Skip to main content
Výrazy pre grafy v správach

Môžu sa v grafoch v správach používať výrazy

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Výpočty

Sumy zobrazené v grafoch sú získané zo zápisov pohybov na účtoch v denníku. V nastaveniach grafu môžete vybrať, či sa k výsledným sumám pripočítajú obraty alebo ostatky vo vybranom období. Potom môžete priamo v grafe zvoliť rozdelenie obdobia na kratšie intervaly (dni, mesiace, štvrťroky atď.).

Metóda výpočtu súm zobrazených v jednotlivých intervaloch je určená takzvanými výrazmi. Výraz popisuje skupinu pohybov na účte, ktoré sa majú pripočítať k výslednej sume, a tiež to, aký typ sumy z každého príslušného pohybu sa má zahrnúť do výslednej sumy.

Výrazy sa zadávajú v nastaveniach grafu v poli Účty. Každý výraz sa použije pre každý interval v grafe na výpočet jednej výslednej sumy pre tento interval.

Vyjadrenia

Každý výraz sa skladá z niekoľkých častí, ktoré sú opísané nižšie. Výraz musí začínať číslom účtu, všetky ostatné značky sú nepovinné, píšu sa malými písmenami a musia byť v takom poradí, v akom sú uvedené v dokumentácii.

Číslo účtu

Číslo účtu môže byť zadané presne (konkrétny analytický účet) alebo, ak sa do konečnej sumy majú zahrnúť pohyby na rôznych účtoch, môžu byť použité rovnaké počiatočné číslice pre všetky tieto účty (účtovná skupina, syntetický účet). Vo výraze môže byť len jedno číslo účtu a výraz ním musí začínať.

Príklad:

  • Výraz pre jedno konkrétne číslo účtu je "342001".

  • Výraz "342" zodpovedá súčtu pohybov na všetkých analytických podúčtoch "342001", "342002", "342003" atď.

Vyčíslenie rozdielu medzi obratom a zostatkami na účtoch

Ak za účtom nie je bližšie špecifikovaná strana MD alebo D (pozri nižšie), potom sa podľa typu účtu použije nasledujúci postup na získanie výslednej sumy na zobrazenie:

typ účtu

Rozdiel v obrate

zostatok na účte

aktívne, zarábajúce

obrat MD - obrat D

štát MD - štát D

pasívne, nákladové

obrat D - obrat MD

štát D - štát MD

aktívne/pasívne podľa rovnováhy (MD stav a D stav)

obrat MD - obrat D

štát MD - štát D

aktívne/pasívne podľa rovnováhy (MD stav < D stav)

Obrat D - obrat MD

štát D - štát MD

Obmedzenia týkajúce sa typu účtu

Ak chcete do konečného súčtu zahrnúť len pohyby na účtoch s konkrétnym typom účtu, použite vo výraze jednu z nasledujúcich značiek:

význam

značka

Angličtina

aktívne

"a"

a aktívny

pasívne

"p"

pasívny

výhody

"e"

revenue

náklady

"o"

cost

V jednom výraze je možné použiť iba jeden tag z tejto skupiny tagov.

Napr. "33a", "50o".

Omedzené len na určité sumy z pohybov na účtoch
Strana má dátumy a dal

Ak chcete do konečnej sumy zahrnúť len sumy z určitej strany účtu, použite vo výraze jednu z nasledujúcich značiek:

význam

značka

Angličtina

musíte dať

"d"

debit

dali

"c"

c kredit

V jednom výraze je možné použiť iba jeden tag z tejto skupiny tagov.

Napr.: "343d", "082c".

Kladné a záporné sumy

Ak chcete do výslednej sumy zahrnúť len kladné alebo záporné sumy, použite vo výraze jednu z nasledujúcich značiek:

význam

značka

cenové čiastky (väčšie ako 0)

">"

záporné hodnoty (menej ako 0)

"<"

V jednom výraze je možné použiť iba jeden tag z tejto skupiny tagov.

Napr.: "324>" - znamená, že bude zahrnutý len kladný zostatok syntetického 324, ak je zostatok záporný, nebude zahrnutý (použije sa 0).

Kombinácia výrazov

Výrazy môžete kombinovať do zložitejších výrazov pomocou operátorov "+" a "-". V tomto prípade sa pre každý interval najprv vyhodnotia jednotlivé výrazy samostatne a nakoniec sa tieto výsledky sčítajú alebo odčítajú.

