Skip to main content
Mapovanie skladu

Nastavenie skladu položiek kusovníka alebo súprav a súprav

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tovar - mapovanie skladu

Pomocou mapovania zásob môžete definovať skladové umiestnenie položky, ktorá je obsiahnutá v položke materiálu alebo sade a súprave.


V prípade kusovníka umožňuje formulár definovať skladovú zásobu položky, ktorá sa má nachádzať v inom sklade ako vytvorený výrobok. Používajte ho napríklad vo výrobe, t. j. pri príjme výrobkov do skladu a pri výdaji materiálu zo skladu do výroby.


V prípade predaja súboru sa príslušné komponenty súboru odstránia zo skladu uvedeného v mapovaní skladu.

Príklad kusovníka:

Vytvárate príjemku na výrobok v sklade A - stredisko A. Materiál sa nachádza v sklade B - stredisko B, jeden komponent (spojovací materiál) sa nachádza v sklade C - stredisko C.


V tabuľke mapovania skladov vyberte stredisko A (alebo všetky strediská), všetok tovar (alebo skupinu, napr. materiál alebo konkrétne cenníkové položky) a vyberte sklad B.
Pri ďalšej položke mapovania skladov vyberte stredisko A (alebo všetky strediská), konkrétnu cenníkovú položku - spojovací materiál a sklad C.

Vzorové súpravy a sety:

Povedzme, že máme sadu FOTO, ktorá sa skladá z cenníkových položiek NIKON a SD CARD.
Prvá položka NIKON sa nachádza v tovarovej skupine FOTO APARÁTY a je umiestnená v sklade PLZEŇ.
Druhá položka SD sa nachádza v tovarovej skupine SD CARDS a je umiestnená v sklade LIBEREC.

Mapovanie zásob bude preto potrebné nastaviť tak, aby v sklade PLZEŇ bola predvyberaná skupina tovaru FOTO PAPIERE a v sklade LIBEREC skupina tovaru SD KARTY.

Následne sa pri vytváraní faktúry, ktorá obsahuje sadu FOTO, za predpokladu, že máme nastavené automatické vytváranie skladového dokladu, vytvorí expedícia z dvoch skladov. Položka NIKON bude vydaná zo skladu PLZEŇ a položka SD KARTA bude vydaná zo skladu LIBEREC.

Hlavný panel

Kliknutím na tlačidlo sa otvorí formulár pre nový záznam, v ktorom sa takpovediac nastaví cesta do skladu, v ktorom má program vyhľadávať položky k vytváranej kusovníku alebo k vystavovanej súprave a súprave.

Výběr střediska

Máte možnosť vybrať pre všetky strediská alebo určiť vybrané stredisko. Hotový výrobok/kus bude uložený na tomto strede.

pre všetky strediská

Ak máte len jedno stredisko (napr. C: Head Office), vyberte prvú možnosť - pre všetky strediská.

pre vybrané

Ak máte spoločnosť rozdelenú podľa stredísk, môžete v mapovaní skladu definovať, pre ktoré strediská sa má mapovanie použiť.

Centrum

Vyberte dané stredisko z rozbaľovacieho zoznamu; pole sa sprístupní, keď je začiarknutý príznak pre vybrané.

Vyberte položky

Máte možnosť vybrať pre všetok tovar alebo určiť konkrétnu skupinu tovaru, prípadne vybrať priamo položku cenníka, ktorá je súčasťou výrobku/položky. V mapovaní zásob potom budete mať počet položiek, ktoré sú súčasťou produktu.

pre všetok tovar

pre skupinu tovaru

Najčastejšie používanou možnosťou je skupina tovaru. Ak napríklad vyberieme skupinu tovarov MATERIÁLY, mapovanie sa použije na všetky položky cenníka, ktoré sú v nej obsiahnuté. V praxi to znamená, že pri každom prijatí výrobku alebo predaji súpravy, keď je položka v kusovníku alebo súprave zaradená do skupiny MATERIÁL, bude vydaná z nižšie uvedeného skladu.

Skupina tovaru

Vyberte skupinu položiek z rozbaľovacieho zoznamu.¨

pre položku cenníka

Cenník

Pomocou ikony lupy vpravo vyberte položku cenníka; pole sa sprístupní, keď je začiarknutý príznak pre položku cenníka.

Vopred vybrané zásoby

Vyberte sklad, ktorý obsahuje položky cenníka tvoriace výrobok alebo sadu. Položky sa potom vždy vydajú z tohto skladu.

Sklad

Vyberte sklad z rozbaľovacieho zoznamu.

Súvisiace

Did this answer your question?