Paralelné spracovanie SQL dotazov v PostgreSQL 10

Je možné v Postgres zapnúť paralelné spracovanie SQL dotazov

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Paralelné spracovanie dotazov je možné. Výnimkou sú bigidné funkcie, ktoré nie sú označené ako paralelné bezpečné. Riešením je povoliť funkcie ako paralelné bezpečné pomocou nasledujúcich príkazov:


ALTER FUNCTION public.bigid(bigint, bigint)
PARALLEL SAFE;


ALTER FUNCTION public.bigid(variabilný znak, variabilný znak, variabilný znak, variabilný znak, variabilný znak)
PARALLEL SAFE;

Did this answer your question?