Skip to main content
Typy prijatých faktúr

Aké sú typy prijatých faktúr a ako ich používať?

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Nastavenie základných parametrov, časť Číselníky.

Typ dokumentu má tri funkcie:

 1. Určuje základné vlastnosti dokumentu.

 2. Rozdelí dokumenty do skupín.

 3. Šetrí prácu pri vytváraní jednotlivých dokumentov tým, že umožňuje preddefinovať maximum hodnôt pre typ dokumentu.

Základná predvoľba je pripravená. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a doplniť podľa vlastných požiadaviek.
Používa sa pri vystavovaní prijatých faktúr.

Zoznam môžete spustiť v module "Nákup " v časti "Typy dokladov - Typy prijatých faktúr".
Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvorte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole"Ovládanie programu".

 • Skratka: povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť v rámci záznamov jedinečná. Táto hodnota sa zobrazí vo výberovom type pri vytváraní dokumentu. Odporúča sa zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku, aby bolo možné ľahšie rozlíšiť typy dokumentov v zozname.

 • Názov: povinné pole, môže obsahovať maximálne 255 znakov. Všeobecne predstavuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne popísaný. Ak ste v úvodnom nastavení nastavili cudzie jazyky, potom môžete pole "Názov" vyplniť vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla plus. Tieto jazykové varianty názvu sa pri tlači v cudzích jazykoch vypisujú do dokumentov. Stlačením tlačidla mínus zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

 • Séria dokumentov .

vyberte zo zoznamu sérií dokumentov. Ak je hodnota vyplnená, pri vytváraní dokladu nebudete vyzvaní na výber radu dokladov. Zjednodušíte si tak účtovníctvo a vyhnete sa možnosti chyby pri vytváraní dokladu. Každý typ dokumentu môže mať svoj vlastný rad dokumentov, ale aplikácia umožňuje používať jeden rad dokumentov pre viacero typov dokumentov.

Formulár je kvôli prehľadnosti rozdelený na niekoľko kariet:

__________________________________________________________________

Karta "Faktúra"

Táto karta je totožná s kartou pre typ vystavenej faktúry. V prípade typu prijatej faktúry sú však mnohé polia nepoužiteľné, a teda needitovateľné.

Typ

Povinné pole. Pre jeden typ môžete mať viacero typov dokumentov. Používanie stránky

vybrať z pripravených hodnôt:

 • Štandardná faktúra
  Klasická štandardná faktúra

 • Dobropis / daňový doklad na opravu
  Ak chcete viesť dobropisy oddelene od faktúr, vyberte tento typ. Je potrebné vyplniť položku tak, aby cena za položku mala znamienko mínus. Potom sa príjemka zaúčtuje negatívne a v prípade skladovej položky sa tovar vráti na sklad.

 • Zálohová faktúra
  Správa sa rovnako ako štandardná faktúra. Ak je však zaradená do tohto typu, ponúkne sa pri vytváraní položky - odpočet zálohy (po potvrdení tlačidla "Služby").

 • Preddavkový daňový doklad
  Chová sa rovnako ako štandardná faktúra. Ak je však zaradená do tohto typu, ponúkne sa pri vytváraní položky - odpočet zálohového daňového dokladu (po potvrdení tlačidla "Služby").

 • Dodacia poznámka
  Tento typ sa v súčasnosti nepoužíva. Do účtovníctva ani do DPH nevstupuje. Skladovú príjemku vytvorí len v prípade, že má cenníkovú položku. Tento typ je pripravený na použitie na hromadnú fakturáciu.

 • Proforma (neúčtovná)
  Klasická proforma faktúra. Nezapočítava sa do účtovníctva ani do DPH.

Bankový účet

Ručne alebo pomocou šípky na posúvanie vyberte zo zoznamu bankových účtov. Toto pole sa potom prenesie do prijatých faktúr na kartu "Platba z účtu", kde je možné tento účet ručne zmeniť.

Doba splatnosti [dni]

Dátum splatnosti sa zobrazuje v prijatej faktúre na karte "Hlavné". V systéme sú 3 možnosti zadania dátumu splatnosti (v poradí podľa priority):

Príklad. Potom vyberiete typ dokumentu "AB" a dátum splatnosti sa zmení na 20 dní. Po výbere zákazníka "XY" bude dátum splatnosti 30 dní.

Variabilný symbol primárne z čísla objednávky

Forma platby

Tu zadaná forma platby sa prenesie do prijatej faktúry na karte "Dodatok". Je možné vybrať: prevod, hotovosť, bankový prevod, dobierka, kreditná karta, úver, nešpecifikované, šek. Formu platby môžete ďalej meniť podľa individuálnej dohody.

Forma dopravy

Ponúkajú sa hodnoty evidované v ponuke Nástroje - Číselníky - Formy dopravy, napr. Česká pošta, PPL.

