Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyImporty z programu Excel
Import z programu Excel (2/18) - Vydané faktúry
Import z programu Excel (2/18) - Vydané faktúry

Ďalšia časť návodu na import faktúr vystavených z programu Excel

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu z programu Excel do evidencie faktúr. Všeobecné zásady importu z programu Excel odporúčame preštudovať v prvej kapitole - Úvod. Import z programu Excel je k dispozícii vo verzii Business.

Ak vaša licencia obsahuje importy vydaných faktúr, budú k dispozícii v module Nástroje(Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Vydané faktúry).

Odporúčanie: Ak máte v systéme Flexi existujúce faktúry, ktoré sú podobné faktúre, ktorú chcete importovať, vyexportovaný excel existujúcej faktúry môžete použiť ako šablónu pre import.

Teraz prejdeme k importu konkrétnej faktúry. Importujeme nasledujúci súbor: fakVyd_pattern.xlsx

Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, pri výbere stĺpcov začiarknite možnosť"Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".

Poznámka: Poradie stĺpcov vybraných na import musí byť presne rovnaké ako poradie stĺpcov v programe Excel.

Typ dokladu - Vzťahuje sa na typ faktúry, zadajte kód typu (rovnaký postup použite pri zadávaní hodnôt číselníkov).

Interné číslo - Interné číslo faktúry. Povinné pole.

Issued - Dátum vydania, zadajte vo formáte DD.MM.RRRR (napr. 01.12.2018).

Dátum splatnosti - Dátum splatnosti zadajte vo formáte DD.MM.RRRR (napr. 01.12.2018).

Názov spoločnosti - názov spoločnosti, textový reťazec (pri vypĺňaní stĺpca "Spoločnosť" sa vyplní automaticky na základe adresára).

Celkom [CZK] - Celková suma faktúry. Ak ju zadávate, je potrebné, aby bola presne rovnaká ako suma Základ + DPH.

Základ DPH mínus. [CZK] - Stĺpec výšky základu príslušnej sadzby (povinný stĺpec v prípade zadávania sumy).

DPH znížená [CZK] - Stĺpec výšky DPH príslušnej sadzby (povinný stĺpec, ak je suma uvedená).

Stredisko - Označuje stredisko v číselníku, podobne ako pri type dokumentu uvádzame jeho kód/skratku.

Dátum zdaniteľného plnenia - dátum zdaniteľného plnenia uveďte vo formáte DD.MM.RRRR (napr. 01.12.2018).

Popis - Popis faktúry, textový reťazec (max. dĺžka 255).

Variable Symbol - symbol premennej, textový reťazec (max. dĺžka 30).

Mena - Mena faktúry, odkazuje na číselník mien (uveďte kód). Ak je faktúra vystavená v domácej mene, nie je potrebné ju uvádzať.

Forma platby - Forma platby, odkazuje na číselník foriem platby (uveďte kód).

Firma - Kód/skratka firmy v adresári. Ak je stĺpec zadaný, údaje príslušnej spoločnosti sa automaticky vyplnia z adresára.

Mesto - Mesto, v ktorom sa spoločnosť nachádza.Textový reťazec (max. 255 znakov). Vyplní sa automaticky na základe stĺpca Spoločnosť.

PSČ - PSČ spoločnosti (zákazníka).Textový reťazec (max. 255 znakov). Vyplní sa automaticky na základe stĺpca Spoločnosť.

Ulica - Ulica spoločnosti (zákazníka). Textový reťazec (max. 255 znakov). Vyplní sa automaticky na základe stĺpca Spoločnosť.

Krajina - Krajina spoločnosti (zákazníka). Textový reťazec (max. 255 znakov). Vyplní sa automaticky na základe stĺpca Spoločnosť.

ID - ID spoločnosti (zákazníka). Textový reťazec (max. 255 znakov). Vyplní sa automaticky na základe stĺpca Spoločnosť.

TIN - TIN spoločnosti (zákazníka). Textový reťazec (max. 255 znakov). Vyplní sa automaticky na základe stĺpca Spoločnosť.

Riadky DPH - riadky daňového priznania DPH, zadajte ich kód (dohľadateľný opäť v číselníku).

Štát DPH - štát, v ktorom uplatňujete DPH. Pozrite si číselník štátov, vyplňte jeho kód/skratku.

Zaúčtované - Bola faktúra zaúčtovaná? Logická hodnota (ÁNO = 1; NIE = 0).

Dátum vyslania - Dátum vyslania(DD.MM.RRRR), nie je potrebné vyplniť, vyplní sa automaticky na základe vyslania.

Bankový účet - bankový účet zo zoznamu bankových účtov, vyplňte kód účtu.

Predpis zaúčtovania - Predpis zaúčtovania faktúry, rovnako ako pri ostatných číselníkoch, vyplňte jeho kódom.

Primárny účet - účet MD. Vzťahuje sa na účty v účtovnej osnove. Opäť sa vzťahuje na kód/skratku účtu.

Protiúčet - účet DAL. Vzťahuje sa na účty v účtovnej osnove. Opäť sa vzťahuje na kód/skratku účtu.

Základný účet DPH - Základný účet DPH. sa vzťahuje na účty v Účtovej osnove. Opäť sa vzťahuje na kód/skratku účtu.

Účet so zníženou DPH - účet so zníženou DPH.Vzťahuje sa na účty v Účtovej osnove. Opäť sa vzťahuje na kód/skratku účtu.

Účet zníženia DPH 2. - Účet zníženia DPH 2. sa vzťahuje na účty v Účtovej osnove. Opäť sa vzťahuje na kód/skratku účtu

Všetky vlastnosti registra faktúr nájdete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/properties

Po výbere príslušných stĺpcov stlačte tlačidlo "Ok" a zobrazí sa tabuľka s dátovými typmi stĺpcov a ich vlastnosťami.

Po stlačení tlačidla "OK" vyberte príslušný súbor na import a opätovne potvrďte svoj súhlas s importom záznamov.

Ak sa import nepodarí a je potrebné upraviť program Excel, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami alebo s možnosťou odoslať chybovú správu na podporu Flexi.

Ak import prebehne úspešne, novoimportovaná faktúra sa zobrazí v registri vydaných faktúr.

Did this answer your question?