Skip to main content
Získanie položiek dokladu

API nezobrazuje položky na mojej faktúre. Ako získam položky dokumentu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak chcete pridať položky do zoznamu dokumentov, musíte pridať parameter relations=DocumentItems.

ABRA Flexi umožňuje pridávať čiastkové záznamy (väzby 1:N alebo M:N) pri výpise údajov z jedného záznamu. Ide napríklad len o faktúru a jej položky. Parameter relations sa používa na vloženie čiastkového záznamu, pričom uvádza, ktorý čiastkový záznam chcete pridať do výstupu.

Zoznam všetkých podzáznamov, ktoré možno vložiť, získate pridaním /relácie za názov záznamu (napr. https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/relations).

Parameter vzťahov potom používa stĺpec zadaný ako identifikátor (napr. DocumentDocumentPosition).

Úryvok:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml - výpis faktúry bez položiek https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml?relations=polozkyDokladu - výpis faktúry s položkami https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml?relations=p
Did this answer your question?