Skip to main content
Zápočty

Zápočet je fiktívny bankový výpis, ktorým sa úhrady pohľadávok a záväzkov uskutočňujú najmä na princípe vzájomných zápočtov

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

.

Peniaze - vzájomné úvery

Vzájomný zápočet je fiktívny bankový výpis, ktorý slúži najmä na úhradu pohľadávok a záväzkov na základe vzájomných zápočtov. Formulár obsahuje tlačidlá, pomocou ktorých vyberiete spôsob vytvárania vzájomných zápočtov:

1. pomocou sprievodcu

Vyberte spoločnosť, s ktorou chcete kompenzovať

:

Spoločnosť

Hodnoty sa ponúkajú z ponuky Obchodní partneri - Adresy firiem.

Dátum úveru

Aktuálny dátum je automaticky prednastavený - možno ho zmeniť.

Mena

Vyberte z hodnôt zaznamenaných v ponuke Nástroje - Číselníky - Meny

.

Kliknite na tlačidlo "Ďalej".

Vyberte dokumenty, ktoré sa majú vyrovnať

:

Vyberte dokumenty

Pohľadávky a záväzky sa ponúkajú z modulu Účtovníctvo. Tu vyberte daný záväzok/pohľadávku a predvyplnia sa polia Pohľadávky, Záväzky a Suma zápočtu

.

Opäť kliknite na tlačidlo "Ďalej".

Zadajte potrebné vlastnosti úveru

:

Číslo kreditu

Uveďte číslo kreditu.

Typ úveru

Vyberte typ kreditu z rozbaľovacieho zoznamu.

Po nastavení polí stlačte tlačidlo "Dokončiť". Vytvoria sa príslušné záznamy pre kredity.

2. Ručne

Otvorí sa formulár Vzájomné kredity

.

__________________________________________________________________

Karta "Hlavné"

Typ dokumentu

Povinné pole

Vyberte si zo zoznamu typov úverov.

Typ pohybu

Prijatie alebo vyplatenie.

Číslo dokumentu

Hodnota sa automaticky vyplní po výbere radu dokladov.

V parametroch prihláseného používateľa môžete preddefinovať "jeho" sériu dokumentov. Tým sa odstráni otázka, ktorý riadok použiť, a zrýchli sa zadávanie a tiež sa eliminuje možnosť zadania nesprávneho riadku.

Prichádzajúce číslo

Číslo kreditu

Variabilný symbol

Vytvorí sa automaticky z čísla dokladu odstránením všetkých nečíselných znakov.

Vydané

Pre prvý doklad v rade sa dátum nastavuje od dátumu počítača v prípade, že sa zadané účtovné obdobie zhoduje s aktuálnym kalendárnym rokom (v opačnom prípade sa dátum nastavuje na posledný deň zadaného účtovného obdobia). Pri ďalšom dokumente v sérii sa dátum prevezme z predchádzajúceho dokumentu.

Hodnota dátumu zaúčtovania sa automaticky generuje z dátumu vystavenia.

Ak zadáte dátum, ktorý je neskorší ako koniec účtovného obdobia, program do dátumov účtovania zadá posledný dátum aktuálneho účtovného obdobia. Týka sa to dokladov vytvorených po skončení účtovného obdobia, ktoré však vecne spadajú do tohto obdobia, napr. faktúry za komunálne služby, telefónne účty, ktoré sa vystavujú až v nasledujúcom mesiaci.

Ak doklad nespadá do vybraného účtovného obdobia, ide o chybu a je potrebné prepnúť na iné účtovné obdobie a vytvoriť doklad v tomto období.

Dátum zdaniteľného plnenia

Vyžaduje sa, ak ste platcom DPH.

V prípade prvého dokladu sa séria preberá od dátumu vydania. Pri ďalších dokladoch sa prenáša z predchádzajúceho dokladu.

Uplatniť zdaniteľné plnenie

Pole je k dispozícii len pre typ pohybu Výdaj.

