaj z tohto poľa. Viac informácií nájdete v Série dokumentov.

Predvolené hodnoty:

 • účtovné obdobie je rovnaké ako kalendárny rok -> použije sa údaj z poľa "Skratka".

 • účtovné obdobie nie je totožné s kalendárnym rokom (ide o hospodársky rok) -> použijú sa posledné dve číslice hodnoty "Účinnosť od dátumu" a posledné dve číslice hodnoty "Účinnosť do dátumu". Príklad: od 01.06.2009 do 31.05.2010 je výsledné číslo: 0910 (alebo 910 po uložení - nula na začiatku čísla sa nezadáva).

Platný dátum od: Začiatok účtovného obdobia; dátum začiatku musí byť prvý deň mesiaca a ak je účtovné obdobie rovnaké ako kalendárny rok, je predvolene nastavené na 01.01.RRRR,

Platné do: Konca účtovného obdobia; dátum konca musí byť posledný deň mesiaca a ak je účtovné obdobie rovnaké ako kalendárny rok, je predvolene nastavený na 31.12.RRRR

__________________________________________________________________

Záložka Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis: Podrobný popis účtovného obdobia.
Poznámka: Dalšia poznámka k účtovnému obdobiu.

Uloženie novo zadaného účtovného obdobia pomocou tlačidla Uložiť a zavrieť.

Did this answer your question?