Skip to main content
Analýza nákupu - WUI

Ako spracovať analýzu nákupu vo webovom rozhraní?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Analýza nákupu je výkonným nástrojom a pomôckou pri identifikácii všetkých údajov na predajných dokladoch. Rovnako ako v prípade desktopovej aplikácie je analýza k dispozícii vo webovom rozhraní (WUI).

Obsahuje šesť základných metód analýzy, avšak môže sa stať, že žiadna z predvolených metód nebude vhodná. Preto ponúka aj možnosť vytvoriť vlastnú analýzu. Tú je možné prispôsobiť vašim potrebám analýzy.

Ak potrebujete špecifickú analýzu údajov, ktorá nie je k dispozícii v štandardnej analýze nákupu, vytvoríme vám dotaz na mieru podľa vašich špecifikácií.

Analýzu predaja môžeme nájsť pomocou vyhľadávania kľúčových slov;

alebo vyhľadávaním v správe Všetky agentúry.

Po potvrdení otvorenia analýzy nákupu otvoríme už spomínané nastavenia analýzy. Spôsob spracovania analýzy určuje pole Nastavenia analýzy.

Šesť základných možností je nasledovných:

 • Od ktorého dodávateľa som nakúpil najviac

 • Od ktorej skupiny dodávateľov som nakúpil najviac

 • V ktorej cenovej skupine som nakúpil najviac

 • Ktorú komoditnú skupinu som kúpil najviac

 • Čo som kúpil od vybraného dodávateľa

 • Od koho som kúpil vybraný tovar

Základnými poľami analýzy sú polia Analýza a Rozdelenie. Šesť vyššie uvedených základných nastavení sa vyplní automaticky.

V prípade vlastných nastavení analýzy definujete hodnoty týchto polí sami.

Pre ilustráciu budeme analyzovať len prvú základnú možnosť, t. j. vyberieme možnosť"Odktorého dodávateľa som nakúpil najviac".

Ďalej si môžeme vybrať medzi rôznymi údajmi:

 • Dátumy dokumentov - Určuje, od akého dátumu bude dokument vstupovať do analýzy.

 • Dátum vystavenia/zaúčtovania dokladu - Rozsah dátumu, za ktorý chceme analyzovať doklady. Väzba na vyššie uvedené dátumy dokumentov . Môžeme si vybrať medzi rokom a mesiacom, účtovným obdobím a mesiacom, najčastejšími výbermi, rozsahom dátumu a poslednými X dňami.

 • Stredisko - Určuje stredisko, pre ktoré chceme spracovať analýzu. Prázdne pole zodpovedá všetkým strediskám.

 • Zahrnúť nekatalógové položky - prepínač, ktorý určuje zahrnutie cenových položiek do analýzy. Užitočné na analýzu pohybu tovaru.

 • Zahrnúť neúčtovné doklady - Prepínač, ktorý určuje zahrnutie neúčtovných dokladov do analýzy. Neúčtovné doklady sú neúčtovné typy dokladov - zálohové platby, proforma.

Ak máme nastavenia podľa našich potrieb, môžeme potvrdiť generovanie analýzy tlačidlom Analyzovať.

Vo vyššie uvedenom výstupe môžeme pozorovať sumy nákupu pre dve spoločnosti:

ARIT s.r.o. - nákup od tejto spoločnosti predstavoval 267 123,23 Sk.

ABRA Software a.s. - nákup od tejto spoločnosti predstavoval 164 173,55 Sk. Pri porovnaní s predajnou cenou je preto možné vypočítať očakávaný zisk.

Výstup analýzy predaja obsahuje veľký počet stĺpcov. Viaceré z nich nie sú použ iteľné pri každej metóde analýzy.

Stĺpce vo výstupe si môžete prispôsobiť ako v každej inej agende. Môžete ich ľubovoľne presúvať, skryť zo zostavy alebo zobraziť v zostave. Kliknutím pravým tlačidlom myši na záhlavie stĺpca môžeme ľahko získať prístup k ich nastaveniam.

Tu sú vysvetlenia niekoľkých dôležitých stĺpcov:

 • Spolu bez DPH - Celková hodnota nákupu od daného dodávateľa. Hodnota poľa je ovplyvnená spôsobom generovania analýzy.

 • Zľava - Celková hodnota zľavy na nákupných dokladoch. V analýze sa zobrazuje ako suma aj ako percento.

 • Predajná cena - predajná cena zakúpených položiek.

 • MJ spolu - počet merných jednotiek nakúpených položiek. Užitočné pri analýze pohybu tovaru.

Did this answer your question?