Skip to main content
Príklady zložitejších volaní API

Vydaná faktúra vrátane položiek faktúry a údajov z cenníka

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Vydaná faktúra vrátane položiek faktúry a údajov z cenníka:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml?detail=full&relations=fieldsofDocument&includes=invoice-issued/fieldsofDocument/invoice-issued-folder/pricelist/

Identifikátor platby faktúry vopred prostredníctvom väzieb:

invoice-issued/(typeDocl='code:PAYMENT'%20and%20stavUhrK%20in%20('stavUhr.paid','stavUhr.paidRucne')%20and%20id>=10).xml?detail=custom:id,varSym,datUhr,bindings(typeBindingsK,b(id),a(id))&relations=bindings&limit=0&includes=/invoice-issued/bindings/b/
Did this answer your question?