Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaPeniaze
Súhrny položiek dokumentu - Money
Súhrny položiek dokumentu - Money
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Peniaze - Súhrny položiek dokumentu

Správy o položkách dokumentu obsahujú tieto formuláre:

__________________________________________________________________

Položky pokladničného dokladu

Peniaze - Prehľady položiek dokladu - Položky pokladničného dokladu

Názov

Názov položky pokladničného dokladu.

Sadzba DPH

Typ sadzby DPH

Sekcia Cena celkom

Základ (CZK)

Základná cena bez DPH v domácej mene

DPH (CZK)

Suma DPH v domácej mene

Celkom (CZK)

Základná cena + DPH.V tomto poli sa zobrazí celková cena položky v domácej mene.

Základňa (mena)

Základná cena bez DPH v cudzej mene

DPH (mena)

Suma DPH v cudzej mene

Súčet (mena)

Ak je doklad v cudzej mene, t. j. cena za MJ je tiež v cudzej mene, v tomto poli sa zobrazí cena za položku celkom v cudzej mene.

Popis príspevku

Uľahčuje odosielanie jednotlivých dokumentov.

Sekcia Účtovníctvo ...

Moje základné termíny

Nárasty z ceny základu na účte strany Does Dadi

Základné darovanie

Zníženie základnej ceny na účte strany Dal.

Musí uviesť DPH

Potvrdenia o zaplatení DPH od strany Dáva účet

Daň z pridanej hodnoty

Odlev DPH spoločnosti Dal.

Čiary DPH

Používa sa na výber riadkov DPH týkajúcich sa daňových priznaní k DPH.

Dátum zverejnenia

Dátum účtovného prípadu

Kopírovanie z dokumentu

Ak zrušíte začiarknutie príznaku, môžete pre príslušný účet, stredisko a zákazku zadať iné hodnoty ako v hlavičke dokladu.

Centrum

Ponúkajú sa strediská zaznamenané v ponuke Nástroje - Číselníky - Strediská, bez nich sa žiadny doklad nezaúčtuje.

Aktivita

Toto pole sa vyplní automaticky a v prípade potreby možno z rozbaľovacieho zoznamu vybrať inú činnosť.

Objednávka

Vyberte objednávku; objednávky sa ponúkajú v ponuke Predaj - Objednávky.

Poznámka

Poznámka

Známky

Štítky - ku konkrétnej položke pokladničného dokladu môžete priradiť rôzne štítky; pomocou tlačidla Pripojiť zobrazte tabuľku výberu štítkov; z ľavej časti tabuľky Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť k zákazke, do pravej časti tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom OK; ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo Spravovať štítky; otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Položky bankového dokladu

Peniaze - Prehľady položiek dokladov - Položky bankových dokladov

Názov

Názov položky bankového vkladu.

Sadzba DPH

Typ sadzby DPH

Sekcia Cena celkom

Základ (CZK)

Základná cena bez DPH v domácej mene

DPH (CZK)

Suma DPH v domácej mene

Celkom (CZK)

Základná cena + DPH.V tomto poli sa zobrazí celková cena položky v domácej mene.

Základňa (mena)

Základná cena bez DPH v cudzej mene

DPH (mena)

Suma DPH v cudzej mene

Súčet (mena)

Ak je doklad v cudzej mene, t. j. cena za MJ je tiež v cudzej mene, v tomto poli sa zobrazí cena za položku celkom v cudzej mene.

Popis príspevku

Uľahčuje odosielanie jednotlivých dokumentov.

Sekcia Účtovníctvo ...

Moje základné termíny

Nárasty z ceny základu na účte strany Does Dadi

Základné darovanie

Zníženie základnej ceny na účte strany Dal.

Musí uviesť DPH

Potvrdenia o zaplatení DPH od strany Dáva účet

Daň z pridanej hodnoty

Odlev DPH spoločnosti Dal.

Čiary DPH

Používa sa na výber riadkov DPH týkajúcich sa daňových priznaní k DPH.

Dátum zverejnenia

Dátum účtovného prípadu

Kopírovanie z dokumentu

Ak zrušíte začiarknutie príznaku, môžete pre príslušný účet, stredisko a zákazku zadať iné hodnoty ako v hlavičke dokladu.

Centrum

Ponúkajú sa strediská zaznamenané v ponuke Nástroje - Číselníky - Strediská, bez nich sa žiadny doklad nezaúčtuje.

Aktivita

Toto pole sa vyplní automaticky a v prípade potreby možno z rozbaľovacieho zoznamu vybrať inú činnosť.

Objednávka

Vyberte objednávku; objednávky sa ponúkajú v ponuke Predaj - Objednávky.

Poznámka

Poznámka

Známky

Štítky - ku konkrétnej položke bankového dokladu môžete pripojiť rôzne štítky; pomocou tlačidla Pripojiť zobrazte tabuľku výberu štítkov; z ľavej časti tabuľky Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete pripojiť k zmluve, do pravej časti tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom OK; ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo Spravovať štítky; otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

Did this answer your question?