Obmedzenie práv k predajnej pokladni

Prístupové práva - obmedzenie predajnej pokladne tak, aby nebola viditeľná nákupná cena

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Viditeľnosť nákupných cien môžete obmedziť v ponuke Nástroje - Používateľské roly - Predaj - Predajná pokladňa a v pravom stĺpci zaškrtnúť "Rozšírený prístup" a zrušiť zaškrtnutie možnosti "Vidieť nákupnú cenu".

- to isté musíte urobiť na karte Predaj - Prehľady položiek dokladov - Faktúry a položky predaja - v pravom stĺpci zaškrtnite "Rozšírený prístup" a zrušte zaškrtnutie "Vidieť nákupnú cenu", potom sa už nebude zobrazovať.

Did this answer your question?