Napr. automatické generovanie PDF faktúry s názvom v tvare

"Faktura-FV1492017-název_firmy"

Možnosť rozšírenej parametrizácie:

EXPORT_ADD TO_FILE_NAME(String.class, null, "exportAddToFileName", null, "Čo pridať do názvu súboru v prípade exportu. Vzorka \"kod,ic,dic,nazFirmy\""),

Did this answer your question?