Preprava a vyzdvihnutie

Vyplňte, či chcete, aby sa tu uvedené informácie preniesli do prijatej faktúry na karte "Dodatok". Tieto údaje môžete ďalej meniť podľa individuálnej dohody.

Automatické generovanie skladových dokladov a zadávanie sériových čísel

Ak zaškrtnete toto políčko, účtenky sa budú automaticky generovať, ak prijatá faktúra obsahuje položky z cenníka.

Typ príjmu

Automatické krytie nezúčtovaných bankových a pokladničných preplatkov

Typ príjmu

Použitie na automatizovaný zápočet

__________________________________________________________________

Karta "Účtovníctvo"

Polia na karte "Fakturácia" sú voliteľné, ale ich nastavenie pre daný typ dokladu vám výrazne uľahčí prácu pri vystavovaní došlej faktúry. Najmä ak faktúru vystavuje subjekt, ktorý sa nevyzná v účtovníctve. Dôkladne zvážte, či vynecháte hodnotu z typu dokumentu. Neskôr vám to môže pridať veľa práce.

Doklad je účtovný

Ak začiarknete toto políčko, vytvorené doklady budú mať vplyv na účtovníctvo. Ak nechcete, aby vytvorené doklady vstupovali do účtovníctva, ponechajte políčko nezačiarknuté.

Hodnotu poľa je možné zmeniť len pred vytvorením prvého dokumentu tohto typu, potom je pole určené len na čítanie.

Účet Dal

Pole je prístupné, ak je začiarknuté.

Doklad je účtovný doklad. Ručne alebo pomocou lupy vyberte zo zoznamu účtov. Účet sa vloží do položky "Účet Dal" v záložke " Riadok Účtovníctvo a DPH" prijatých faktúr. Tým sa zjednoduší účtovníctvo. Tento účet môže zmeniť prevádzkovateľ.

Stredisko

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu stredísk. Stredisko sa vloží do prijatých faktúr na karte "Špecifikácia dokladu". Prevádzkovateľ môže toto stredisko zmeniť.

Aktivita

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu činností. Tento údaj sa vloží do prijatej objednávky na karte "Špecifikácie dokladu". Prevádzkovateľ môže túto činnosť zmeniť.

Mena

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu mien. Pri vystavovaní vystavenej faktúry sa požadovaná mena nastaví priamo pre tento typ faktúry. Ak vyberiete CZK: česká koruna, nastaví sa vyplnenie záložky "CZK". Ak vyberiete cudziu menu, nastaví sa vyplnenie záložky "Mena".

Riadok kontrolného výkazu DPH

Iba platitelia DPH. Pole je nepovinné.

Ručne alebo pomocou lupy vyberte riadok kontrolného výkazu z číselníka, ponúknu sa len riadky zodpovedajúce krajine a typu dokladu. Riadok nastavený pre typ dokladu sa prenesie do vytváraného dokladu na záložke Účtovníctvo a riadok DPH do poľa Riadok kontrolného výkazu DPH. Podľa riadku zadaného pre položky dokladu a v hlavičke dokladu sa hodnoty načítajú do príslušných riadkov formulára Kontrolný výkaz.

Pri ukladaní budete upozornení, ak vybraný riadok kontrolného výkazu nezodpovedá typu pohybu.

Krajina s DPH

Toto pole je prístupné, ak je začiarknuté, doklad je účtovný doklad.

Hodnota sa automaticky nastaví na stav legislatívy, ktorý je uvedený v nastaveniach spoločnosti. Zo zoznamu štátov môžete vybrať iný štát, ak ste v ňom registrovaný pre DPH. Podľa hodnoty tohto poľa bude vytvorený doklad zaradený do evidencie DPH.

Predpis na vyslanie [MD]

Pole je prístupné, ak je začiarkavacie políčko začiarknuté. Doklad je účtovný doklad. Uľahčuje zaúčtovanie prijatých faktúr. Ručne alebo pomocou šípky na posúvanie vyberte z predpisu zaúčtovania.

__________________________________________________________________

Karta "Tlač"

Vyplnenie tejto karty uľahčuje tlač dokumentov jednotlivých typov.

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte, ktoré dokumenty daného typu chcete vytlačiť. Tu zvolená tlač sa použije pri tlači (alebo náhľade) priamo z formulára dokumentu. Ak uložíte dokument a chcete ho vytlačiť z tabuľky dokumentov, musíte požadované dokumenty vybrať ručne.

Kopírovať

Zadajte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.

Tlač dokumentu

V rozbaľovacom zozname vyberte, či sa má dokument vytlačiť.

Správa

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte typ zostavy, napr. zoznam prijatých faktúr, sprievodca, štítky.

Súhrnne

Rozšírené

Ak je v dolnej časti začiarknutý príznak Automaticky tlačiť pri vytvorení nového dokumentu, vyššie označené dokumenty sa automaticky vytlačia pri uložení dokumentu bez toho, aby ste museli ručne vybrať tlačidlo tlačiarne. Program sa len opýta, či chcete práve vytvorený dokument vytlačiť.