Vyplňte dátum zdaniteľného plnenia.

Referenčné číslo

Popis

Pre lepšiu orientáciu v zozname dokumentov uveďte tu.

__________________________________________________________________

Karta "Poznámka"

Poznámka

Akékoľvek pripomienky k vyšetrovaniu. Nie je vytlačená na dokumente.

__________________________________________________________________

Karta "Prílohy"

Na tejto karte môžete archivovať rôzne dokumenty týkajúce sa úveru.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu

".

Na pridanie novej prílohy môžete použiť tlačidlo "Nový". Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Prepojenie na súbor - aplikácia zaznamená prepojenie na súbor na disku vášho lokálneho počítača, údaje súboru sa do aplikácie nenačítajú (prepojený súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

Vedľa vloženej prílohy sa zobrazí ikona priečinka, ktorá vám umožní kedykoľvek si prílohu pozrieť. Ak chcete prílohu uložiť na iné miesto, použite ikonu priečinka. Tlačidlo skenovania sa používa na skenovanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

__________________________________________________________________

Karta "Spoločnosť"

Spoločnosť

Obchodného partnera môžete vybrať z Adresára

(nasledujúce polia sa vyplnia automaticky) alebo môžete údaje o partnerovi vyplniť ručne (potom toto pole nechajte prázdne).Môžete zadať skratku alebo názov spoločnosti (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú spoločnosť z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť zoznam spoločností (pomocou ikony vpravo alebo klávesu F2) a vyhľadať spoločnosť pomocou filtrov, upraviť spoločnosť obchodného partnera pred jej výberom alebo pridať úplne nový záznam; ak chcete vybrať spoločnosť zo zoznamu, stačí dvakrát kliknúť na jej záznam.

Ponúkajú sa len spoločnosti zaregistrované v Adresári obchodných partnerov, ktoré majú v poli Typ vzťahu vybranú hodnotu Zákazník, Dodávateľ alebo Zákazník/Dodávateľ

.

Názov

Zadajte presný názov spoločnosti. Pole sa vyplní automaticky, keď vyberiete spoločnosť z adresára, inak ho vyplňte ručne.

Poznámka: Ak po vyplnení názvu spoločnosti kliknete na modro podčiarknuté označenie poľa Názov, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES

(Administratívny register ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného registra, živnostenského registra, zoznamu platiteľov DPH atď.

Ulica

Vyplňte ulicu sídla spoločnosti vrátane popisného čísla alebo referenčného čísla, prípadne kombináciu oboch.

Poznámka: Ak po vyplnení polí Mesto a Ulica kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa Ulica

, otvorí sa vám vo webovom prehliadači portál Mapy.cz s mapou sídla spoločnosti.

Mesto

Pri zadávaní názvu mesta môžete použiť tzv. našepkávač: začnite písať názov mesta, obce alebo časti obce do poľa a aplikácia vám poradí názov celého mesta a jeho časti podľa začiatočných písmen a doplní aj príslušnú hodnotu do poľa PSČ

.

PSČ

Zadajte PSČ sídla spoločnosti (v prípade zahraničných spoločností miestny ekvivalent PSČ).Po vyplnení platného PSČ sa automaticky vyplní hodnota v poli Mesto. Pri vypĺňaní PSČ môžete opäť použiť takzvaný našepkávač

: začnite písať prvé číslice PSČ alebo začiatok názvu mesta do poľa a aplikácia vám ponúkne možné mestá, obce alebo časti miest.

Krajina

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte štát, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Ak ste vo vyhľadávacom poli vybrali mesto alebo PSČ, automaticky sa vyplní Česká republika alebo Slovensko. Ak chcete vyhľadávanie urýchliť, môžete zadať prvé písmená názvu krajiny, aplikácia vás presunie na prvú zodpovedajúcu krajinu.

