Skip to main content
Umiestnenie v sklade

Priestory, police, regály

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tovar - umiestnenie v sklade

Tento zoznam sa používa na skladových kartách. V skladových kartách informuje o umiestnení skladovej položky v sklade.

Hlavný panel

Stlačením tlačidla Nový alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Vyberte ho tak, aby ste už podľa skratky rozpoznali miestnosť/oblasť/políciu. Potom nemusíte premýšľať, čo skratka znamená.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.

Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, preto by mal jednoznačne reprezentovať záznam.Ak ste v prvotnom nastavení nastavili cudzie jazyky, potom stlačením tlačidla "+" môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "-" zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

Typ miesta

Vyberte si z troch prednastavených možností:

  • Priestor

  • Registrácia

  • Polícia

Ak pristupujete k zoznamu priamo z karty sklad, pole "Typ umiestnenia" je už nastavené a nie je možné ho zmeniť.

Takto môžete presne určiť, že sa položka nachádza napr. v miestnosti 1, v regáli 5, v regáli 3.

Záložka Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis

Podrobnejší opis umiestnenia v sklade.

Poznámka

Ďalšia poznámka k umiestneniu v sklade.

Správa karty

Záložka "Správa" obsahuje informácie o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Keďže dátum skončenia platnosti je založený na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

platné od

Kalendárny rok začiatku záznamu.

platné do

Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli platné od a hodnotu "9999" v poli platné do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

Did this answer your question?