Skip to main content
Prehľad nákladov a výnosov

Účtovný výstup Prehľad nákladov a výnosov a práca s ním

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prehľad nákladov a výnosov

Súhrn nákladov a výnosov uvádza výkazy ziskov a strát v prehľadnom členení podľa účtov a mesiacov a nájdete ho v zozname účtovných výstupov v "Účtovníctvo".

Vytvorenie výkazu nákladov a výnosov

Kliknutím na možnosť "Inventúra nákladov a výnosov" sa otvorí sprievodca, v ktorom môžete vybrať parametre zobrazenia inventúry.

Účtovné obdobie

Vyberte pomocou rozbaľovacieho zoznamu.

Účty

Pouze daňové a nedaňové služby

Pomocou tlačidla "Select" môžete zadať účty alebo rozsah účtov oddelených čiarkami.

Ak chcete pridať ďalšie špecifikácie, pokračujte tlačidlom "Next", ak chcete sprievodcu dokončiť, stlačte tlačidlo "Finish".

Tu môžete vybrať strediská, meny, činnosti, na ktoré sa má vzťahovať inventúra majetku a záväzkov.

Vybrané strediská

Činnosti

Meny

Ak chcete ukončiť sprievodcu, stlačte tlačidlo "Dokončiť".

Vyberte "Zoznam"

Pri definovaní podmienky výberu pre účtovné výstupy sa predvolene používa "Zoznam". Po stlačení tlačidla "Vybrať" sa zobrazí dialógové okno so všetkými dostupnými hodnotami v zozname na ľavej strane. Dvakrát kliknite alebo použite šípky na presunutie hodnôt do správnej časti. Potvrdením tlačidla "OK" sa dialógové okno zatvorí a hodnoty sa prenesú do náhľadu stavu. Výsledný filter obsahuje záznamy, ktoré spĺňajú jednu z podmienok zoznamu. Pomocou tlačidiel so šípkami môžete všetky hodnoty presunúť z ľavej časti do pravej a naopak.

Dialógové okno Tlač

Dialógové okno tlače obsahuje tieto prvky:

  • Jazyk správy

  • Dostupné správy

  • Tlač

Pokročilá verzia tlačových zostáv

Tlačte vodiace linky

Preview

Tlač

Pdf

Odoslať

Export do XLS

Podrobnejšie informácie o výtlačkoch nájdete na stránke Výtlačky nápovedy.

Did this answer your question?