__________________________________________________________________

Karta Intrastat

Intrastat je elektronický systém zberu údajov povinný pre všetky členské štáty EÚ. Táto karta umožňuje zaznamenávať všetky potrebné údaje.

Krajina odoslania

Krajina, z ktorej bol výrobok odoslaný.

Krajina určenia

Krajina, do ktorej sa má výrobok dodať. Vyplňte, ak doklad obsahuje vami odoslané položky, ktoré spoločnosť účtuje. V prípade, že sa tovar vyváža do tretej krajiny a pri výstupe z Českej republiky (v prípade slovenskej legislatívy) ešte nie je prepustený do niektorého z vývozných colných režimov, pretože toto prepustenie vykonajú colné orgány v inom členskom štáte Európskej únie, vyplňte v tomto členskom štáte.

Štát pôvodu

Krajina pôvodu výrobku. Vyplňte, ak doklad obsahuje položky, ktorých ste príjemcom. V prípade obchodu s treťou krajinou, keď bol tovar prepustený do voľného obehu v inom členskom štáte Európskej únie pred prijatím v Českej republike (v prípade slovenskej legislatívy na Slovensku), vyplňte v tomto členskom štáte.

Krajina pôvodu

Krajina, z ktorej výrobok pochádza.

Transakcie

Vyberte príslušnú transakciu z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Slovníky - Intrastat - Obchodné transakcie.

Dodacie podmienky

Podmienku dodania vyberte z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Slovníky - Intrastat - Podmienky dodania.

Typ dopravy

Vyberte spôsob dopravy z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Slovníky - Intrastat - Spôsob dopravy.

Špeciálne pohyby

Hodnoty sa ponúkajú z ponuky Nástroje - Slovníky - Intrastat - Špeciálne pohyby.

__________________________________________________________________

Karta "Text na dokument"

Údaje zadané na tejto karte uľahčujú následné vyplnenie dokladov pri ich vystavovaní.

Popis dokumentu

Tu vyplnený text sa prenesie do prijatých faktúr daného typu v poli "Popis" v ľavom hornom paneli a následne do tabuľky dokladov.

Text na odoslanie ...Ak posielate faktúru e-mailom, tento text sa zobrazí priamo v e-maile.

__________________________________________________________________

Karta "Texty"

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky a zoznamy. Ide o dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb.

 • Popis: V súčasnosti je na trhu viac ako 10 000 zariadení, ktoré sú určené na predaj.

 • Poznámka: Podrobnejšia poznámka o type prijatej faktúry.

__________________________________________________________________

Karta "Administrácia"

Záložka Administrácia obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu je uvedená v rozsahu účtovných období. V rozsahu zadaných účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti môžete zabezpečiť, aby sa pri bežnom používaní číselníka nezobrazovali záznamy, ktoré sa už nepoužívajú.

Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý by ani čiastočne nezodpovedal aktívnemu účtovnému obdobiu.

Keďže platnosť záznamu sa vzťahuje na účtovné obdobia, môže sa používať aj pre fiškálne účtovné obdobia.

 • Platnosť od: Pomocou rozbaľovacej šípky vyberte zo zoznamu účtovných období počiatočné obdobie platnosti záznamu.

 • Platí do: Pomocou rozbaľovacej šípky vyberte koncové obdobie záznamu zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia Platí od a Platí do prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom použije vo všetkých účtovných obdobiach. Je možné ponechať jedno z polí nevyznačené a neobmedziť začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach Platí od a Platí do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Objednávanie položiek na tlač

Na vytlačenom dokumente sú položky dokumentu uvedené v poradí, v akom boli do dokumentu pridané. Ak chcete na vytlačenom dokumente uviesť položky v inom poradí, môžete ich vybrať pomocou šípky na posúvanie:

 • V poradí - zoradené podľa hodnoty poľa Poradie, vzostupne

 • Podľa názvu - zoradené podľa hodnoty poľa Názov, vzostupne, položky bez názvu na konci

 • Podľa kódu - zoradené podľa hodnoty poľa Kód, vzostupne, položky bez kódu na konci

Správa EcoCom

Môžete si vybrať z nasledujúcich možností: Nabitý obal / Predplatený obal / Nenabitý obal / Vyvezený obal / Vyradený obal.

Primárny typ dokumentu

Označí typ dokumentu, ktorý sa má upraviť, ako primárny. Tento primárny typ dokladu sa vyberie pri vytváraní nového dokladu, ak je pre príslušné doklady v nastaveniach firmy na karte Moduly, záložka Nákup vybraná hodnota Primárny. Tento spôsob špecifikácie je obzvlášť užitočný pri vydávaní najmä jedného typu dokladu.

Vytvorenie dokumentu EAN pomocou čítačky

Spustenie pracovného postupu pri vytvorení dokumentu

__________________________________________________________________

Súvisiace

Did this answer your question?