ID

Uveďte IČO obchodného partnera, jedinečné osemmiestne identifikačné číslo právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo organizačnej zložky štátu pridelené Českým štatistickým úradom, živnostenským alebo obchodným úradom (staršie čísla s menším počtom číslic sú doplnené nulami).Ak po vyplnení hodnoty českej spoločnosti kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa IČO, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) podľa IČO s údajmi z verejných registrov. V prípade slovenskej spoločnosti sa zobrazí podobná stránka s výsledkami vyhľadávania v Obchodnom registri

.

DIČ

Uveďte IČ DPH obchodného partnera, ak je platiteľom DPH. Daňové identifikačné číslo je daňové číslo pridelené daňovým úradom každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je povinná platiť dane. DIČ právnických osôb sa skladá zo skratky krajiny + identifikačného čísla, zatiaľ čo DIČ fyzických osôb sa opäť skladá zo skratky krajiny, ku ktorej sa pridávajú číslice rodného čísla.

Ak pri vypĺňaní hodnoty českej spoločnosti kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa IČ DPH, otvorí sa vo webovom prehliadači vyhľadávací formulár registrovaných subjektov Ministerstva financií ČR, v ktorom je potrebné vyplniť IČ DPH partnera a stlačením tlačidla Vyhľadať vypísať informácie o platiteľovi DPH a jeho registrácii. V prípade spoločností registrovaných v iných

krajinách sa zobrazí výsledok overenia DPH v systéme VIES Európskej komisie.

EAN

Medzinárodné číslo tovaru zadajte, ak komunikujete elektronicky so svojím obchodným partnerom alebo ak ho potrebujete identifikovať na dokumentoch vo forme čiarového kódu (na skenovanie pomocou skenera).

__________________________________________________________________

Karta "Firemný účet"

Účet dodávateľa

Číslo bankového účtu dodávateľa.

Číslo účtu

Číslo bankového účtu spoločnosti.

Kód banky

Štvormiestne číslo, ktoré jednoznačne identifikuje banku.

Konštantný symbol

Uvádza sa v ňom druh a spôsob platby; od marca 2014 nie je povinné ho vyplniť.

IBAN

Medzinárodné číslo účtu podľa medzinárodnej normy ISO.

BIC

Jedinečná identifikácia banky príjemcu.

Špecifický symbol

Maximálne desať číslic, napr. rodné číslo, číslo zmluvy, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu.

__________________________________________________________________

Karta "Špecifikácie"

Predpis na vysielanie

Nepovinné pole. K dispozícii len pre účtovné doklady.

Uľahčuje účtovanie jednotlivých dokladov automatickým vyplnením popisu dokladu, účtov účtovania a riadku DPH podľa zvoleného pravidla účtovania

.

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte pravidlo účtovania. Stlačením tlačidla F2 otvoríte tabuľkové zobrazenie zoznamu na pokročilejší výber, úpravu alebo vytvorenie nového pravidla účtovania.

Stredisko

Povinné pole na zaúčtovanie dokumentu.

Umožňuje zatriediť doklad v rámci strediskového členenia

účtovanej spoločnosti. Na zaúčtovanie dokladu je potrebné vyplniť pole aj v prípade, že spoločnosť nepoužíva rozdelenie strediska (v tomto prípade sa automaticky vyberie stredisko s názvom "Ústredie").

Aktivita

Nepovinné pole.

Umožňuje rozdeliť položky podľa činností.

Rozbaľovací zoznam ponúka hodnoty z číselníka Nástroje - Slovníky - Činnosť

.

Objednávka

Nepovinné pole.

Z objednávok evidovaných v číselníku Predaj - Objednávky

môžete vybrať tú, ku ktorej sa doklad vzťahuje. Môžete zadať skratku alebo názov zákazky (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú zákazku z ponúkaných záznamov. Môžete tiež otvoriť číselník objednávok (pomocou tlačidla lupy alebo klávesu F2) a vyhľadať objednávku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Značky

Nepovinné pole.

