Presun systému Flexi na nový server

Tento článok oboznámi pracovníkov IT s technickým postupom presunu systému Flexi na nový server

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Dáta, ktoré je

potrebné preniesť

:

 1. jednotlivé spoločnosti

 2. licenčný súbor

 3. používateľské heslá

Dva postupy, ako všetko preniesť:

 • prenos kompletného úložiska údajov

 • obnovenie zo zálohy

Prenos kompletného dátového skladu

Tento postup je najrýchlejší, ale môžete ho použiť len vtedy, ak migrujete na iný server pod rovnakým operačným systémom a s rovnakou architektúrou (poznámka: prechod z 32-bitovej na 64-bitovú architektúru je odlišná architektúra) a rovnakou verziou PostgreSQL.

 1. nainštalujte Flexi na nový server, zastavte ho(Spustenie nespusteného servera); na Linuxe musíte zastaviť aj databázový stroj PostgreSQL (napr. ako /etc/init.d/postgresql-8.4 stop),

 2. presunúť databázové úložisko (zvyčajne c:\winstrom-data\ alebo /var/lib/flexi, viac v časti Umiestnenie adresárov,

 3. teraz je potrebné správne nastaviť oprávnenia - v Linuxe ručne podľa pôvodného adresára zdroja údajov (toho, ktorý ste prepísali), v MS Windows odporúčame novú inštaláciu, aby ste opravili nastavenia prístupových práv,

 4. spustite službu Flexi a zároveň sa spustí databázový server.

Ručné obnovenie zo zálohy

Tento postup je najspoľahlivejší, ale aj najnáročnejší. Môže sa použiť buď pri núdzovom obnovení, alebo pri prechode na iný operačný systém (napr. z MS Windows na Linux).

 1. Nainštalujte Flexi a pripojte sa,

 2. nahrať licenčný súbor,

 3. obnoviť jednotlivé spoločnosti zo zálohy prostredníctvom aplikácie; automaticky sa vytvoria používatelia a nastavia sa ich prístupové práva k spoločnostiam,

 4. opäť nastavte heslo pre používateľov - nie je zahrnuté v zálohe.

Ak obnovíte databázu centralServeru

zo zálohy (musíte to urobiť ručne, nie je to možné cez program), heslá a licencia sa zachovajú.

Alternatívne môžete na presun použiť aj nástroj pg_dumpall. Ak používate pg_dumpall, pozrite si časť Prechod z PostgreSQL 8.x na 9.x pomocou pg_dumpall

.

Licenčný súbor

Licenčný súbor povoľuje prevádzku systému Flexi na jednom serveri. Súčasťou systému je aj automatická aktivácia licencie. Ak teda všetko presúvate na iný server, nie je potrebné robiť žiadne špeciálne kroky (okrem prenosu licenčného súboru).

Poznámka: Dbajte
na to, aby sa pôvodná inštalácia nespustila neskôr, inak môžu vzniknúť problémy pri automatickej aktivácii.

Aktualizácia na novú verziu PostgreSQL

Vo všeobecnosti môžete použiť postup na ručné obnovenie zo zálohy. Pre Debian/Ubuntu existuje jednoduchý nástroj: pg_upgradecluster 8.4 Flexi

Did this answer your question?