Skip to main content
Aktíva

Aktíva v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Aktíva

Prostredníctvom tohto modulu môžete sledovať všetky typy majetku, napr. drobný, hmotný/nehmotný, dlhodobý/krátkodobý. Môžete si tiež zobraziť a vytlačiť kartu dlhodobého majetku, ktorá zobrazuje, ako bol majetok odpisovaný na účtovné a daňové účely v jednotlivých rokoch.

Poznámka: Evidovať je možné aj majetok prenajatý - pre daný typ lízingu zadáte základné parametre lízingu a vytvoríte rozpis lízingu a zoznam daňových výdavkov na formulári Lízing, potom systém vygeneruje Ostatné záväzky v module Účtovníctvo pre aktuálne účtovné obdobie. Po uzavretí obdobia sa vytvoria záväzky za nasledujúce účtovné obdobie.


Dlhodobý, drobný a neodpisovaný majetok:
Modul vedie evidenciu drobného, hmotného a nehmotného dlhodobého a lízingového majetku a vykonáva odpisy v súlade so zákonom. Dlhodobý majetok sa ďalej označuje skratkou IM.

Modul umožňuje výpočet odpisov IM v dvoch režimoch:

Účtovné (ekonomické) odpisy:

Výšku odpisov si zvolíte podľa svojich potrieb a skúseností. Pri účtovných odpisoch máte možnosť vypočítať ročné aj mesačné sumy. Účtovné odpisy môžete do účtovníctva nahrať mesačne, dvojmesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Odpisy by mali odrážať skutočnú situáciu vo vašom podniku. Pre každý rok môžete zvoliť inú výšku účtovných odpisov.

Daňové odpisy:

Daňové odpisy sa určujú podľa odpisovej skupiny, do ktorej je IM zaradený. Prehľad týchto skupín nájdete v Skupiny odpisov.

Odpisový plán sa vedie pre každý majetok počas celého obdobia odpisovania. Táto funkcia umožňuje zobraziť a vytlačiť kartu IM, ktorá zobrazuje, ako bol IM v jednotlivých rokoch odpisovaný na účtovné a daňové účely.

Aktíva na lízing:

Ďalším záznamom modulu je lízingový majetok. Pri type lízingu zadáte základné parametre lízingu a v zozname Leasing vytvoríte plán lízingu a zoznam daňových výdavkov. Po zadefinovaní leasingového plánu program vygeneruje ostatné záväzky v module účtovníctvo za aktuálne účtovné obdobie. Keď sa obdobie uzavrie, vytvoria sa záväzky pre nasledujúce účtovné obdobie.

Did this answer your question?