Slúži na označenie dokumentu štítkami,

ktoré sa potom zobrazia v poli a môžu sa použiť na filtrovanie.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. V ľavom poli sa zobrazujú dostupné štítky, v pravom poli sa zobrazujú štítky priradené k aktuálnemu dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate vo veľkej miere, môžete použiť rozbaľovací zoznam Skupiny

na zobrazenie štítkov len vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom "OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Otvorí sa číselník štítkov (ponuka Nástroje - Číselníky - Štítky

), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Karta "Riadok účtovníctva a DPH"

Krajina s DPH

Povinné pole pre platiteľa DPH účtovného dokladu.

Krajina, v ktorej sa bude platiť daň z pridanej hodnoty.

Hodnota v poli sa automaticky nastaví na stav legislatívy, ktorý je uvedený v Nastaveniach firmy na karte Legislatíva

. Hodnotu môžete zmeniť výberom z rozbaľovacieho zoznamu.

Ak je v Nastavení firmy začiarknutá voľba Obmedziť výber stavov DPH

, ponuka sa obmedzí na príslušné stavy na základe aktuálnych hodnôt dokladu.

Pri registrácii fakturovanej spoločnosti do MOSS

sa môže automaticky vybrať príslušný štát DPH na základe štátu obchodného partnera a jeho statusu registrácie DPH.

Riadky DPH

sú vyplnené podľa zvoleného účtovného predpisu, môžete ich ručne zmeniť.

Riadok kontrolnej správy DPH

Len pre platcov DPH. Pole nie je povinné.

Toto pole slúži na zadanie riadku formulára kontrolného výkazu, do ktorého sa budú načítavať sumy základu DPH a sumy DPH. Zároveň je to predvolená hodnota pre pole Riadok kon. hlavného na záložke Účtovníctvo/Úprava

položiek pridaného dokladu.

Hodnota riadku kontrolného výkazu DPH sa nastaví podľa hodnoty pre vybraný typ dokladu; hodnotu môžete zmeniť pomocou šípky posúvania. Ponúkané hodnoty sa získavajú z číselníka riadkov kontrolného výkazu

, sú obmedzené na riadky zodpovedajúce aktuálne zvolenej krajine DPH a typu dokladu, najprv sa ponúkajú riadky zodpovedajúce typu pohybu dokladu.

Ak si nie ste istí, ktorý z riadkov kontrolného výkazu vybrať, nechajte pole prázdne - pred vytvorením kontrolného výkazu budete upozornení na doklady bez vybraného riadka kontrolného výkazu DPH a budete môcť nastaviť správny riadok. Ak doklad nemá vplyv na kontrolný výkaz, vyberte riadok 0,0

. Pri ukladaní dokladu s krajinou DPH Česká republika sa skontroluje, či celková suma dokladu zodpovedá hodnotovej podmienke vybraného riadku kontrolného výkazu DPH. Upozornenie sa zobrazí aj v prípade, ak vybraný riadok kontrolného výkazu nezodpovedá typu pohybu dokladu.

Dátum vyslania

Dátum účtovného prípadu.

Bankový účet

Protiúčet

Účet DAL

Pole sa automaticky prenesie do položky dokladu v poli DAL Účet

. Keď sa faktúra priradí k bankovému, pokladničnému alebo internému dokladu, prenesie sa ako "protiúčet" MD na bankový, pokladničný alebo DAL účet interného dokladu, aby sa zachoval účtovný stav.

Základná DPH

Účet sa automaticky prenesie do položky dokladu v poli Účet DAL

, ak je položka zaťažená "Základnou sadzbou DPH".

Znížená DPH

Účet sa automaticky prenesie do položky dokladu v poli Účet Dal

, ak je položka označená "Znížená sadzba DPH".

Miesto výkonu v tuzemsku

Zobrazuje sa pri dokladoch so zahraničným obchodným partnerom.

