Skip to main content
Umiestnenie

Soznam miest v objekte

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Objekt - Umiestnenie

Tento číselník umožňuje definovať miesto, v ktorom sa nachádza váš majetok v spoločnosti. Hodnoty zaznamenané v tomto formulári sa ponúkajú pri vypĺňaní karty majetku v poli Umiestnenie na karte Základný list v ponuke Aktíva - Majetok.

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v časti Číselníky.

Umožňuje definovať umiestnenie aktív v spoločnosti. Vo všeobecnosti sa spoločnosť môže skladať z objektov a objekt môže byť rozdelený na časti. Každú časť možno rozdeliť na najmenšie prvky - miestnosti. Do tabuľky zadajte minimálne miestnosti, ktoré budete používať v inventári. Vyplnenie tabuľky nie je povinné, ale stratíte tým možnosť lokalizácie nehnuteľnosti. Tabuľka sa používa pri vypĺňaní karty majetku na karte "Základný list".

Tento zoznam môžete spustiť v ponuke "Majetok" v rámci možnosti "Umiestnenie".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Zkratka (tiež kód) je skrátené vyjadrenie záznamu. Zadaním skratky je možné vybrať konkrétny záznam a vyhnúť sa jeho hľadaniu napríklad medzi stovkami záznamov.

Odporúčame zvoliť skratku tak, aby ste z nej vedeli rozpoznať názov záznamu (a naopak, aby ste z názvu záznamu vedeli uhádnuť skratku). Skratky sa zobrazujú v jednotlivých riadkoch zostáv, preto je vhodné zvoliť kratšie skratky.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.

Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne reprezentovaný.

Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla "+". Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "-" zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

Tab "Texty"

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis

Môžete uviesť podrobnejší opis.

Poznámka

Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

Správa karty

Záložka "Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Keďže dátum skončenia platnosti je založený na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

platné od

Kalendárny rok začiatku záznamu.

platné do

Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli platné od a hodnotu "9999" v poli platné do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

Did this answer your question?