Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaVývoz, dovoz
Podpora elektronickej výmeny údajov (EDI)
Podpora elektronickej výmeny údajov (EDI)

Komunikácia EDI v systéme ABRA Flexi

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Elektronická výmena údajov je účinný spôsob prenosu štruktúrovaných údajov v obchodných transakciách medzi rôznymi informačnými systémami a aplikáciami. Používatelia komunikácie EDI sú ušetrení konverzie údajov z papierových alebo elektronických dokumentov vytvorených obchodným partnerom do vlastného programu, a preto je tok údajov medzi partnermi rýchlejší a efektívnejší. Komunikáciu EDI využívajú napríklad maloobchodné reťazce (Globus, OBI,...) alebo predajcovia automobilov. Viac informácií o komunikácii EDI nájdete v článku Elektronická výmena údajov na Wikipédii.

Podpora komunikácie EDI je platený rozširujúci modul systému ABRA Flexi. Pred začatím komunikácie EDI musíte uzavrieť zmluvu s poskytovateľom služieb EDI, napr. GRiT, EDITEL atď.

ABRA Flexi používa na komunikáciu s poskytovateľom služieb EDI tzv. inhouse formát (vD96A v základnom formáte, bez rozšírenia) vrátane podpory reverzného účtovania. Pred plánovanou realizáciou odporúčame konzultovať pripojenie s naším konzultantom.

Podporované moduly

ABRA Flexi môže v EDI:

> export faktúr vo formáte EDI je rozšírený o bankové spojenie (polia IBAN a BIC ).

> Do EDI je možné exportovať aj faktúry v cudzej mene.

> základná podpora pre recyklačné poplatky: celková suma za položku, príspevok za jednotku a typ príspevku.

  • Pri importe z EDI sa už nevytvárajú poplatky za položku definovanú v cenníku. Položka importovaná z EDI má poplatky zahrnuté v cene položky.

> Je možné importovať aj faktúry EDI v cudzej mene. Mena a jej výmenný kurz sa načítajú z riadku HDR (ak nie je zadaný žiadny výmenný kurz, prevezme sa z číselníka podľa nastavenia spoločnosti). Potom riadok ERT so sumami v domácej mene. Ak sa súčty nezhodujú s vypočítanými súčtami (súčty mien / výmenný kurz), vytvorí sa vyrovnávacia položka.

> ďalej s rozšíreným parametrom paramEDIImportLINEanNoptional, ktorý umožňuje importovať položky, ktoré nemajú EAN kód.

> poplatky nie sú vytvorené pre položku definovanú v cenníku. Položka importovaná z EDI má v cene položky zahrnuté poplatky.

Tieto exporty a importy sú vždy k dispozícii na hornej lište tabuľky dokumentu pod tlačidlom .

Nastavenia

Ak chcete umožniť komunikáciu EDI, musíte mať:

  • V nastaveniach vašej spoločnosti:na záložke "Rozšírené " vyplnený EAN kód a značka súboru,na záložke " Automatické operácie", subzáložka Typy dokladov, v bloku Preddavkový daňový doklad (ATD) vyplnené polia Vydaný a Prijatý,na záložke Moduly, subzáložka Tovar, v časti výber typu nových dokladov typ dokladu pre EDI príjemky,na záložke Moduly, subzáložka Predaj , rad dokladov pre vydané faktúry,na karte Moduly, subzáložka Predaj, podzáložka "Typy dokladov pre automatické generovanie", typ dokladu pre vystavené zálohy, na karte Moduly, subzáložka Predaj, podzáložka " Typy dokladov pre automatické generovanie", typ dokladu pre objednávky prijaté z EDI, na karte Moduly, subzáložka Nákup, podzáložka "Typy dokladov pre automatické generovanie", typ dokladu pre faktúry prijaté z EDI,

  • v adrese spoločnosti, s ktorou chcete komunikovať, EAN kód vyplnený v hlavnom paneli, IČO a DIČ v záložke "Základné údaje" a formát "EDI" nastavený v položke "Formát exportu", v záložke "Fakturácia",

  • ak chcete exportovať do EDI doklad na konkrétne miesto určenia, musíte mať toto miesto určenia zadané v adresári zákazníka a mať vyplnený kód EAN. Potom je potrebné nastaviť cieľ dokumentu.

  • Pri tovare, ktorý chcete exportovať prostredníctvom EDI komunikácie v dokladoch, sa EAN kód vypĺňa na karte "Rozšírené" (v module"Cenník").

Automatizácia importu dokumentov EDI

Pomocou rozšírenej parametrizácie je možné automatizovať import dokumentov EDI, ktorý sa uskutoční pri každom prihlásení do spoločnosti. Parametre pre nastavenie automatického importu sú:

paramLoginImportEDIDirectory

Zdrojový adresár pre automatický import súborov EDI ORDERS (prijaté objednávky) pri prihlásení.

paramLoginImportEDIMoveTo

Adresár, do ktorého sa presunú súbory vo formáte EDI ORDERS (prijaté objednávky), ktoré boli importované pri prihlásení.

paramLoginImportEDIFapDirectory

Zdrojový adresár na automatický import súborov EDI INVOIC (prijaté faktúry) pri prihlásení.

paramLoginImportEDIFapMoveTo

Adresár na presun súborov EDI INVOIC (prijaté faktúry), ktoré boli importované pri prihlásení.

paramLoginImportEDISklDirectory

Zdrojový adresár pre automatický import súborov EDI DESADV (potvrdenky) pri prihlásení.

paramLoginImportEDISklMoveTo

Adresár na presun súborov EDI DESADV (príjem), ktoré boli importované pri prihlásení.

paramLoginImportEDImport

Kód skladu na import objednávok z EDI.

Na zapnutie automatického importu nie je potrebné nastaviť všetky parametre, ale stačí nastaviť len tie, ktoré sa týkajú typov dokumentov, pre ktoré sa automatický import vyžaduje.


Vzorový súbor xml s parametrami pre import prijatých objednávok a prijatých faktúr:

<?xml version="1.0"?>

Postup na povolenie automatického importu:

  1. Pripravte priečinky, z ktorých sa budú importovať súbory EDI.

  2. Potom vytvorte súbor xml s nastaveniami parametrov a importujte ho do systému ABRA Flexi.

  3. Uložte prichádzajúce súbory EDI do určených priečinkov. Pri ďalšom prihlásení do spoločnosti sa automaticky začnú postupne importovať a potom sa presunú do priečinka pre importované súbory.

Ďalšie možnosti parametrizácie

Pomocou rozšírenej parametrizácie môžete nastaviť ďalšie parametre, ktoré možno použiť na prispôsobenie správania podpory EDI:

paramEDIEanOrderCustomerCity

Hodnota"true", ak sa EAN zákazníka z miesta určenia má použiť ako GLN pre EDI export,"false" pre štandardné správanie (EAN z dokladu).

paramEDIExportByDescription

Pri exporte do EDI zohľadniť výber dokumentov (hodnota"true") alebo štandardne exportovať len aktuálny záznam (hodnota"false")

paramEDIExportDirectory

Adresár na ukladanie exportovaných súborov vo formáte EDI.

Poznámka k implementácii

Niektoré obchodné reťazce (Globus, Ahold, ...) neumožňujú pri importe dokladov používať v riadkoch dokladov alfanumerické znaky A-Z. Ak ich používate v radoch dokumentov, musíte pre ne vytvoriť samostatné rady dokumentov.

Did this answer your question?