Začiarknutím označte, že služba bola poskytnutá v tuzemsku, aby sa v tlačových zostavách zobrazovala povinná rekapitulácia DPH.

Vynechať z bilancie

Po začiarknutí príznaku sa doklad nezobrazí v zostatku

.

__________________________________________________________________

Karta "Zodpovedná osoba"

Zodpovedná osoba

Používateľ zodpovedný za príjem/výdaj; ponúkajú sa osoby z ponuky Nástroje - Osoby a používatelia

.

Kontaktná osoba

Meno používateľa, na ktorého sa má dokument obrátiť.

Názov

Telefón

E-mail

__________________________________________________________________

Záložka "Kč"

Záložka Domáca mena (zvyčajne označená ako "CZK") poskytuje finančný prehľad celého dokladu

a rozpis súm podľa sadzby DPH. Po pridaní prvej položky dokladu je väčšina polí záložky deaktivovaná a hodnoty polí sa aktualizujú pri každej zmene položky.

Ak chcete zadať doklad bez položiek

, sumy sa zadávajú do polí záložky (okrem základnej sumy a sumy DPH). Po zmene sumy v niektorom z polí sa zvyšné polia krížovo prepočítajú (ale pozor, pri ručnej zmene sumy DPH sa súčet súm v riadku zhoduje, ale sumy sa nezhodujú s percentom DPH). Aplikácia vytvára automatické záznamy typu "Účtovný zápis" pre tzv. bezpoložkový doklad, ktorých počet zodpovedá počtu použitých sadzieb DPH (resp. sume pre tovary a služby oslobodené od DPH). Bezpoložkový doklad je užitočný napríklad pre účtovné firmy, ktoré zadávajú doklad prinesený klientom.


Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základňa

 • DPH

 • Vrátane DPH

Polia sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Suma

Metóda výpočtu a zaokrúhľovania súm dokumentov bez položiek:

Základňa

Ak sa najprv zadá základná suma, príslušná DPH sa vypočíta presne.

DPH

Ak je suma DPH zadaná ako prvá, príslušný základ sa vypočíta presne.

Vrátane DPH

Ak sa ako prvá zadá suma vrátane DPH, príslušný základ a DPH sa vypočítajú pomocou koeficientu (pre sadzbu 21 % základ = 0,1736 * spolu, pre sadzbu 15 % základ = 0,1304 * spolu).

Zaokrúhľovanie definované pre typ dokladu sa pri dokladoch bez položiek nerešpektuje, použije sa vyššie uvedený výpočet. Konečnú sumu môžete po výpočte upraviť podľa svojich potrieb.

__________________________________________________________________

Karta "Mena"

Mena

Určuje menu čiastok dokladu. Predvolenou hodnotou je domáca mena zadaná v Nastaveniach spoločnosti, ak ju ponecháte nezmenenú, ostatné polia karty zostanú nedostupné. Ak chcete vytvoriť dokument v inej mene, vyberte hodnotu zo zoznamu možných mien. Po jeho výbere sa sprístupnia ostatné polia karty.Výmenný kurzDvojica

polí umožňuje určiť výmenný kurz domácej meny voči vybranej mene. Po výbere meny sa z internetu stiahne výmenný kurz pre dátum dokladu, ale je možné ho upraviť alebo zadať vlastný. Ak nie je možné získať výmenný kurz, pole domácej meny je farebne orámované a nastavené na hodnotu 0,00.

Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základňa

 • DPH

 • Vrátane DPH

Polia sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Suma

V prípade tzv. dokladu bez položiek je možné hodnoty v poliach upravovať okrem základnej sumy a sumy DPH; ostatné polia sú krížovo prepočítané (pri zmene sumy DPH však bude zodpovedať súčet súm, ale nie percentuálna sadzba DPH). V prípade dokladu s položkami sú polia pre sumy neprístupné a zobrazujú hodnoty podľa položiek zadaných v doklade.

Did this answer your question?