Problémy s databázou PostgreSQL v aplikácii Flexi

Aplikácia Flexi vypíše chybu súvisiacu s databázou Postgres

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V niektorých prípadoch môže dôjsť k chybe v databáze, v aplikácii sa takáto chyba zvyčajne prejaví chybovou správou týkajúcou sa SQL, indexov alebo databázovej procedúry atď.

V tomto článku nájdete všeobecný postup analýzy problému databázy.

1. Dôležitým krokom pred zásahom do databázy je zálohovanie údajov, odporúčame zálohovať pravidelne (vlastný/lokálny server, cloudové zálohovanie na našej strane), ideálne mať aj staršie zálohy

2. odporúčame vytvoriť záložnú kópiu celého postgresql

3. Vykonajte kontrolu integrity disku (kontrola disku, fsck, ...)

4. nasleduje oprava systému postgres - reindexácia, odstránenie duplicitných záznamov atď.

Tento krok môžeme vo výnimočných prípadoch vykonať my vo forme servisného zásahu. Riešenie by však mal vykonať váš databázový špecialista.

5. Posledným krokom je overenie funkčnosti vytvorením aktuálnej zálohy účtovanej spoločnosti v systéme Flexi a overením obnovenia zo zálohy

.

Did this answer your question?