Skip to main content
Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (5/16)

Vytváranie nových typov dokladov a radov dokladov

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pri prvom otvorení programu sú už prednastavené Typy dokladov v rámci jednotlivých modulov. Pre lepšiu prehľadnosť pri prenose neuhradených pohľadávok/záväzkov odporúčame vytvoriť nové typy dokladov v Predaj, Nákup, Ostatné pohľadávky a Ostatné záväzky, všetky s príslušnými analytickými účtami.

Nové typy dokladov umožnia aj priradenie nových sérií dokladov, aby sa interné čísla zadávaných dokladov zhodovali s pôvodnými. Ak však zadávame doklady ručne, musíme dočasne zaškrtnúť možnosť "Povoliť ručné prepisovanie interných čísel dokladov" v ponuke Firma - Nastavenia - Ostatné, aby sme mohli doklad zaevidovať pod pôvodným číslom. Ak importujeme dokumenty pomocou programu Excel, sú povinné hodnoty "Interné číslo" a "Typ dokumentu".

K typu dokladu pre neuhradené záväzky môžeme priradiť aj bankový účet spoločnosti, z ktorého bude záväzok uhradený - uľahčí to následnú prácu pri vytváraní platobných príkazov.

Príklad pre podvojné účtovníctvo:

Podnik prechádza na softvér ABRA Flexi od 1. 1. 2018. Ku koncu predchádzajúceho účtovného obdobia má podnik neuhradené pohľadávky/záväzky z rokov 2015, 2016 a 2017. Preto pre evidenciu neuhradených vydaných faktúr vytvoríme v agende Predaj - Typy dokladov - Typy vydaných faktúr a predaj nový typ dokladu s názvom napr. "VF do 31.12.17 neuhradené" a tento typ dokladu použijeme len pre evidenciu neuhradených alebo čiastočne uhradených faktúr vydaných do 31.12.2017. Počet takto vytvorených nových typov dokladov sa riadi počtom použitých prvotných analytických účtov pohľadávok/záväzkov podľa účtovania v predchádzajúcom softvéri. V type dokladu je vhodné zadať aj kód účtovania s analytickým účtom 395xxx, prostredníctvom ktorého sa vykoná kompletný účtovný prechod. Priraďte novo definovaný rad dokladov (Predaj - Rad dokladov) k typu dokladu "VF do 31.12.17 nezaplatené".

Do daňovej evidencie:

V daňovej evidencii nie sú žiadne účty - sú nahradené predpismi o účtovaní s odkazom na príslušný paragraf zákona o dani z príjmov alebo a s odkazom na daňové neuznanie príjmov a výdavkov. Preto sa predpis o účtovaní spravidla neuvádza priamo v type dokladu (pokiaľ nie je jednotný), ale len v hlavičke jednotlivých dokladov alebo v ich položkách.

Did this answer your question?