Skip to main content
Obratová súvaha

Vytvorenie obratovej súvahy v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Obratová súvaha

Formulár obsahuje prehľad všetkých účtov a slúži na kontrolu rovnosti zaúčtovania na účtoch na stránkach Má dáti a Dal a na kontrolu počiatočných a konečných zostatkov všetkých účtov za určité obdobie.

Vytvorenie bilancie pracovného kapitálu

Účtovný výstup "Obratová súvaha" nájdete na pracovnej ploche "Účtovníctvo" otvorením zoznamu "Účtovné výstupy". Kliknutím na "Obratová súvaha" sa zobrazí "Sprievodca obratovou súvahou", kde môžete zadať výber údajov, ktoré sa majú zobraziť v obratovej súvahe.

Účtovné obdobie

Obrat za mesiac

Počet mesiacov obratu

Po vyplnení týchto údajov môžete sprievodcu dokončiť alebo pridať ďalšie špecifikácie stlačením tlačidla "Ďalej".

Čísla

:

Výber typu zoznamu"

Pri definovaní podmienky výberu pre účtovné výstupy sa predvolene používa "Zoznam". Po stlačení tlačidla "Výber" sa zobrazí dialógové okno so všetkými dostupnými hodnotami v ľavej časti zoznamu. Dvakrát kliknite alebo použite šípky na presunutie hodnôt do správnej časti. Potvrdením tlačidla "OK" sa dialógové okno zavrie a hodnoty sa prenesú do náhľadu stavu. Výsledný filter obsahuje záznamy, ktoré spĺňajú jednu z podmienok zoznamu. Pomocou šípok môžete všetky hodnoty presunúť z ľavej časti do pravej a naopak.

Po vyplnení týchto informácií môžete dokončiť sprievodcu alebo pridať ďalšie špecifikácie stlačením tlačidla "Ďalej".

Zmeny

Vybrané strediská

Ak chcete ukončiť sprievodcu, stlačte tlačidlo "Dokončiť"

.

Soznam polí obratovej bilancie

Obratová súvaha obsahuje nasledujúce polia, ktoré sa delia na základný výstup a rozšírený výstup. Toto rozdelenie sa používa na kontrolu tlače.

Základný výstup

Konto

Mena

Začiatočné zostatky (MD a DAL)

Obraty za obdobie (MD a DAL)

Koncové zostatky (MD a DAL)

Rozšírený výstup

Rozšírený výstup obsahuje okrem základných výstupných polí aj čísla tried účtov a názvy jednotlivých účtov.

Dialógové okno Tlač

Dialógové okno tlače obsahuje tieto prvky:

  • Jazyk správy

  • Dostupné správy

Pohyby na účte

Pohyby na účte - zásoby

  • Tlač

Vylepšená verzia tlačových zostáv

Tlačte vodiace linky

Preview

Tlač

PDF

Odoslať

Export do XLS

Podrobnejšie informácie o výtlačkoch nájdete na stránke Printy nápovedy.

Did this answer your question?