V prípade cloudovej licencie je prístup k databáze možný len prostredníctvom používateľských dotazov v systéme Flexi.

Možno vytvárať dotazy SELECT na údaje v databáze.

Štruktúra databázy je popísaná v zozname záznamov - https://demo.flexibee.eu/c/demo/evidence-list

Did this answer your question?