Napr.: "082d-082c" - znamená rozdiel obratov strany MD a strany D syntetického účtu 082 (v tomto prípade bez ohľadu na nastavenie typu účtu).

Zobrazenie výsledných súm v grafe

Pri zobrazovaní výsledných súm v grafe platia tieto konvencie:

  • Kladné sumy prijaté z účtov aktív a výnosov sa zobrazujú v stĺpci plus. (Analogicky sa záporné hodnoty zobrazujú do mínusu.)

  • Kladné sumy získané z pasívnych a nákladových účtov sa zobrazujú do mínusu - pod osou grafu = sú obrátený. (Analogicky, záporné hodnoty idú do plusu.)

  • Ak výraz obsahuje viacero sčítačov s operátormi "+" alebo "-", určí sa typ všetkých jednotlivých sčítačov. Ak sú všetky sčítance rovnakého typu, platí vyššie uvedená konvencia rovnako. Ak ide o rôzne typy, kladný výsledok sa zobrazí ako plus (a záporný výsledok ako mínus).

Praktický dôsledok tejto konvencie je, že keď sa príjmy a výdavky (alebo aktíva a pasíva) zobrazujú súčasne v tom istom grafe, nezáporné príjmy (aktíva) sa zobrazujú nad osou grafu a výdavky (pasíva) sa zobrazujú pod osou grafu.

Príklady výrazov

Na nasledujúcich príkladoch:

  • Účet "343019" má typ účtu nastavený na "aktívny/pasívny (podľa výsledku)".

  • Stav účtu je:

účet

perióda

začiatok knihy My Dáti

začiatok Dal

obrat My Dati

na prelome rokov Dal

Môj stav Dhati

stav Dal

343019

Február 2016

2 000

15 000

10 000

55 000

12 000

70 000

343019

Březen 2016

12 000

70 000

80 000

1 000

92 000

71 000

Majme prípad, keď sa v grafe zobrazujú obraty účtov (to závisí od nastavení grafu, výrazy to nemôžu ovplyvniť).

Výraz "343p"

Ak je vo februári zostatok strany Dal vyšší ako zostatok strany Môj otecko, účet sa v tomto období považuje za pasívny, zatiaľ čo v marci sa považuje za aktívny. Ak sa v grafe zobrazujúcom obraty použije výraz "343p", jeho hodnota za interval február 2016 bude 45 000 Kč (znak "p" znamená pasívny, účet sa považuje za pasívny a od obratu Dal sa za tento interval odpočíta obrat Má Dáti) a za marec bude 0 Kč (účet sa považuje za aktívny, preto výrazu nezodpovedá).

Výraz "343019d"

Ak sa v grafe zobrazujúcom obrat použije výraz "343019d", hodnota výrazu bude za interval február 2016 10 000 Kč (znak "d" znamená obrat Má Dáti) a za marec 80 000 Kč.

Výraz "343019>"

Ak je vo februári zostatok na strane Dal vyšší ako na strane Má Dáti, účet sa v tomto období považuje za pasívny, zatiaľ čo v marci sa považuje za aktívny. Ak sa v grafe zobrazujúcom obraty použije výraz "343019>", jeho hodnota za interval február 2016 bude 45 000 Kč (účet sa považuje za pasívny, takže obrat Má Dáti sa za tento interval odpočíta od obratu Dal) a za marec bude 79 000 Kč (účet sa považuje za aktívny, takže obrat Má Dáti sa za tento interval odpočíta od obratu Dal).

Výraz "343pd>"

Tento výraz kombinuje prípony všetkých predchádzajúcich príkladov. V grafe zobrazujúcom obrat bude hodnota tohto výrazu rovná 10 000 pre interval február 2016 a 0 pre marec.

Výraz "343019d-343019c"

Výrazy "343019d" a "343019c" sa najskôr vyhodnotia samostatne a potom sa výsledky od seba odpočítajú. Ak sa v grafe zobrazujúcom obrat použije výraz "343019d-343019c", jeho hodnota bude -45 000 pre interval február 2016 a 79 000 pre interval marec 2016. V tomto prípade typ účtu nemá na výsledok žiadny vplyv.

Did this answer your question?