Skip to main content
Hlavná kniha

Vytvorenie hlavnej knihy v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Hlavná kniha

Hlavná kniha je kombináciou pracovného zostatku a pohybov na účtoch.

Citácia zákona o účtovníctve... § 13 Účtovné knihy

(1) Účtovné jednotky sú povinné, ak tento zákon neustanovuje inak:
a) v denníku (denníkoch), v ktorom sa usporadúvajú účtovné zápisy z časového hľadiska (chronologicky) a ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období,
b) v účtovnej knihe, v ktorej sa usporadúvajú účtovné zápisy z vecného hľadiska (systematicky),
c) v knihách analytických účtov, v ktorých sa podrobne uvádzajú účtovné zápisy v hlavnej knihe,
d) v knihách podsúvahových účtov, v ktorých sa uvádzajú účtovné zápisy, ktoré sa nevykonávajú v knihách uvedených v písmenách a) a b).
(2) Hlavná kniha obsahuje syntetické účty podľa účtovej osnovy, ktoré obsahujú najmenej tieto údaje:
a) zostatky účtov ku dňu otvorenia hlavnej knihy,
b) súhrnné obraty Má dáti a Dal strany účtov, najmenej za kalendárny mesiac,
c) zostatky účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(3) Účtovné jednotky nesmú zriaďovať účty mimo účtovej osnovy a účtovných kníh.
(4)

Definícia podmienok zobrazenia hlavnej knihy

Hlavnú knihu nájdete v module "Účtovníctvo" v zozname "Účtovné výstupy". Kliknutím na "Hlavná kniha" sa otvorí sprievodca, v ktorom môžete zadať parametre hlavnej knihy.

Účtovné obdobie

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte účtovné obdobie, za ktoré chcete zobraziť hlavnú knihu.

Súčty obratov len za kalendárny mesiac

Ak chcete zobraziť len kumulatívne obraty v hlavnej knihe, začiarknite príznak (len celkové obraty na účtoch).

Vrátane pohybov na jednotlivých účtoch

Obraty za mesiac

Počet mesiacov obratu

Po vyplnení týchto údajov môžete sprievodcu dokončiť alebo pridať ďalšie špecifikácie stlačením tlačidla "Ďalej".

Čísla

Výber typu "Zoznam"

Pri definovaní podmienky výberu pre účtovné výstupy sa predvolene používa "Zoznam". Po stlačení tlačidla "Výber" sa zobrazí dialógové okno so všetkými dostupnými hodnotami v ľavej časti zoznamu. Dvakrát kliknite alebo použite šípky na presunutie hodnôt do správnej časti. Potvrdením tlačidla "OK" sa dialógové okno zavrie a hodnoty sa prenesú do náhľadu stavu. Výsledný filter obsahuje záznamy, ktoré spĺňajú jednu z podmienok zoznamu. Pomocou šípok môžete všetky hodnoty presunúť z ľavej časti do pravej a naopak.

Po vyplnení týchto údajov môžete sprievodcu dokončiť alebo pridať ďalšie špecifikácie stlačením tlačidla "Ďalej"

Modifikácie

Tlačidlom "Vybrať" vyberte meny, ktoré má účtovná kniha pokrývať.

Vybrané strediská

Tlačidlom "Vybrať" vyberte strediská, ktoré majú byť zahrnuté do účtovnej knihy.

Ak chcete ukončiť sprievodcu, stlačte tlačidlo "Dokončiť"

Dialógové okno Tlač

Dialógové okno tlače obsahuje tieto prvky:

  • Jazyk správy

  • Dostupné správy

Pohyby na účte

Pohyby na účte - zásoby

  • Tlač

Vylepšená verzia tlačových zostáv

Tlačte vodiace linky

Preview

Tlač

PDF

Odoslať

Export do XLS

Podrobnejšie informácie o výtlačkoch nájdete na Stránke pomoci s výtlačkami.

Did this answer your question?